Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających niewłaściwy adres Wnioskodawcy

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2009r. (data wpływu 21 września 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających niewłaściwy adres Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających niewłaściwy adres Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dacie 6 lipca 2009r,. Sąd dokonujący wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym wydał postanowienie o wpisaniu do KRS nowego adresu Wnioskodawcy. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wpisie adresu w KRS, Wnioskodawca rozpoczął powiadamianie kontrahentów o zmianie adresu. Jednakże w okresie pomiędzy 6 lipca a pierwszymi dniami września 2009, kiedy to do większości kontrahentów dotarła informacja o zmianie adresu Wnioskodawcy, wystawiono i przekazano Wnioskodawcy ok. 150 dokumentów - głównie faktur VAT ze starym adresem, mających znaczenie rachunkowo - podatkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy pomyłka w fakturze co do adresu nabywcy (która nie powoduje wątpliwości co do tożsamości nabywcy, bowiem firma, siedziba i NIP nabywcy identyfikują go bezspornie), mogłaby prowadzić do zakwestionowania prawa nabywcy do odliczenia podatku VAT naliczonego z tych faktur...

Zdaniem Wnioskodawcy, błąd na fakturze VAT, wynikający z podania niewłaściwego adresu nabywcy, nie pozbawia go prawa do odliczenia podatku VAT z tej faktury, o ile pozostałe dane identyfikujące nabywcę nie pozwalają na pomyłkę co do osoby nabywcy. Przedstawiona teza wynika z faktu, że ustawodawca nie przywiązuje wagi do adresu nabywcy na fakturze z punktu widzenia art. 86 ust. 2 i 106 ust 1 PTU.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zostało zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, który stanowi, iż podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, nabywanymi przez podmiot niebędący czynnym podatnikiem podatku VAT, gdyż towary i usługi nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego zostało ograniczone również w dalszych przepisach ustawy o VAT. Przepisy art. 88 tej ustawy zawierają katalog przesłanek negatywnych, których zaistnienie uniemożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Jednak żaden z przepisów nie uzależnia prawa do odliczenia podatku VAT od obowiązku skorygowania pomyłek dotyczących niewłaściwego adresu nabywcy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dacie 6 lipca 2009r,. Sąd dokonujący wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym wydał postanowienie o wpisaniu do KRS nowego adresu Wnioskodawcy. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wpisie adresu w KRS, Wnioskodawca rozpoczął powiadamianie kontrahentów o zmianie adresu. Jednakże w okresie pomiędzy 6 lipca a pierwszymi dniami września 2009, kiedy to do większości kontrahentów dotarła informacja o zmianie adresu Wnioskodawcy, wystawiono i przekazano Wnioskodawcy ok. 150 dokumentów - głównie faktur VAT ze starym adresem, mających znaczenie rachunkowo - podatkowe.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż fakt otrzymania od kontrahentów faktur z niewłaściwym adresem nabywcy nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w ww. fakturach, o ile z innych, wskazanych na fakturze, danych dotyczących nabywcy, jednoznacznie wynika, że nabywcą jest Wnioskodawca, a jednocześnie będzie spełniony podstawowy warunek określony w art. 86 ust. 1 i nie zaistnieją negatywne przesłanki z art. 88 cyt. ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje, iż kwestia dotycząca obowiązku sporządzania not korygujących będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, nota korygująca, podatek naliczony
Data aktualizacji: 12/03/2012 03:34:44

Dotyczy nabycia nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami w celu dalszej odsprzedaży ud...

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, sformułowane we wniosku z dn. 15 lutego 2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu dn. 4 marca 2005 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz...

Urząd Skarbowy Czechowice-Dziedzice 43-503 ul. Nad Białką 1A

Zasięg terytorialny miasta gminy Bestwina, Czechowice-Dziedzice powiaty część bielskiego województwo śląskie Konta bankowe CIT 73101012120003292221000000 VAT 23101012120003292222000000 PIT 70101012120003292223000000 budżetowe pozostałe...

Czy faktury wystawione przez firmę Wnioskodawcy na rzecz spółki osobowej, w której będzie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zaliczenie do przychodów kwot wynikających z faktury zaliczkowej i końcowej w miesiącu...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 06.04.2006 r., uzupełnione w dniach 08.05.2006 r. i...

Rozliczenie transakcji eksportu części samochodowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kwestia określenia czy Podatnik musiałby wykazać podatek należny od otrzymanych bezpośrednio na swój rachunek bankowy refundacjiJaką stawką VAT powinno sie obciążyć w fakturze z tytułu prawa wieczystego użytkownia gruntu i budynku?W zakresie obowiązku podatkowego z tytułu importu usług oraz w związku z tym zasad przeliczania faktury na złoteDrugi Urząd Skarbowy Lublin 20-601 ul. Zana 38W jaki sposób należy udokumentować wypłacane na rzecz Podatnika odszkodowanie otrzymane z tytułu niedotrzymania przez kontrahenta warunków umowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.