Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu maszyny od dostawcy, który nabył ją od nierzetelnego podmiotu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2008 r. (data wpływu 8 grudnia 2008 r.), uzupełnionym pismem w dniu 11 lutego 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu maszyny od dostawcy, który nabył ją od nierzetelnego podmiotu - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 8 grudnia 2008 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem w dniu 11 lutego 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu maszyny od dostawcy, który nabył ją od nierzetelnego podmiotu.W przedmiotowym wniosku oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie, zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi rozmowy handlowe na temat zakupu obrabiarki (urządzenia do cięcia metalu). Kontrahent - sprzedawca zapoznał Wnioskodawcę z maszyną i jej działaniem, omówiono kwestie techniczne dostawy, ustalono cenę. Sprzedawca jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, przy sprzedaży ww. obrabiarki wystawi fakturę VAT z wykazanym podatkiem. Dostawca przy nabyciu przedmiotowego urządzenia otrzymał fakturę z naliczonym podatkiem, który został rozliczony. Poinformował on Wnioskodawcę, iż w stosunku do podmiotu, od którego nabył obrabiarkę, istnieją wątpliwości, czy był to podmiot rzetelny. Towar został dostawcy Wnioskodawcy doręczony, zapłata została uregulowana. Okazało się jednak, że figurujący na fakturze jako sprzedawca podmiot, nigdy nie prowadził działalności gospodarczej. Kontrahent Wnioskodawcy wie, iż nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury od nierzetelnego dostawcy, a jednocześnie ma obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu wystawionej przez siebie faktury sprzedaży. Wnioskodawca ma obawy, że w przedstawionej sytuacji będą na nim również ciążyły konsekwencje w postaci braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem urządzenia od kontrahenta. Dostawca jest w posiadaniu obrabiarki krócej niż pół roku. Według informacji posiadanych przez Wnioskodawcę jest ona traktowana przez dostawcę jako towar handlowy.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy w opisanym stanie faktycznym, przy nabyciu towaru (który fizycznie jest) od podatnika, który zakupił go od nierzetelnego dostawcy, ale wykazał podatek należny z tytułu sprzedaży, na nabywcy będącym zarejestrowanym podatnikiem ciążą konsekwencje w postaci utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego.Zdaniem Wnioskodawcy, nie utracił On prawa do odliczenia podatku naliczonego. Towar zostanie zakupiony od podatnika, który jest w jego posiadaniu, zostanie wystawiona faktura sprzedaży, podatek z faktury będzie rozliczony przez sprzedawcę. Przepisy art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) i pkt 4 ustawy nie będą w tym przypadku miały zastosowania.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego, zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit a) ww. artykułu, stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według treści art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) powołanej ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczy również - stosownie do ust. 3a pkt 2 ww. artykułu - transakcji, która udokumentowana została fakturą, ale nie podlega opodatkowaniu, albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%. Dla niektórych towarów i usług ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku. Zwolnienie dotyczy m. in. sprzedaży towarów używanych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

We wniosku wskazał Pan, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnikiem tego podatku jest również podmiot, od którego nastąpi zakup urządzenia. Transakcja zostanie opodatkowana i potwierdzona fakturą VAT, a sprzedawca rozliczy podatek należny wynikający z tej faktury. Ponadto wskazał Pan, iż dostawca traktuje przedmiotowe urządzenie jako towar handlowy, a okres jego posiadania przez dostawcę jest krótszy niż pół roku.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że dostawca jest podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur. Urządzenie, które zamierza Pan nabyć nie stanowi towaru używanego w rozumieniu ustawy (dostawca nabył je w celach handlowych). Powyższe wskazuje, iż sprzedaż przedmiotowego towaru nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku oraz że nie będą zachodziły wyłączenia wynikające z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) i pkt 4 ustawy.

Zatem w świetle powołanych przepisów, zostaną spełnione warunki dające prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przez Pana przedmiotowego urządzenia, o ile jej zakup będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną i nie będą zachodziły inne wyłączenia zawarte w art. 88 ustawy.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, odliczanie podatku naliczonego, podatnik czynny, podmiot nieuprawniony, podmiot niezarejestrowany
Data aktualizacji: 31/01/2013 18:00:01

Sposób rozliczania oraz odliczania podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących bonusów pi...

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z o.o. z dnia 21 kwietnia 2008r. (data wpływu 23 kwietnia 2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę wydanej indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 4 kwietnia 2008r. znak...

Czy prawidłowo będzie wystawienie faktury VAT na Ochotniczą Straż Pożarną i wskazanie płat...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 22.11.2005r. - data stempla pocztowego o udzielenie pisemnej...

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków 30-363 ul. Rzemieślnicza 5

Zasięg terytorialny miasta gminy Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne powiaty część powiatu krakowskiego województwo małopolskie Konta bankowe CIT 25101012700046622221000000 VAT 72101012700046622222000000 PIT...

Czy Spółka nie popełniła błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR ?

Na podstawie art.!4a l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 8 póz. 60) po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 07.03.2005r (data wpływu do Urzędu), zwracającej się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji art...

Pytanie odnośnie wystawiania faktur dotyczących wykonywania czynności biegłego sądowego

Na podstawie art. 216 1, art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 05.2005 r. (uzupełnione pismem z dn. 06.2005 r.) dotyczące zapytania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT z wystawionej fakturyPrawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury potwierdzającej nabycie towaru przed jego otrzymaniemCzy otrzymana przez Spółkę faktura za premię pieniężną, daje prawo do odliczenia podatku naliczonego w niej wykazanego ?W jakim celu wystawia się fakturę Pro Forma?Czy na towar przeznaczony do remontu środka trwałego, który pochodzi z własnego magazynu należy wystawić fakturę wewnętrzną ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.