Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających niewłaściwy adres Wnioskodawcy

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2009r. (data wpływu 21 września 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających niewłaściwy adres Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających niewłaściwy adres Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dacie 6 lipca 2009r,. Sąd dokonujący wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym wydał postanowienie o wpisaniu do KRS nowego adresu Wnioskodawcy. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wpisie adresu w KRS, Wnioskodawca rozpoczął powiadamianie kontrahentów o zmianie adresu. Jednakże w okresie pomiędzy 6 lipca a pierwszymi dniami września 2009, kiedy to do większości kontrahentów dotarła informacja o zmianie adresu Wnioskodawcy, wystawiono i przekazano Wnioskodawcy ok. 150 dokumentów - głównie faktur VAT ze starym adresem, mających znaczenie rachunkowo - podatkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy pomyłka w fakturze co do adresu nabywcy (która nie powoduje wątpliwości co do tożsamości nabywcy, bowiem firma, siedziba i NIP nabywcy identyfikują go bezspornie), mogłaby prowadzić do zakwestionowania prawa nabywcy do odliczenia podatku VAT naliczonego z tych faktur...

Zdaniem Wnioskodawcy, błąd na fakturze VAT, wynikający z podania niewłaściwego adresu nabywcy, nie pozbawia go prawa do odliczenia podatku VAT z tej faktury, o ile pozostałe dane identyfikujące nabywcę nie pozwalają na pomyłkę co do osoby nabywcy. Przedstawiona teza wynika z faktu, że ustawodawca nie przywiązuje wagi do adresu nabywcy na fakturze z punktu widzenia art. 86 ust. 2 i 106 ust 1 PTU.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zostało zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, który stanowi, iż podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, nabywanymi przez podmiot niebędący czynnym podatnikiem podatku VAT, gdyż towary i usługi nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego zostało ograniczone również w dalszych przepisach ustawy o VAT. Przepisy art. 88 tej ustawy zawierają katalog przesłanek negatywnych, których zaistnienie uniemożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Jednak żaden z przepisów nie uzależnia prawa do odliczenia podatku VAT od obowiązku skorygowania pomyłek dotyczących niewłaściwego adresu nabywcy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dacie 6 lipca 2009r,. Sąd dokonujący wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym wydał postanowienie o wpisaniu do KRS nowego adresu Wnioskodawcy. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wpisie adresu w KRS, Wnioskodawca rozpoczął powiadamianie kontrahentów o zmianie adresu. Jednakże w okresie pomiędzy 6 lipca a pierwszymi dniami września 2009, kiedy to do większości kontrahentów dotarła informacja o zmianie adresu Wnioskodawcy, wystawiono i przekazano Wnioskodawcy ok. 150 dokumentów - głównie faktur VAT ze starym adresem, mających znaczenie rachunkowo - podatkowe.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż fakt otrzymania od kontrahentów faktur z niewłaściwym adresem nabywcy nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w ww. fakturach, o ile z innych, wskazanych na fakturze, danych dotyczących nabywcy, jednoznacznie wynika, że nabywcą jest Wnioskodawca, a jednocześnie będzie spełniony podstawowy warunek określony w art. 86 ust. 1 i nie zaistnieją negatywne przesłanki z art. 88 cyt. ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje, iż kwestia dotycząca obowiązku sporządzania not korygujących będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, nota korygująca, podatek naliczony
Data aktualizacji: 12/03/2012 03:34:44

Wystawienie duplikatu faktur elektronicznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia węwnątrzwspólnotowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak opodatkowania czynności udzielania informacji (m.in. - opłaty za poświadczanie dokume...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług kosztów zarządzania nieruchomością przez w...

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podlegała sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług. Natomiast prawa i obowiązki...

Czy przekazanie otrzymanych z importu próbek leków do polskiego oddziału dostawcy winno by...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w przypadku kiedy właściciel konia posiada nr VAT UE, to może wystawić fakturę ze stawką 0%, a przypadku gdy nim nie jest fakturę ze stawką 7%?Dotyczy wystawiania zbiorczych faktur korygujących oraz obniżania kwoty podatku należnego na podstawie tych fakturCzy osoba fizyczna musi podawać na fakturach swoje imię i nazwisko czy wystarczy nazwa, adres oraz NIP?Urząd Skarbowy Ostrów Mazowiecka 07-300 ul. Dubois 1Urząd Skarbowy Chrzanów 32-500 ul. Garncarska 9
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.