Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2010r. (data wpływu 9 kwietnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 czerwca 2010r. (data wpływu 15 czerwca 2010r.) oraz pismem z dnia 18 czerwca 2010r. (data wpływu 21 czerwca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup lokali mieszkalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup lokali mieszkalnych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 czerwca 2010r. (data wpływu 15 czerwca 2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 31 maja 2010r. oraz pismem z dnia 18 czerwca 2010r. (data wpływu 21 czerwca 2010r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której podstawowym rodzajem działalności aktualnie jest sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W najbliższym czasie Wnioskodawca zamierza rozszerzyć swoją działalność.

Wnioskodawca zamierza nabyć od firmy developerskiej mieszkalne lokale własnościowe w celu oddania ich pod wynajem, co powinno pozwolić na osiągnięcie w przyszłości zysku z działalności. W Krajowym Rejestrze Sądowym wśród przedmiotów działalności Wnioskodawcy nie wymieniono usług wynajmu nieruchomości.

Lokale mieszkalne będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług polegających na ich najmie.

Zdaniem Wnioskodawcy dla usług, których dotyczy niniejszy wniosek właściwy jest następujący symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (1997): 70.20.11 - usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek.

Wynajem lokali, które Wnioskodawca planuje zakupić, będzie przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od zakupu lokali mieszkalnych Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu lokali mieszkalnych, jeżeli będą one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku powyżej opisanego zdarzenia przyszłego będą to usługi wynajmu lokali mieszkalnych opodatkowane 22% stawką podatku VAT.

Nie jest przeszkodą w uzyskiwaniu przychodów z tytułu usług wynajmu lokali mieszkalnych brak wpisu tego rodzaju działalności do Krajowego Rejestru Sądowego.

Mimo to Wnioskodawca zamierza dokonać w najbliższym okresie stosownej zmiany w przedmiocie działalności.

Istotne będzie natomiast, aby przedmioty usług były wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskiwane przychody z tytułu świadczenia tych usług były w prawidłowy sposób udokumentowane, a podatek VAT należny obliczany, ujmowany we właściwych deklaracjach podatkowych i o ile to z nich wynika wpłacany na konto urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy.

Ponieważ zatem nie istnieją żadne przeszkody w uzyskiwaniu przychodów z ww. tytułu, więc nie ma podstaw do niezaliczenia wydatków na lokale mieszkalne do środków trwałych podatnika. Natomiast w związku z tym, że w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie wyszczególniono żadnych przepisów ograniczających prawo do odliczenia podatek VAT naliczonego od zakupu lokali mieszkalnych, zatem prawo to Wnioskodawcy przysługuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z uregulowań art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych regulacji wynika, iż podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek tego podatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez podatnika tego podatku. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezpośredni i bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT). Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi czyli takimi, w wyniku których następuje określenie podatku należnego.

A zatem odliczenie podatku naliczonego to przysługujące zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług całkowite bądź częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego opodatkowanych dostaw towarów i świadczenia usług o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane lub importowane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są lub będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego wniosku, Wnioskodawca zamierza nabyć od firmy developerskiej mieszkalne lokale własnościowe w celu oddania ich pod wynajem, co powinno pozwolić na osiągnięcie w przyszłości zysku z działalności.

Lokale mieszkalne będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług polegających na ich najmie.

Zdaniem Wnioskodawcy dla usług, których dotyczy niniejszy wniosek właściwy jest następujący symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (1997): 70.20.11 - usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek. Wynajem lokali, które Wnioskodawca planuje zakupić, będzie przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, iż w przypadku zakupu lokali mieszkalnych, przeznaczonych na wynajem na cele inne niż mieszkaniowe (zatem przedmiotowe lokale mieszkalne będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług) nie znajdują zastosowania ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Reasumując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie przedmiotowych lokali mieszkalnych, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej polegającej na wynajmie ww. lokali mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe, czyli wyłącznie do czynności opodatkowanych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności, jeśli wynajem przedmiotowych lokali mieszkalnych będzie dokonany, chociażby w części, na cele mieszkaniowe) lub zmiany stanu prawnego.

Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów pragnie zauważyć, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej nie odniesiono się do zagadnienia możliwości zaliczenia wydatków na lokale mieszkalne do środków trwałych podatnika, gdyż Wnioskodawca nie przedstawił w tym zakresie opisu zdarzenia przyszłego oraz nie zadał pytania w ww. kwestii.

Wobec powyższego należy wskazać, że zgodnie z pouczeniem zawartym w wezwaniu z dnia 31 maja 2010r. znak: IBPP1/443-325/10/EA, poruszone przez Wnioskodawcę we wniosku kwestie dotyczące podatku dochodowego potraktowano wyłącznie informacyjnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: lokal mieszkalny, najem, obniżenie podatku należnego, odliczanie podatku naliczonego, odliczenia, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony
Data aktualizacji: 29/12/2012 18:00:01

Opodatkowanie przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przedstawiony przez podatnika wzór faktury uwzględniający trzy podmioty biorące udział...

(dot. interpretacji RO 443-64 06) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po...

Urząd Skarbowy Stargard Szczeciński 73-110 ul. Towarowa 15

Zasięg terytorialny miasta Stargard Szczeciński gminy Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań powiaty stargardzki województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT...

Czy od kwoty wpłaconej do TBS należy uiścić podatek? Jeśli tak, w jakiej wysokości oraz na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy za datę powstania przychodu można uznać datę wykonania raportu i wystawienia faktury przez towarzystwa ubezpieczeniowe?Lubuskie biura księgowe stawiają na rozwój księgowychUrząd Skarbowy Starogard Gdański 83-200 ul. Lubichowska 4Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwał zwrot podatku VAT mimo, że pozwolenie na budowę jest na imię ojca?Czy podwykonawca może odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych na wykonawcę generalnego ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.