Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Prawo do odliczenia podatku VAT z wystawionej faktury

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez Doradcę Podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2009 r. (data wpływu 12 listopada 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 stycznia 2010 r. (data wpływu 25 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 stycznia 2010 r. (data wpływu 25 stycznia 2010 r.) potwierdzającym dokonanie uiszczenia opłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

X dostarcza towary supermarketom działającym pod marką ZYX.

Z kolei, Wnioskodawca dostarcza towary supermarketom budowlanym działającym pod marką XYZ (supermarkety te są zobowiązane do dokonywania zakupów u Zainteresowanego na podstawie obowiązujących umów). Zdarzają się jednak sytuacje, że supermarkety XYZ dokonują zakupów w X. w związku z tymi zakupami stały się one dłużnikami X.

X na podstawie umowy (która ma zostać zawarta w przyszłości) z Wnioskodawcą umorzy sklepom XYZ część zobowiązań. Obecnie Spółka planuje zrekompensować x straty powstałe na skutek tych umorzeń.

Zainteresowany i x należą do jednej grupy kapitałowej.

Umorzenie ma się odbyć na podstawie umowy (dalej: Projekt umowy).

Zgodnie z preambułą do Projektu umowy:Wnioskodawca i x należą do jednej grupy kapitałowej.Wnioskodawca zaopatruje sieć sklepów działających pod marką XYZ.Wnioskodawca zaopatruje sklepy działające pod marką XYZ m.in. w towary o charakterze budowlano-montażowym.x zaopatruje markety działające pod marką ZYX w towary m.in. o charakterze spożywczym, ogólnoprzemysłowym, chemicznym itp.w sytuacjach gdy Wnioskodawca nie jest w stanie zapewnić sklepom XYZ odpowiednich towarów a możliwości takie ma x - kontrahenci dokonują zakupów w X.Wnioskodawca i x zależy na tym, aby ich kontrahenci dokonywali transakcji zarówno od Wnioskodawcy, jak i X.Wnioskodawcy zależy na tym, aby jej kontrahenci rozwijali swoją działalność, co wprost przełoży się na przychody Wnioskodawcy.Przychody Wnioskodawcy uzależnione są wprost od sytuacji finansowej jej kontrahentów.Kontrahenci Wnioskodawcy mają zobowiązania wobec X.Część kontrahentów Wnioskodawcy posiada znaczące zadłużenie wobec X, co przekłada się wprost na przychody uzyskiwane przez WnioskodawcęNatomiast zgodnie z § 1 do Projektu umowy:X, na zlecenie Wnioskodawcy, zobowiązuje się umorzyć zobowiązania głównych kontrahentów Wnioskodawcy.x przekazywać będzie Wnioskodawcy informacje o wymagalnych roszczeniach względem kontrahentów Wnioskodawcy.Wnioskodawca przekazywać będzie informacje x o tym, które należności nie mają zostać umorzone.Natomiast zgodnie z § 2 Projektu umowy:x za zobowiązanie się do wykonania czynności wymienionych w § 1 przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości równej umorzonym wierzytelnościom.Pierwsze wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 płatne będzie w terminie ... dni od momentu, gdy suma umorzonych wierzytelności wyniesie ... na podstawie faktury VAT. Do faktury zostanie dołączony wykaz umorzonych wierzytelności.Kolejne wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1 płatne będą w terminie ... dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, na podstawie faktury VAT. Do faktury zostanie dołączony wykaz umorzonych wierzytelności.Za okres rozliczeniowy, o którym mowa w pkt 4 strony przyjmują miesiąc/kwartał/rok kalendarzowy. Do pierwszego okresu rozliczeniowego włączony zostanie okres pomiędzy dniem wystawienia pierwszej faktury a początkiem pierwszego okresu rozliczeniowego.Gorsza płynność finansowa sklepów XYZ powoduje, że w chwili obecnej dokonują one mniejszej ilości zakupów u Wnioskodawcy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że kontrahenci nie chcą zaciągać nowych zobowiązań nie posiadając uregulowanych zaległych. Mniejsza ilość zakupów dokonywanych przez kontrahentów u Zainteresowanego wprost przekłada się na jego przychody.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do odliczenia VAT-u naliczonego za świadczone usługi w sytuacji, gdy x wystawi jej fakturę VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: Ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. świadczenie usług. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu.

W związku z powyższym uznać należy, iż pojęcie świadczenia - składającego się na istotę usługi - należy interpretować zgodnie z jego cywilistycznym rozumieniem. Zatem, przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Na świadczenie mogą się jednocześnie składać zachowania związane z działaniem, jak i zaniechaniem.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. w związku z powyższym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej usługi/świadczenia. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

W omawianym stanie faktycznym, zgodnie z Projektem umowy, x na wniosek Wnioskodawcy umarzać będzie zobowiązania. Za umorzenia te będzie przysługiwało x wynagrodzenie równe wysokości umorzonych zobowiązań.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że x świadczyć będzie usługę polegającą na umarzaniu zobowiązań w zamian za wynagrodzenie. w związku z tym, zdaniem Spółki, x będzie zatem świadczyło usługi na rzecz Zainteresowanego, a więc wykonywać będzie czynności podlegające opodatkowaniu. Tym samym, spełniony będzie jeden z warunków wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, że odliczenie podatku naliczonego może być dokonane tylko od czynności, które zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu.

Kolejnym warunkiem, aby Zainteresowanemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jest fakt, aby nabywane usługi pozostawały w związku z czynnościami opodatkowanymi. Warunek taki wprost wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zdaniem Spółki ten warunek również jest spełniony. Jak zostało już wyżej wykazane, w przypadku gdy umorzone zostaną zobowiązania kontrahentów względem X, przełoży się to wprost na sprzedaż towarów dokonywaną przez Wnioskodawcę, jako że dokonuje on dostaw towarów nie korzystających z żadnych zwolnień, to dostawy te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. w związku z tym nabyte, usługi umorzenia związane będą z działalnością opodatkowaną, a zatem spełniony będzie warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. w związku z powyższym Spółka (jeżeli dostanie od x fakturę VAT) będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu    - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z treści cytowanego wyżej przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Stosownie do art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii; transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku; wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż; wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego; zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę ze swoim kontrahentem, w wyniku której ten umorzy swoje zobowiązania za wynagrodzeniem, które będzie wypłacone na podstawie wystawionej faktury VAT. Zainteresowany uważa, że kontrahent świadczyć będzie usługi polegające na umarzaniu zobowiązań w zamian za wynagrodzenie. w związku z tym, zdaniem Spółki, kontrahent będzie zatem świadczył usługi na jej rzecz podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz usługi te będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz opis sprawy stwierdzić należy, iż Zainteresowany będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej dla niego faktury VAT dokumentującej nabyte usługi, stosownie do art. 86 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, zwrócić należy uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanowisku własnym, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Tut. Organ informuje, iż w kwestii zagadnienia dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych została wydana w dniu 5 lutego 2010 r. interpretacja indywidualna nr ILPB3/423 1038/09-3/GC.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura vat, obniżenie podatku należnego, odliczanie podatku naliczonego, odliczenia, podatek naliczony, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 10/09/2011 18:25:35

Czy rachunkiem bankowym dla działalności gospodarczej może być rachunek oszczędnościowo-ro...

Na podstawie art. 165a 1 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), w związku z wnioskiem z dnia 21.02.2005 r. i uzupełnionym w dniu 02.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej...

Czy planowana przez Spółkę metoda księgowania kosztów zgodna jest z ustawą o rachunkowości...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wypłata premii pieniężnej nie jest usługą, lecz stanowi rabat obniżający wartość konkretny...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zastosowanie prawa podatkowego w sprawie terminu płatności i obowiązku składania deklaracj...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 kwietnia 2005 r., (data wpływu 25 kwietnia 2005 r.) uzupełnionego dnia...

Czy należność objęta fakturą z dnia 19.03.2004r. wystawiona przez Spółkę W stanowi w Spółc...

W dniu 08.05.2001r. pomiędzy Spółką z o.o. A a Spółką z o.o. H została zawarta umowa o wykonanie robót na osiedlu mieszkaniowym w budynku 3a. W dniu 27.08.2001r. Spółka A zawarła z podwykonawcą Spółką z o.o. W umowę o wykonanie 12 kompletnych...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia węwnątrzwspólnotowegoOpodatkowanie usług świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego oraz wystawiania faktur korygującychZastosowania zwolnienia podmiotowego dla osób prowadzących usługi rachunkoweCzy umowa o utworzeniu i funkcjonalnym powiązaniu subrachunków nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?Czy księgowa Kalisz to nadal zawód prestiżowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.