Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymane premie pieniężne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku, który wpłynął w dniu 22 lutego 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących otrzymane premie pieniężne - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących otrzymane premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zawarł z odbiorcami towarów, wprowadzanych przez niego do obrotu w Polsce, umowy o współpracy handlowej. W ogólnych warunkach tych umów znajdują się postanowienia, na mocy których Wnioskodawca zobowiązuje się periodycznie wypłacać premię pieniężną na rzecz swoich odbiorców. Warunkiem powstania po stronie odbiorcy, roszczenia o wypłatę premii jest osiągnięcie przez niego określonej wielkości sprzedaży. Z treści ogólnych warunków współpracy wynika, iż: Po stronie odbiorcy nie występuje w związku z prawem do premii obowiązek jakiegoś działania lub zaniechania, w szczególności umowa nie przewiduje zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej ani też obowiązku nabycia określonej ilości towarów; Wnioskodawca nie otrzymuje w związku z wypłatą premii jakiegokolwiek wzajemnego świadczenia od odbiorcy; Premia wypłacana jest ex post, nie jest powiązana z konkretnymi transakcjami, wypłacana jest po osiągnięciu przez odbiorcę określonej w umowie wartości sprzedaży. Powołując się na interpretacje organów podatkowych Wnioskodawca stwierdził, iż w ostatnim czasie zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie zaczyna przeważać stanowisko odmienne od zaprezentowanego miedzy innymi przez organy podatkowe, w powołanych interpretacjach, a także przedstawione w interpretacji Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004r., sygn. PP3-812-1222/04/AP/4026, wskazujące, iż premia pieniężna nie jest świadczeniem usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest ani zapłatą za usługę, ani rabatem, a w konsekwencji nie podlega podatkowi VAT. W tym miejscu Wnioskodawca powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2007r., sygn. I FSK 94/06 i wyrok z dnia 28 sierpnia 2007r., sygn. akt I FSK 1109/06, a także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2007r., sygn. akt III SA/Wa 4080/06.

Wnioskodawca stwierdził, iż pomimo występujących dotychczas rozbieżności stanowisk w tej kwestii, do dnia 31 grudnia 2007r. nie narażał się na żadne ryzyko podatkowe, gdyż zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik płacąc na podstawie faktury podatek VAT od transakcji niepodlegającej bądź zwolnionej z podatku VAT, był uprawniony do jego odliczenia. W związku z tym odliczał tak naliczony VAT na podstawie ww. przepisu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze zmianą art. 88 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług uniemożliwiającą odliczenie podatku VAT naliczonego na podstawie faktury w sytuacji, gdy transakcja nie podlega VAT bądź była zwolniona z VAT, a także ze względu na obecną linię orzeczniczą prezentującą odmienne stanowisko w ww. kwestii, należy wskazać, iż odliczenie podatku VAT wykazanego przez odbiorcę jego towarów w fakturze, naraża go na zarzut ze strony organów podatkowych, iż odliczył podatek VAT w sytuacji, gdy nie był do tego uprawniony. Wnioskodawca stwierdził, iż otrzymał po dniu 1 stycznia 2008r. faktury VAT wystawione przez odbiorców towarów, dokumentujące premie pieniężne za 2007 rok, a więc istnieje ryzyko podatkowe związane z odliczaniem podatku z faktur VAT obejmujących premie pieniężne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności biorąc pod uwagę linię orzeczniczą NSA, wypłata przez Wnioskodawcę premii pieniężnych odbiorcom towarów, po osiągnięciu przez nich określonego poziomu obrotów, stwierdzona fakturą VAT wystawioną przez odbiorców towarów daje mu prawo do odliczenia tak naliczonego podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym wyżej stanie faktycznym, nie zachodzą podstawy do odliczenia przez niego podatku VAT z faktur, wystawionych przez odbiorców towarów, dokumentujących premię pieniężną. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535), w sytuacji, gdy wystawiono fakturę za czynność nieopodatkowaną VAT lub zwolnioną z tego podatku i uregulowano całą należność, podatnik nie jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie faktury dokumentującej taką transakcję. Zatem od dnia 1 stycznia 2008r., jako wypłacający premię pieniężną odbiorcy towaru, nie ma prawa do odliczenia tak naliczonego podatku VAT, gdyż udzielona premia pieniężna nie stanowi zapłaty za usługi świadczone przez odbiorców towarów i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu.

Wnioskodawca stwierdził, iż z treści art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (odpłatne świadczenie usług), rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. A zatem, art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jednoznacznie stanowi, iż usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towaru. Skoro więc, sprzedaż przez niego towarów, jak i terminowe regulowanie świadczenia pieniężnego (zapłaty) przez odbiorców towarów, mieści się w zakresie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w postaci dostawy towarów, nie można uznać - w podanym stanie faktycznym - iż zrealizowanie na rzecz sprzedającego (Wnioskodawcy) określonego z góry pułapu obrotu, jest jednocześnie świadczeniem usługi. W szczególności należy podkreślić, iż świadczenie premii nie jest rekompensowane przez odbiorcę towaru żadnym świadczeniem wzajemnym. Zapłacona uprzednio cena za nabyty towar jest bowiem świadczeniem wzajemnym z umowy sprzedaży, a obowiązek jej zapłaty wynika z faktu zawarcia przez strony umowy sprzedaży. W konsekwencji - nawet, gdy przyjmie się, iż wypłata premii pieniężnej jest świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług - nie ma ona charakteru odpłatnego, a zatem uzyskanie przez odbiorcę premii pieniężnej w takim stanie faktycznym nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Jednocześnie należy wskazać, iż w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zostały enumeratywnie wyliczone usługi świadczone nieodpłatnie, które, jako wyjątek od zasady, podlegają opodatkowaniu.

Wypłata wynagrodzenia w formie premii pieniężnej nie mieści się w katalogu wymienionym w tym przepisie, a więc nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, dla uznania, iż dana czynność podlega podatkowi VAT konieczne jest, aby stanowiła odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług. Udzielenie premii pieniężnej, zdaniem Wnioskodawcy, nie można uznać za żadną z ww. czynności, co skutkuje brakiem ich opodatkowania. Ponadto, przekazanie premii pieniężnej z definicji nie można uznać za dostawę towaru, gdyż jej przedmiotem jest pieniądz, który nie jest towarem w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W rezultacie przyjęcie, iż premia pieniężna nie jest zarazem świadczeniem usług i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT skutkuje brakiem po Jego stronie uprawnienia do odliczenia tego podatku, wykazanego w fakturze wystawionej przez odbiorcę towarów.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje się na stanowisko prezentowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lutego 2007r., sygn. I FSK 94/06 oraz w wyroku z dnia 28 sierpnia 2007r., sygn. I FSK 1109/06, gdzie Sąd orzekł, że udzielenie premii pieniężnej nabywcy towarów za zrealizowanie określonej w umownie wielkości obrotów (zakupów) z danym sprzedawcą nie stanowi usługi w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, co determinuje brak opodatkowania premii pieniężnej tym podatkiem. Sąd uznał, iż sam fakt dokonywania zakupu towarów mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem VAT ale nie można doprowadzić do sytuacji, w której dana czynność będzie opodatkowana podwójnie, tj. z tytułu jej faktycznego wykonania oraz z tytułu udzielenia premii pieniężnej pozostającej w bezpośrednim związku z wykonaną czynnością (sygn. I FSK 94/06). Podobnie w wyroku z dnia 28 sierpnia 2007r. Naczelny Sąd Administracyjny, stwierdził, że jeżeli premia wypłacana jest za osiągnięcie przez podatnika określonego pułapu obrotów z tytułu zakupu u jednego kontrahenta, to nie podlega opodatkowaniu." (sygn. I FSK 1109/06).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Odpowiednio przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy.

W myśl art. 29 ust. 1 ww. ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Przedsiębiorcy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zawarł z niektórymi kontrahentami umowy o współpracy handlowej, na mocy których przyznaje im premie pieniężne. Premie te stanowią ekwiwalent za określone zachowanie ze strony kontrahenta, polegające na dokonaniu zakupów określonej ilości towarów. Premia pieniężna nie jest związana z konkretną dostawą. Stwierdzić zatem należy, iż w przedmiotowej sprawie premia pieniężna jest ściśle uzależniona od określonego zachowania kontrahentów. Otrzymanie przedmiotowej premii pieniężnej jest wynagrodzeniem za określone zachowanie się kontrahentów w stosunku do Wnioskodawcy i stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako zapłatę za wykonaną usługę kontrahenci Wnioskodawcy otrzymują premię pieniężną.

W świetle powyższego zachowanie kontrahentów wobec Wnioskodawcy należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym w przedmiotowej sytuacji otrzymanie premii pieniężnej przez kontrahentów podlega opodatkowaniu według 22% stawki podatku VAT, oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - tj. kontrahenta Wnioskodawcy - faktury VAT na rzecz nabywcy usług - tj. Wnioskodawcy wypłacającego premię pieniężną.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż skoro sprzedaż przez Wnioskodawcę towarów jak i terminowe regulowanie świadczenia pieniężnego (zapłaty) przez odbiorców towarów, mieści się w zakresie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w postaci dostawy towarów, nie można uznać - w podanym stanie faktycznym - iż zrealizowanie na rzecz Wnioskodawcy określonego z góry pułapu obrotu jest jednocześnie świadczeniem usługi.

Należy bowiem zauważyć, że w rzeczywistości w stanie faktycznym występują dwie transakcje: dostawa towarów oraz świadczenie usług. Na rzecz takiego wniosku przemawia w szczególności okoliczność, że wypłata przedmiotowej premii nie była związana z konkretną dostawą towarów. Poza tym czynności te były odrębnie wynagradzane (z tytułu dostawy towarów wynagrodzenie płacone było przez nabywcę, natomiast w przypadku premii pieniężnej wynagrodzenie wypłacane było przez dostawcę towarów). W przypadku dostawy towarów podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów dokonanej przez dostawcę na rzecz podatnika pomniejszona o kwotę należnego podatku. Z kolei w odniesieniu do świadczonej usługi podstawą opodatkowania jest wartość wypłaconej premii pieniężnej pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zatem przedmiotowej sprawie występują dwie transakcje.

Należy tutaj także wskazać, że zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-16/93 Tolsma usługi są świadczone za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 2 ust. 1 Szóstej Dyrektywy (art. 2 ust. 1 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE), a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu, wyłącznie jeżeli istnieje stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, na mocy którego występuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez świadczącego usługę stanowi wartość przekazywaną w istocie w zamian za usługę wyświadczoną jej odbiorcy. Z kolei w wyroku w sprawie C-498/99 Town County Factors Ltd Trybunał stwierdził, że przyjęcie podejścia uzależniającego istnienie stosunku prawnego w rozumieniu wyroku w sprawie Tolsma od wykonalności zobowiązania usługodawcy ograniczyłoby skuteczność Szóstej Dyrektywy (obecnie Dyrektywy 2006/112/WE) w takim sensie, że skutkowałoby tym, że kryterium decydujące o tym czy dana transakcja mieściłaby się w zakresie zastosowania tej dyrektywy różniłoby się pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w wyniku różnic, jakie w tym zakresie mogłyby występować pomiędzy poszczególnymi systemami prawnymi.

W szczególności ETS wskazuje, że przyjęcie stanowiska o pozostawaniu poza zakresem VAT stosunków prawnych, gdzie strony nie mają roszczeń o wykonanie świadczeń umożliwiłoby podatnikowi unikanie opodatkowania VAT.

W świetle powyżej przywołanego orzecznictwa ETS należy uznać, że dla świadczenia usługi w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE konieczne jest istnienie stosunku prawnego pomiędzy usługobiorcą oraz usługodawcą w wykonaniu, którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym okoliczność istnienia możliwości dochodzenia roszczeń o wykonanie świadczenia, które związane są z tym stosunkiem prawnym pozostaje bez znaczenia.

W związku z tym, należy uznać, że w przedmiotowej sprawie dochodzi do świadczenia usług skoro występuje świadczenie wzajemne: podatnik osiąga określony poziom sprzedaży towarów podatnika i otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na charakter premii pieniężnych jako wynagrodzenia za podjęcie starań w celu zwiększenia sprzedaży asortymentu dostarczanego przez podmiot wypłacający premię, bowiem z prowizyjnego charakteru wynagrodzenia wynika, że jest ono uzależnione od zachowania podatnika - premia wypłacana jest po osiągnięciu określonego pułapu obrotów.

Stwierdzić zatem należy, że argumenty przedstawione przez Wnioskodawcę nie potwierdzają Jego stanowiska, iż wypłata premii pieniężnej, w okolicznościach jak przedstawione w przedmiotowej sprawie, nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy w kwestii opodatkowania premii pieniężnych należy uznać za nieprawidłowe.

Tut. organ pragnie tutaj wskazać, że organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa (art. 120 Ordynacji podatkowej). Wyroki sądów nie mają natomiast charakteru powszechnie obowiązującego prawa.

Zauważa się też, iż zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyroki sądów są wydane w konkretnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły.

Bez wpływu na rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy jest więc argumentacja Wnioskodawcy jakie stanowisko, odnośnie opodatkowania premii pieniężnych zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lutego 2007r., sygn. akt I FSK 96/06.oraz w wyroku z dnia 28 sierpnia 2007r. sygn. I FSK 1109/06, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 maja 2007r. sygn. akt III SA/WA/4080/06.

Jeśli chodzi natomiast o kwestie związane z prawem do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego w otrzymanych od kontrahentów fakturach dokumentujących udzielone przez Wnioskodawcę premie pieniężne, to obowiązuje zasada, zgodnie z którą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie premie pieniężne są udzielane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących udzielone kontrahentom premie pieniężne. Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Zgodnie natomiast z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008r.), nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Cytowany wyżej przepis nie ogranicza prawa Wnioskodawcy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w związku z otrzymaniem od kontrahenta faktur dokumentujących udzielone przez Wnioskodawcę premie pieniężne. Premie pieniężne, o których mowa w pytaniu powinny być udokumentowane przez otrzymującego fakturą VAT i opodatkowane 22% stawką podatku od towarów usług, zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w fakturze otrzymanej od kontrahenta z tytułu udzielonej mu premii pieniężnej, pod warunkiem oczywiście spełnienia przesłanek pozytywnych określonych w art. 86 ust. 1 tej ustawy oraz niezaistnienia innych przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zatem w tej części stanowisko Wnioskodawcy uznać należało także za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: odliczenia od podatku, podatek naliczony, prawo do odliczenia, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 19/12/2011 13:40:15

Jaki kurs należy stosować do przeliczenia faktur korygujących z tytułu obniżenia ceny, dot...

W dniu 19.06.2007r. ( wpływ do tut. Urzędu w dniu 22.06.2007r.) Podatnik wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której...

Czy mogę korzystać z obniżonej stawki VAT, tj. 7% z tytułu sprzedaży usługi dekarskiej wra...

W nawiązniu do naszego pisma, znak: OG-005 304 2004 PP2 41 2004 z dnia 22.12.2004 r., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zalecił skorygowanie powyższej...

Czy fakturę na zakup paliwa może ująć w kosztach uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r., z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2006 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach postanawia udzielić...

Kiedy istnieje podstawa prawna aby zaksięgować fakturę oraz odliczyć naliczony podatek VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do...

Usługi wynajmu kontenerów budowlanych od firmy austriackiej, zarejestrowanej w Polsce na p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wątpliwości Podatnika budzi, czy do wysokości odsetek od wewnętrznego oprocentowania rachunków mają zastosowanie przepisy o cenach transferowychCzy na podstawie otrzymanej noty rabatowej Wnioskodawca może pomniejszyć podatek VAT naliczony?Czy odsprzedaż towarów można potraktować jako zwrot towarów i czy można w tym przypadku wystawić fakturę korygującą sprzedaż?Prawidłowość wystawienia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesłanych e-mailem (w formacie PDFCzy faktury elektroniczne muszą zawierać oznaczenia "oryginal" i "kopia"?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.