Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących projektu pn. Połączenie - węzeł z ulicą

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2009r. (data wpływu 26 października 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2009r. (data wpływu 21 grudnia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących projektu pn. Połączenie - węzeł z ulicą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2009r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących projektu pn. Połączenie - węzeł z ulicą. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 grudnia 2009r. (data wpływu 21 grudnia 2009r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-1370/09/JP z dnia 8 grudnia 2009r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina Miasto jako podatnik podatku od towarów i usług będzie stroną umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg pn. Połączenie - węzeł z ulicą.

Przedmiotem projektu jest budowa połączenia drogi krajowej z planowanym układem komunikacyjnym.

Obecnie wykonana została dokumentacja projektowa. Natomiast dalsza realizacja zadania zależy od dofinansowania środkami unijnymi. Po uzyskaniu dofinansowania planowane zakończenie inwestycji przewiduje się na dzień 31 grudnia 2011r.

Węzeł jest integralną częścią obwodnicy i łączy drogę krajową z planowanym korytarzem komunikacyjnym miasta. Projekt obejmuje budowę 2 obiektów inżynieryjnych (estakad) nad DK, budowę łącznic, odwodnienia i oświetlenia, przebudowę infrastruktury podziemnej. Odcinek DK w granicach miasta stanowi główną arterię łączącą największe miasta Polski. Inwestycja zlokalizowana jest na głównym korytarzu tranzytowym łączącym miasta Polski.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Miejski Zarząd Dróg posiadający status jednostki budżetowej Gminy.

W związku z realizacją projektu Miejski Zarząd Dróg nabywa i będzie nabywać towary i usługi, które nie będą wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ĺąródła finansowania inwestycji:wartość nakładów ponoszonych przez Gminę w wysokości 3.269.344, 73 zł;wartość nakładów pochodzących ze środków unijnych w wysokości 18.526.286, 74 zł.Gmina otrzyma środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu. Środki trwałe wytworzone w wyniku inwestycji znajdować się będą w ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Dróg.

Przedmiotowa inwestycja stanowi zadanie własne gminy wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Ponadto jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 17 grudnia 2009r. Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług będzie stroną umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg pn. Połączenie - węzeł z ulicą. Nabywcą towarów i usług figurującym na fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi w ramach projektu będzie Miejski Zarząd Dróg - jednostka budżetowa Gminy, będąca odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą zatem przez Gminę związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących projektu pn. Połączenie - węzeł z ulicą, realizowanym przez Miejski Zarząd Dróg.

Zdaniem Wnioskodawcy, generalna zasada dotycząca prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wyrażona została w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi VAT skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Gmina środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ewidencjonuje na wyodrębnionym rachunku bankowym, z którego jednostka budżetowa Miejski Zarząd Dróg będzie realizował wydatki zgodne z projektem pn. Połączenie - węzeł z ulicą.

Otrzymane środki unijne stanowić będą dochód Organu Gminy, zaś nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Gmina za pośrednictwem jednostki budżetowej - Miejski Zarząd Dróg, zrealizuje projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. Połączenie - węzeł z ulicą.

Inwestycja ta nie będzie wykorzystywana przez Gminę na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie w ramach zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym a wytworzony w ramach inwestycji środek trwały pozostanie na stanie ewidencyjnym Miejskiego Zarządu Dróg. Zatem zgodnie z powołanymi wyżej przepisami nabywane towary i usługi, związane z realizacją tejże inwestycji nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, gdyż w wyniku zrealizowanej inwestycji drogowej nie wystąpi sprzedaż towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach zrealizowania przedmiotowej inwestycji.

Reasumując zaistniały stan faktyczny, zdarzenie przyszłe i biorąc pod uwagę powołane przepisy, Gmina nie ma i nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach realizowanego zadania przez Miejski Zarząd Dróg.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 12 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zdania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy).

Należy zauważyć, iż w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie stroną umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg pn. Połączenie - węzeł z ulicą.

Przedmiotem projektu jest budowa połączenia drogi krajowej z planowanym układem komunikacyjnym.

Węzeł jest integralną częścią obwodnicy i łączy drogę krajową z planowanym korytarzem komunikacyjnym miasta. Projekt obejmuje budowę 2 obiektów inżynieryjnych (estakad) nad DK, budowę łącznic, odwodnienia i oświetlenia, przebudowę infrastruktury podziemnej. Odcinek DK w granicach miasta stanowi główną arterię łączącą największe miasta Polski. Inwestycja zlokalizowana jest na głównym korytarzu tranzytowym łączącym miasta Polski.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Miejski Zarząd Dróg posiadający status jednostki budżetowej Gminy.

W związku z realizacją projektu Miejski Zarząd Dróg nabywa i będzie nabywać towary i usługi, które nie będą wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nabywcą towarów i usług figurującym na fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi w ramach projektu będzie Miejski Zarząd Dróg - jednostka budżetowa Gminy, będąca odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą zatem przez Gminę związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ponadto, należy zauważyć, że zgodnie z przepisem § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 222, poz. 1760 ze zm.) zgodnie z którym, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury VAT, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że faktury dokumentujące nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu wystawiane będą na Miejski Zarząd Dróg, jednostkę budżetową, będącą odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Skoro więc faktury wystawiane będą na innego niż Wnioskodawca nabywcę stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W sytuacji bowiem, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu, należało uznać za prawidłowe.

Końcowo tut. organ pragnie również zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z powyższym tut. organ w niniejszej interpretacji odniósł się wyłącznie do prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z realizacją projektu. W niniejszej interpretacji tutejszy organ nie wypowiada się w zakresie wskazania przez Wnioskodawcę, iż otrzymane środki unijne stanowić będą dochód Organu Gminy, zaś nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym udzielona interpretacja traci swą aktualność, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: drogi, gmina, jednostka samorządu terytorialnego, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, podatek od towarów i usług, zadania publiczne, zadania statutowe
Data aktualizacji: 29/01/2013 06:00:01

Czy otrzymana lub wypłacona premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy udostępnianie faktur winno odbywać się w sposób ciągły i nieograniczony?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne wypłacone kwotowo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy możliwe jest dokumentowanie w księgah rachunkowych zakupu towarów handlowych dokonanyc...

Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez P. wnioskiem z dnia 23.11.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu...

Stawka podatku w przypadku refakturowania kosztów nabywanych usług transportowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu, które zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd PracyPrawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed dniem rejestracjiCzy Wnioskodawca prawidłowo wystawił fakturę VAT dokumentującą świadczenie usługi - PKWiU 50.20.14?Pytanie Spółki dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie alkoholu przeznaczonego na poczęstunek i upominki dla kontrahentówPrawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakup towarów i usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.