Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur zakupu materiałów związanych z działalnością statutową LGD

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2010 r. (data wpływu 30 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 18 czerwca 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu materiałów związanych z działalnością statutową - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 30 kwietnia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 18 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu materiałów związanych z działalnością statutową.W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową zwolnioną od podatku od towarów i usług, polegającą na realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wzrostu społeczno-gospodarczego regionu, aktywizowaniu ludności wiejskiej, promocji obszarów wiejskich, działaniu na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, stymulowaniu i wspieraniu lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, wspieraniu działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturowej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, inicjatyw społecznych, kształcenia ustawicznego, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji, promocji dziedzictwa kulturowego i kultu religijnego.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie ponosi koszty związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem biura, koszty materiałów promocyjnych i szkoleń (uczestnictwo bezpłatne).W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy słuszne jest stanowisko Stowarzyszenia, że w opisanym stanie faktycznym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur zakupu materiałów związanych z czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług.Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego, że zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w sytuacji, gdy podatek należny nie występuje z powodu niewykonywania czynności opodatkowanych, nie przysługuje odliczenie podatku, ponieważ zakupy nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową, polegającą m. in. na realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wzrostu społeczno-gospodarczego regionu, aktywizowaniu ludności wiejskiej, promocji obszarów wiejskich, stymulowaniu i wspieraniu lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych. W ramach swojej działalności ponosi koszty związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem biura, koszty materiałów promocyjnych i szkoleń (uczestnictwo bezpłatne).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na zakup materiałów związanych z prowadzoną działalnością statutową.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: działalność statutowa, odliczenie podatku, stowarzyszenia
Data aktualizacji: 19/10/2013 12:00:01

Podatnik zapytuje kiedy nalezy ująć w rejestrze sprzedaży korekty faktur VAT

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Moment powstania obowiązku podatkowego oraz wystawienia faktury dla sprzedaży robót budowl...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy wystawiania, przechowywania i udostępniania faktur dokumentujących sprzedaż

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji...

W deklaracji za jaki okres należy wykazać fakturę korygującą zwiększającą kwotę VAT należn...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Urząd Skarbowy Puławy 24-100 ul. Władysława Grabskiego 4

Zasięg terytorialny miasta Puławy, Dęblin gminy Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż powiaty puławski, rycki ) województwo lubelskie Konta...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Refakturowania kosztów z tytułu rat leasingowych oraz kosztów ubezpieczenia na oddział na Słowacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonegoPrawo do pomniejszenia obrotu i należnego podatku na podstawie wystawionych faktur korygujących do faktur wewnętrznychPrawidłowość wystawiania faktury VAT zakup paliwaPrawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur otrzymywanych wyłącznie drogą elektroniczną (fax, poczta elektronicznaCzy dostawa nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.