Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2010r. (data wpływu 22 marca 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 kwietnia 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu dotyczących projektu pn. ... - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2010r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu dotyczących projektu pn. .... Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 kwietnia 2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zgodnie z postanowieniami Statutowymi Wnioskodawca jako organizacja samorządu gospodarczego realizuje następujące cele;podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze organizacji i obsługi imprez targowo - kongresowych oraz usług towarzyszących, poprzez poszerzenie skal i zakresu świadczonych przez nie usług, wzmacnianie powiązań między lokalnymi firmami i otoczeniem instytucjonalnym - jednostkami naukowo-badawczymi, szkołami, instytucjami publicznymi, oraz instytucjami wspomagania biznesu, reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, sadów powszechnych i polubownych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych, internacjonalizacja członków Izby, podwyższanie innowacyjności członków Izby, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczejorganizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwianie przepływu informacji i doświadczeń zarówno miedzy firmami z branż pokrewnych jak i instytucjami edukacyjnymi, prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz klastra targowo - kongresowo - usługowego. Izba realizuje swoje cele poprzez: podejmowanie działań na rzecz tworzenia i utrzymania korzystnych warunków rozwoju gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, realizację projektów współfinansowanych z majątku Izby, krajowych i unijnych środków pomocowych, służących wypełnianiu celów i zadań Izby, upowszechnianie rzetelnej wiedzy i informacji w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej miedzy innymi poprzez organizacje konferencji, targów, wystaw, seminariów, szkoleń, publikacje w mediach artykułów informacyjnych o tematyce gospodarczej, prowadzenie działalności wydawniczej, doradztwo prawne, ekonomiczne, organizacyjne, a także wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz konsultingu, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów i zadań Izby w tym, w szczególności, w zakresie edukacji, szkoleń, doradztwa i promocji, z jednoczesnym przeznaczaniem wypracowanych zysków na działalność statutową izby, tworzenie i prowadzenie własnych systemów informacji gospodarczej oraz współpraca w tym obszarze z innymi instytucjami i firmami prowadzącymi działalność gospodarczą, współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami oświatowo - naukowymi oraz organizacjami samorządu gospodarczego, organizacjami pracodawców i innymi organizacjami wspierającymi przedsiębiorców oraz przedsiębiorczość w kraju i za granicą, organizowanie spotkań integrujących środowisko członków Izby, opracowanie strategii rozwoju Izby oraz planu jej wdrożenia, uczestnictwo w międzynarodowych projektach dla klastrów, udział w międzynarodowych sieciach branżowych, pozyskiwanie inwestorów zagranicznych dla działań biznesowych członków Izby, zatrudnienie specjalistów z udokumentowanymi kwalifikacjami i doświadczeniem dla wzmocnienia działań biznesowych członków Izby, okresowe analizy konkurencyjności członków Izby. Izba Gospodarcza realizuje projekt (od stycznia 2010r. do końca grudnia 2011r.) pn. ..., finansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, ....

Projekt jest realizowany na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim.

Realizowane zadanie/projekt wpisuje się w działalność statutową, gdyż celem ww. projektu jest promocja gospodarcza regionu w oparciu o potencjał Ośrodka Targowego oraz wykreowanie dobrego klimatu inwestycyjnego województwa. Szeroko zakrojona promocja gospodarcza będzie prowadzona poprzez przygotowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej regionu Wnioskodawcy, zwiększenie ilości imprez targowych, udział w największych targach promocyjnych, organizację cyklu prezentacji dla przedstawicieli izb i organizacji gospodarczych. Równie istotnym aspektem projektu będzie kreowanie pozytywnego wizerunku regionu poprzez organizowanie wizyt zagranicznych operatorów targowych, konferencję gospodarczą, promocję w portalach internetowych, kampanię bilboardową, wizyty studyjne dziennikarzy, ogłoszenia w mediach branżowych, sponsorowanie audycji gospodarczych i rankingów biznesowych.

Środki na finansowanie projektu Izba otrzymuje w formie dotacji rozwojowej na podstawie wniosku o płatność na wyodrębniony na cele projektowe rachunek bankowy.

Ponadto jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 26 kwietnia 2010r. przedmiotowy projekt jest całkowicie niedochodowy i z tytułu realizacji tego projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnego przychodu. W związku z realizacją projektu nie będą również zamieszczane ogłoszenia o sprzedaży np. działek czy terenów pod ewentualne inwestycje.

Nabywane towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu dotyczących realizowanego projektu ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizowanego projektu realizuje wyłącznie zadania związane z działalnością statutowa (działalność statutowa PKWIU 91), która jest wymieniona w ustawie o VAT - art. 43 pkt 1 ust. 1 załącznik Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, poz. 10 jako usługa zwolniona - usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane. W związku z rodzajem prowadzonej działalności, Wnioskodawca nie ma prawa i możliwości do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dotyczących realizowanego projektu. Podatek VAT naliczony jest kosztem kwalifikowanym projektu, bez prawa do odliczenia w deklaracji VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. ..., finansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, ....

Okres realizacji projektu to: styczeń 2010r. - grudzień 2011r.

Celem ww. projektu jest promocja gospodarcza regionu w oparciu o potencjał Ośrodka Targowego oraz wykreowanie dobrego klimatu inwestycyjnego województwa. Szeroko zakrojona promocja gospodarcza będzie prowadzona poprzez przygotowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej regionu Wnioskodawcy, zwiększenie ilości imprez targowych, udział w największych targach promocyjnych, organizację cyklu prezentacji dla przedstawicieli izb i organizacji gospodarczych. Równie istotnym aspektem projektu będzie kreowanie pozytywnego wizerunku regionu poprzez organizowanie wizyt zagranicznych operatorów targowych, konferencję gospodarczą, promocję w portalach internetowych, kampanię bilboardową, wizyty studyjne dziennikarzy, ogłoszenia w mediach branżowych, sponsorowanie audycji gospodarczych i rankingów biznesowych.

Przedmiotowy projekt jest całkowicie niedochodowy i z tytułu realizacji tego projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnego przychodu. W związku z realizacją projektu nie będą również zamieszczane ogłoszenia o sprzedaży np. działek czy terenów pod ewentualne inwestycje.

Nabywane towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W myśl powyższych przepisów oraz w oparciu o tak przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w celu realizacji projektu, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma prawa i możliwości do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dotyczących realizowanego projektu, należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ zauważa, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług członkowskich (PKWiU 91), bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Powyższe potraktowano informacyjnie jako element opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. Wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na opisie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, w którym jednoznacznie wskazano, iż realizacja projektu jest całkowicie niedochodowa i nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Ponadto tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko możliwości odliczenia podatku VAT natomiast przedstawione we wniosku informacje o koszcie kwalifikowanym potraktowano jako dodatkowe informacje przedstawione przez Wnioskodawcę.

Organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Tut. organ zauważa również, że nie dokonuje analizy załączonych do wniosku dokumentów, a interpretację wydaje w oparciu o przedstawiony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) Wnioskodawcy, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej .

Zgodnie bowiem z przepisem art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: gmina, koszt kwalifikowany, odliczenia
Data aktualizacji: 14/07/2012 17:48:26

Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem...

Na podstawie art. 14 b 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 3 lipca...

Jak należy dokumentować koszty osobowe i koszty eksploatacyjne związane z wynajmem pomiesz...

Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku...

Sposób wystawiania faktur w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.08.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentującyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy całą wykonaną usługę można wykazać na fakturze jako zagospodarowanie terenu zielonego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka prawidłowo wystawia na podnajemców faktury VAT dotyczące refakturowania mediów z 22% stawką podatku od towarów i usług?Brak prawa do odliczenia przez Powiat podatku naliczonego przy realizacji projektu pn. ., gdyż faktury VAT wystawione są innego nabywcęKiedy wystawca faktury może naliczyć podatek VAT za nielegalny pobór energii elektrycznej?Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących raty leasingowe?Czy dokonanie korekty faktury może być w sensie ekonomicznym bonifikatą?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.