Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych ze świadczeniem usług reklamowych i promocyjnych na rzecz kontrahenta z Irlandii

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko pana J. M., przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008r. (data wpływu 1 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych ze świadczeniem usług reklamowych i promocyjnych na rzecz kontrahenta z Irlandii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych ze świadczeniem usług reklamowych i promocyjnych na rzecz kontrahenta z Irlandii.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Od początku bieżącego roku świadczy usługi na podstawie kontraktu (umowy) na rzecz firmy w siedzibą w Irlandii.Usługi te polegają na reklamie i promocji ich produktu (kontenerowa oczyszczalnia ścieków) i działalności inżynierskiej, wspomagającej proces projektowo - inwestycyjny u polskiego nabywcy.

W związku z wykonywaniem ww. czynności Wnioskodawca ponosi koszty. Okresowo wystawia swojemu irlandzkiemu kontrahentowi rachunek za swoje usługi, bez uwzględniania podatku VAT ze względu na fakt, iż odbiorca ma siedzibę poza terytorium Polski, a Wnioskodawca wykonuje usługi, o których mowa w przepisie art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz ewentualny zwrot różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym w związku ze świadczeniem ww. usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 8 ma on prawo do obniżenia kwoty podatku i zwrotu podatku, ponieważ miałby takie prawo, gdyby odbiorca usług miał siedzibę na terytorium Polski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 cyt. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7, m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika w tytułu nabycia towarów i usług.

Jednocześnie, na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Tak więc ww. przepis art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy uzależnia możliwość skorzystania z prawa do obniżenia podatku od towarów i usług od spełnienia łącznie wskazanych w tym przepisie warunków, a mianowicie:kwota podatku naliczonego, która ma obniżać kwotę podatku należnego, musi być związana z importowanymi lub nabywanymi towarami i usługami, które dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika (.).W myśl ust. 3 powołanego artykułu, różnica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy, powiększonej o 22% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż określona w art. 41 ust. 1 oraz obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

Natomiast zgodnie z ust. 4 cytowanego artykułu, na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, kwota różnicy podatku podlegająca zwrotowi w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia ulega podwyższeniu, jeżeli podwyższenie tej kwoty jest uzasadnione sezonowością produkcji lub sezonowością wykonywanych usług, lub sezonowością skupu produktów rolnych.

Ponadto na podstawie ust. 5 powołanego artykułu, na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 4.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi reklamy i promocji, zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terenie kraju. W związku z wykonywaniem ww. czynności Wnioskodawca ponosi koszty.

Zatem mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego, o którym mowa we wniosku, pod warunkiem, że Wnioskodawca posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku VAT.

W takiej sytuacji znajdzie również zastosowanie cyt. wyżej przepis art. 87 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Powołany przepis, co należy przypomnieć, stanowi, iż na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 4 (tj. w terminie 60 dni). Natomiast w sytuacji gdy Wnioskodawca świadczy również czynności opodatkowane na terenie kraju zastosowanie znajdują przepisy art. 87 ust. 2 i art. 87 ust. 3 ustawy o VAT.

Jednocześnie tut. organ zauważa, iż w związku z przysługującym prawem do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego związanego ze świadczeniem przedmiotowych usług, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek udokumentowania świadczonych usług fakturą wystawioną na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy o VAT, jak również wykazania w poz. 21 deklaracji VAT-7 przedmiotowych transakcji wykonywanych poza terytorium kraju, gdyż zgodnie z objaśnieniami do deklaracji, w pozycji tej wykazuje się dostawę towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju RP, w stosunku do której przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług lub prawo zwrotu podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 tej ustawy.

Należy zauważyć ponadto, iż w myśl przepisu § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) przepisy § 9, 11-23 i 26 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem (§ 27 ust. 2).

Ponadto w myśl ust. 4 powołanego § 27, w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Tak więc wykonanie ww. usług winno zostać udokumentowane fakturą wystawioną zgodnie z przywołanym powyżej przepisem § 27 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości zaklasyfikowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług reklamy i promocji do usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 w związku z ust. 4 ustawy o VAT, a tym samym nie rozstrzyga o zasadności opodatkowania przedmiotowych usług poza terytorium kraju, ponieważ nie sformułowano pytania w tym zakresie, jak również własnego stanowiska. Zatem dla celów niniejszej interpretacji przyjęto, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z usługami, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy, niepodlegającymi opodatkowaniu na terytorium kraju.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: nadwyżka podatku naliczonego, podatek należny, usługi reklamowe
Data aktualizacji: 10/01/2013 00:00:01

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Warszawa 02-013 ul. Lindleya 14

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: część północna Śródmieścia, Żoliborz gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 56101010100165802221000000 VAT 06101010100165802222000000...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury otrzymanej za wykonanie robot związanych z moder...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących udzie...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 grudnia 2005 r. (data...

Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi odnośnie sposobu otrzymywania potwierdzenia odbioru f...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03.2006 roku (data wpływu do tutejszego urzędu) żądającego udzielenia...

Czy należy sporządzić fakturę wewnętrzną w przypadku zużycia artykułów spożywczych na cele...

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.01.2005r. (data wpływu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Trzeci Urząd Skarbowy Bydgoszcz 85-032 ul. Tadeusza Rejtana 5Opodatkowanie i dokumentowanie czynności, za które wypłacana będzie premia pieniężnaFaktura korygująca przy zmianie danych nabywcyPodatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktur korygującychMoment otrzymania faktury elektronicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.