Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur (faktur zaliczkowych)

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. I przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r. (data wpływu 22 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 grudnia 2007r. (data wpływu 7 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur (faktur zaliczkowych) jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur (faktur zaliczkowych).Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 grudnia 2007r. (data wpływu 7 grudnia 2007r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 26 listopada 2007r. znak: IBPB3/443-221/07/NG / IBPP2/443-216/07/BM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zamierza połączyć się z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i przekształcić się w spółkę akcyjną. Powstały podmiot będzie następcą prawnym i podatkowym spółek połączonych. Obecnie Wnioskodawca ponosi (na podstawie faktur VAT) wydatki związane z przygotowaniem do połączenia. Ponieważ Wnioskodawca wykonuje usługi opodatkowane VAT oraz zwolnione, rozlicza podatek od towarów i usług strukturą sprzedaży obliczoną na podstawie proporcji ubiegłego roku. Wydatki ponoszone w związku z planowanym połączeniem odnoszone są u Podatnika na konto międzyokresowego rozliczenia kosztów i zostaną zarachowane w koszty podatkowe dopiero po połączeniu. Ponadto Wnioskodawca wskazuje we wniosku, iż ze względu na specyfikę rozliczania podatku VAT podatek ten zawarty w fakturach związanych z połączeniem odliczany jest w miesiącu otrzymania faktury lub w miesiącu następnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT (z zachowaniem proporcji) naliczony wynikający z otrzymanej faktury VAT i pomniejszyć o tę kwotę podatek VAT do zapłaty, w miesiącu otrzymania faktury (lub faktury zaliczkowej) lub w miesiącu następnym...

W ocenie Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dotyczących kosztów połączenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120, art. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl powołanego wyżej przepisu podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ale wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z odliczenia podatku naliczonego.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni (wydatek na nabycie towaru, który następnie zostanie przez podatnika sprzedany), bądź pośredni. Konkretny zakup może być związany z czynnością niepodlegającą opodatkowaniu lub zwolnioną od podatku od towarów i usług, która jednak jest niezbędna lub potrzebna do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ww. ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.W myśl art. 90 ust. 2 tej ustawy jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wymienionych we wniosku zakupów, w takiej części, w jakiej ma to związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Natomiast w części związanej z czynnościami zwolnionymi (Wnioskodawca we wniosku wskazuje, że wykonuje również usługi zwolnione) prawo takie nie przysługuje mu.W sytuacji braku możliwości wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca odlicza podatek naliczony zgodnie z proporcją, ustalona w myśl art. 90 ust. 3-10.

Trzeba mieć jednak na uwadze ograniczenia zawarte w art. 88 ww. ustawy.Zgodnie bowiem z ust. 1 pkt 2 tego artykułu podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Tak więc w przedmiotowej sprawie warunkiem koniecznym aby Podatnik mógł dokonać odliczenia podatku naliczonego od, wymienionych we wniosku, zakupów jest uznanie ich za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4. Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 cyt. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11,12,16 i 18.Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11 ustawy). Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 13, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz wskazany przez Wnioskodawcę stan faktyczny należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu poniesionych wydatków związanych z przygotowaniem do połączenia się spółek z o.o. w spółkę akcyjną, z zachowaniem zasad zawartych w art. 86 i art. 90 ustawy o VAT, o ile wydatki, będące przedmiotem zapytania, będą stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Ponadto wskazać tutaj należy, że przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga kwestii zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: odliczenie częściowe, sukcesja
Data aktualizacji: 11/04/2012 10:18:13

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia urządzenia od kontrahenta z innego kraju UE

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę towaru, dokum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy usługi księgowe w Zielonej Górze są drogie?

Wielu przedsiębiorców tłumaczy, że nie decyduje się na księgowość lubuskie, bo jest ona zbyt droga. Wolą samodzielnie prowadzić swoją dokumentację księgową, niż zlecić to firmie zewnętrznej. Czy jednak faktycznie jest to takie opłacalne działania z...

Terminu rozliczenia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Co daje audyt księgowy?

W celu sprawdzenia, czy nasza księgowość Kielce prowadzona jest w sposób optymalny, należy wykonać audyt. Najlepiej zlecić to odpowiedniej firmie. Przejrzy ona nasze wydatki, koszty oraz przychody, sprawdzi, w jaki sposób płacimy opłaty itp...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług na cele realizowanego projektu strażowegoW sprawie transakcji zbycia zakładuObciążanie mediami najemców lokali położonych w Gminnych budynkach mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowychCzy Wnioskodawca wykonuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, na którą może wystawić swojemu kontrahentowi fakturę stosując stawkę podatku 0%?Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.