Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w otrzymanych fakturach zaliczkowych dotyczących badań przemysłowych (stosowanych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2009 r. (data wpływu 30 marca 2009 r.), uzupełnionym pismami z dnia 9 i 26 czerwca 2009 r. (data wpływu odpowiednio 15 i 30 czerwca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w otrzymanych fakturach zaliczkowych, dotyczących prowadzonych badań przemysłowych (stosowanych) - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 30 marca 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismami z dnia 9 i 26 czerwca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w otrzymanych fakturach zaliczkowych, dotyczących prowadzonych badań przemysłowych (stosowanych).W przedmiotowym wniosku, oraz pismach stanowiących jego uzupełnienie, przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie produkcji konstrukcji metalowych i jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Spółce środki na dofinansowanie badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych, realizowanych w ramach projektu celowego, dotyczącego opracowania i uruchomienia nowej generacji konstrukcji wsporczych. Wsparcie finansowe zostało udzielone ze środków budżetowych na naukę, na podstawie art. 3 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (t. j. z 2008 r. Dz. U. nr 169, poz. 1049). W związku z powyższym została zawarta umowa o dofinansowanie wykonania ww. projektu celowego między Ministrem, Spółką oraz Akademią. Wnioskodawcą projektu jest Spółka, a wykonawcą Akademia. Akademia jest podmiotem wykonującym odpłatnie określone usługi, wynikające z projektu, na rzecz Spółki. Wykonywane badania i prace objęte są klasyfikacją wyrobów i usług PKWiU 73 - Usługi badawczo-rozwojowe.

Czynności wykonywane w ramach projektu podzielono na grupy zadań: badania przemysłowe (stosowane), prace rozwojowe, prace wdrożeniowo-inwestycyjne. W obrębie grup wydzielono tytuły poszczególnych zadań z odpowiednią numeracją, które mają być realizowane w ustalonych terminach. I tak, grupa zadań badań przemysłowych (stosowanych) zakończy się w dniu 15 października 2009 r., termin zakończenia grupy zadań prac rozwojowych przewidziano na dzień 31 maja 2011 r., zaś zakończenie całego projektu planuje się na dzień 30 września 2011 r.

Dofinansowanie Spółka otrzymuje w ratach na poszczególne zadania. Środki na pierwsze i drugie zadanie, realizowane w ramach grupy zadań przemysłowych (stosowanych), zostały przekazane przez Ministerstwo bezpośrednio Akademii. W związku z powyższym Akademia wystawiła w dniu 28 stycznia 2009 r. dwie faktury zaliczkowe. Z treści tych faktur wynika, że dotyczą one zaliczek na wykonanie badań przemysłowych (zadanie pierwsze i drugie wg harmonogramu), nabywcą usług jest Spółka, sprzedawcą Akademia, a płatnikiem Ministerstwo.

Wydatki ponoszone na poczet badań związane będą z przyszłą sprzedażą opodatkowaną, jeśli wynik prac rozwojowych zakończy się pozytywnym wynikiem, przy czym wiedzę o tym fakcie Spółka będzie posiadać w 2011 r.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku określonego w otrzymanych fakturach zaliczkowych wystawionych przez Akademię, w sytuacji, kiedy płatnikiem jest Ministerstwo.Zdaniem Wnioskodawcy, skorygowanym pismem z dnia 26 czerwca 2009 r., w ramach prowadzonej działalności, Spółka ma prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach zaliczkowych, na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast z treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b) powołanej ustawy wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług wskazano, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Z kolei art. 88 tej ustawy określa przypadki, w których nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu podatku od towarów i usług, nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Wskazać należy, że dla realizacji prawa do odliczenia niezbędnym jest, aby z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej, wynikało, że wydatki te zostały poniesione na potrzeby wykonywanych czynności podlegających opodatkowaniu. Ta warunkowość realizacji prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego, jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanych, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystanych do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających podatkowi - spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Jeśli podatnik zamierza przeznaczyć dane towary, lub usługi, na potrzeby czynności opodatkowanych, to jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu, choćby w momencie realizacji prawa do odliczenia towary, bądź usługi, nie zostały jeszcze spożytkowane na cele działalności opodatkowanej.

Zgodnie z treścią złożonego wniosku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzieliło Spółce dofinansowania z przeznaczeniem na wykonanie badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu celowego, dotyczącego opracowania i uruchomienia nowej generacji konstrukcji wsporczych. Wykonawcą ww. badań przemysłowych i prac rozwojowych jest Akademia. Kwota dofinansowania przyznana na wykonanie pierwszego i drugiego zadania przemysłowego przekazana została przez Ministerstwo, w imieniu Spółki, bezpośrednio Akademii. Wykonawca, po otrzymaniu środków, wystawił w dniu 28 stycznia 2009 r. dwie faktury zaliczkowe, w treści których wskazał Spółkę jako nabywcę, a Ministerstwo jako płatnika. Zatem kwoty przekazane Akademii stanowią część należności, o której mowa w cyt. wyżej art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie Spółka wskazała, że wydatki ponoszone na poczet badań związane będą z przyszłą sprzedażą opodatkowaną, jeśli wynik prac rozwojowych zakończy się pozytywnym wynikiem, przy czym wiedzę o tym fakcie będzie posiadać w 2011 r.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawarte w fakturach, potwierdzających otrzymanie przez Akademię zaliczek na poczet wykonania pierwszego i drugiego zadania przemysłowego, o ile wyniki tych badań - jak wskazano we wniosku - przeznaczone są do działalności opodatkowanej (związane są ze sprzedażą opodatkowaną) i nie zachodzą okoliczności wyłączające to prawo, wynikające z art. 88 ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak również aktów wykonawczych do niej, nie zawierają ograniczeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego w zależności od źródła finansowania danego wydatku.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: badania naukowe, dofinansowanie, faktura VAT, odliczanie podatku naliczonego, otrzymanie faktury, podatek naliczony, prawo do odliczenia, usługi naukowo-badawcze, zaliczka
Data aktualizacji: 10/01/2013 21:00:01

Rozliczenia między Spółką macierzystą a oddziałem

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podstawową stawką podatku VAT usługi factoringu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka podatku dla kosztów przesyłki przy sprzedaży książek za pośrednictwem internetu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy faktura jest wystawiona prawidłowo?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika w sprawie...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zastępstwo procesowe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można wystawić dla kontrahenta zagranicznego fakturę VAT w walucie obcej?Prawo do obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującejKiedy należy ująć faktury korygujące otrzymane od kontrahenta zagranicznego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?Drugi Urząd Skarbowy Kraków 31-272 ul. Krowoderskich Zuchów 2Miejsce świadczenia i opodatkowania usług polegających na dokończeniu budowy statku i sposobu dokumentowania
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.