Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S.A. przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007r. (data wpływu 19 września 2007r.), uzupełnionym pismami z dnia 14 grudnia 2007r. (data wpływu 20 grudnia 2007r.) oraz 21 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Spółka prowadząca obiekt sportowo - rekreacyjny (Park Wodny) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wskazane we wniosku wydatki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania czy Spółka prowadząca obiekt sportowo - rekreacyjny - Park Wodny - ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup: roślin sztucznych i żywych, doniczek dla tych roślin i usługę montażu tych roślin w miejscach otwartych dla klientów,elementów użytych do dekoracji świątecznych i okolicznościowych,nasion trawy, kory i nawozów do roślin...Ww. wniosek został uzupełniony pismami z dnia 14 grudnia 2007r. (data wpływu 20 grudnia 2007r.) oraz z dnia 21 grudnia 2007r. znak: L.dz. 4579/2007, będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 7 grudnia 2007r. znak:IBPP2/443-117/07/RSz. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi obiekt sportowo - rekreacyjny pod nazwą Park Wodny. Na obiekcie znajdują się baseny. Wnioskodawca zakupił rośliny doniczkowe żywe i sztuczne wraz z donicami i usługą montażu tych roślin. Zostały one rozlokowane w wolnych przestrzeniach obiektu na terenie Parku Wodnego. Na święta i inne okazje zakupiono elementy wystroju wnętrza, stanowiące dekorację okazjonalną obiektu. Wokół terenu Parku Wodnego znajdują się drogi dojazdowe, chodniki, trawniki (pokryte trawą i częściowo odsadzone krzewami podsypanymi korą leśną). Wnioskodawca ponosi koszty zakupu trawy, środków nawożących i kory do uzupełnienia podsypki.

Natomiast z uzupełnienia wniosku z dnia 14 grudnia 2007r. wynika, że Wnioskodawca prowadzi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług polegająca na sprzedaży usług basenów i pływalni, sauny i siłowni. Wydatki na zieleń (sztuczną i żywą) na obiekcie i jej utrzymanie traktuje jako wyposażenie. Na obiekcie znajdują się również powierzchnie, które Wnioskodawca wynajmuje, uzyskując w ten sposób przychody z najmu - sprzedaż opodatkowana. Wyposażenie przestrzeni pomiędzy punktami gastronomicznymi, sklepikami i halą basenową zwiększa atrakcyjność obiektu oraz przyczynia się do zwiększenia uzyskiwanych przychodów. Wykonanie okazjonalnych dekoracji zapewnia utrzymanie odpowiedniego wizerunku firmy. Ma bezpośredni związek pomiędzy uzyskiwanymi przychodami ze sprzedaży a kosztem zakupu drobnych elementów wystroju. Tereny wokół Parku Wodnego są własnością Wnioskodawcy. Towary nabywane celem utrzymania tego terenu pozostają w ścisłym związku z uzyskiwanymi przychodami ze sprzedaży usług. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Spółka prowadząca obiekt sportowo - rekreacyjny (Park Wodny) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup: roślin sztucznych, żywych, doniczek dla tych roślin i usługę montażu tych roślin w miejscach otwartych dla klientów, elementów użytych do dekoracji świątecznych i okolicznościowych,nasion trawy, kory i nawozów do roślin... Zdaniem Wnioskodawcy: Wydatki na zieleń (sztuczną i żywą) i jej utrzymanie należy traktować jako wydatki na wyposażenie. Zieleń stanowi element wyposażenia basenów. Tym samym można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć podatek VAT.Koszty dekoracji świątecznej i okolicznościowej można uznać za koszty uzyskania przychodu. Tym samym można dokonać odliczenia podatku VAT. Wydatki na zakup nasion trawy, kory i nawozów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Tym samym można odliczyć podatek VAT od zakupu ww. towarów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z kolei regulacje prawne wynikające z ustawy o VAT wskazują, iż na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego przepisu podatnikowi nie przysługuje prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami, które nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W świetle powyższego, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi podatku od towarów i usług skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca przedstawiając stan faktyczny wskazał, iż jest właścicielem obiektu sportowo - rekreacyjnego uzyskującym przychody ze sprzedaży opodatkowanej. Zalicza on w koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisów podatku dochodowego od osób prawnych, wydatki na zakup: materiałów i usług (roślin sztucznych i żywych, doniczek dla tych roślin i usługę montażu tych roślin w miejscach otwartych dla klientów), elementów użytych do dekoracji świątecznych i okolicznościowych,nasion trawy, kory i nawozów. Prawidłowość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatków została potwierdzona interpretacją tut. organu z dnia 19 grudnia 2007r. znak: IBPP3/423-149/07/PC. Wnioskodawca wydatki na zieleń (sztuczną i żywą) na obiekcie i jej utrzymanie traktuje jak wyposażenie. Na obiekcie znajdują się również powierzchnie, które Wnioskodawca wynajmuje. Wyposażenie przestrzeni pomiędzy punktami gastronomicznymi, sklepikami i halą basenową zwiększa atrakcyjność obiektu oraz przyczynia się do zwiększenia uzyskiwanych przychodów. Wykonanie okazjonalnych dekoracji zapewnia utrzymanie odpowiedniego wizerunku firmy. Ma bezpośredni związek pomiędzy uzyskiwanymi przychodami ze sprzedaży a kosztem zakupu drobnych elementów wystroju. Tereny wokół Parku Wodnego są własnością Wnioskodawcy. Towary nabywane celem utrzymania tego terenu pozostają w ścisłym związku z uzyskiwanymi przychodami ze sprzedaży usług. W kontekście powyższego w sytuacji, gdy Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, wówczas podatek VAT z tytułu zakupu: roślin sztucznych i żywych, doniczek dla tych roślin i usług montażu tych roślin w miejscach otwartych dla klientów, elementów użytych do dekoracji świątecznych i okolicznościowych,nasion trawy, kory i nawozów podlega odliczeniu w trybie przepisów art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Mając na uwadze powyższe, w związku z tym, iż czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług Wnioskodawca ma możliwość odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, w trybie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w przedmiotowej sprawie należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, podatek naliczony, prawo do odliczenia, wydatek
Data aktualizacji: 29/08/2011 04:07:21

Prawo podatnika do obniżenia podatku należnego z otrzymanych faktur za wykonane prace adap...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sposób wystawiania faktur dokumentujących rozliczenie zaliczki stosowany przez Spółkę...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy jedynym aktem prawnym regulującym termin wystawienia faktury jest ustawa o podatku doc...

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Sposób fakturowania sprzedaży promocyjnej

Stan faktyczny opisany w przedmiotowym wniosku z dnia 06.02.2006r. uzupełnionym w dniu 28.04.2006r.: Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z szeroko rozwiniętym marketingiem i akcją promocyjną...

Czy w przypadku, gdy towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia zostaną złomo...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaki dowód stanowi podstawę do odliczenia od dochodu z tytułu użytkowania sieci internet?Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT refakturowanie kosztów eksploatacji budynków Wspólnoty Mieszkaniowej dokonywanej przez jej administratoraUrząd Skarbowy Wadowice 34-100 ul. Legionów 22Dotyczy usługi świadczonej przez bak pod nazwą System Zarządzania Środkami Pieniężnymi i Kredytem Dziennym w grupie RachunkówOpodatkowanie oraz dokumentowanie czynności polegających na intensyfikacji sprzedaży
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.