Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących udzielenie premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących obciążenie z tytułu premii pieniężnych jako wynagrodzenia za świadczoną usługę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących obciążenie z tytułu premii pieniężnych jako wynagrodzenia za świadczoną usługę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach działalności gospodarczej Spółka dokonuje na rzecz C. sp. z o. o. dostawy towarów, które następnie są sprzedawane w sieci sklepów kontrahenta. Podstawą współpracy jest Umowa Ramowa długoterminowej współpracy gospodarczej. Umowa ta kompleksowo określa warunki współpracy, a w szczególności przewiduje szereg odrębnie traktowanych instrumentów mających na celu intensyfikację obrotów między stronami, np. rabaty, wynagrodzenie za usługi w zakresie promocji towarów czy premie pieniężne. Zgodnie z umową Spółka zobowiązała się do przyznania premii pieniężnej z tytułu i pod warunkiem dokonania przez kontrahenta w danym okresie rozliczeniowym (kwartał, rok kalendarzowy) określonej wartości zakupów towarów handlowych. Do tej pory dla celów rozliczeń opisanych wyżej zdarzeń odbiorca wystawiał faktury VAT na kwotę netto równą wartości przyznanych premii pieniężnych. Wypłacone premie pieniężne traktowane były przez strony umowy jako wynagrodzenie za usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczone przez kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym ma miejsce świadczenie usług pomiędzy C. (świadczącym usługę), a Spółką (beneficjentem świadczenia), z tytułu którego wynagrodzeniem jest premia wypłacana przez Wnioskodawcę, a w konsekwencji czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez C. w celu udokumentowania usługi świadczonej w zamian za przyznaną premię na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie, z pominięciem przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2...

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Spółka stwierdziła, że w przedstawionym stanie faktycznym zgodnie z zawartą umową wypłacane premie pieniężne dotyczą dostaw towarów określonej wartości i ilości w określonym czasie, nie dotyczą zaś konkretnej dostawy. Premia przyznawana jest za określone świadczenie, tj. zrealizowanie określonego wolumenu zakupów w określonym czasie, które na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług uznać należy za świadczenie usługi podlegającej opodatkowaniu. Zdaniem Wnioskodawcy jest to świadczenie ekwiwalentne, uzależnione od dotrzymania przez kontrahenta warunków umowy. W związku z powyższym Spółka uważa, że zgodnie z art. 5 ust. pkt 1 ustaw o podatku od towarów i usług wypłacona premia stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług podlegających opodatkowaniu. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Spółka podnosi, że w przypadku zrealizowania przez C. określonego świadczenia (polegającego na dokonaniu określonych transakcji handlowych ze Spółką), wypłacenie premii nie ma charakteru dobrowolnego, ale stanowi zobowiązanie cywilnoprawne Wnioskodawcy. W przypadku niezrealizowania przez C. przedmiotowego świadczenia, brak jest podstaw do wypłaty wynagrodzenia, w związku z czym Spółka nie ma obowiązku przyznania premii.

Zdaniem Spółki nie ulega wątpliwości, że usługa powinna być udokumentowana fakturą VAT zgodnie z art. 106 ustawy, a co za tym idzie Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionych przez kontrahenta faktur VAT na zasadach określonych w art. 86 i następnych ustawy o podatku od towarów i usług. Nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ regulacja ta dotyczy tych faktur, które dokumentują czynności, które nie podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 88 ust. 3a pkt 2 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r., nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w przypadku, gdy sama transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze powołane przepisy stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że premie te związane są z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Zwrócić należy uwagę, że czynności te są odrębnie wynagradzane (z tytułu dostawy towarów wynagrodzenie płaci nabywca, natomiast w przypadku premii pieniężnej wynagrodzenie wypłaca dostawca towarów).

Z analizy przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Spółka wypłaca premię pieniężną w związku z osiągnięciem przez odbiorcę określonego poziomu wartości nabywanych towarów handlowych, które są przedmiotem dalszej odsprzedaży. Premia pieniężna w tym przypadku nie jest związana z konkretną dostawą. Skonstruowane w ten sposób relacje handlowe wskazują, że przedmiotowe zdarzenie prawne ma charakter czynności dwustronnie zobowiązującej (dokonanie zakupów o określonej wartości - po stronie odbiorcy premii; zapłata premii - po stronie Wnioskodawcy). Zatem, skoro wypłacane przez Wnioskodawcę premie stanowią wynagrodzenie za określone zachowanie ze strony odbiorcy, to zachowanie takie, w świetle powyżej wskazanych przepisów ustawy o podatku, należy uznać za odpłatne świadczenie usług.

Takie działanie należy odpowiednio udokumentować. Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...). Sprzedażą, w myśl art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W konsekwencji - w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny i powołane wyżej przepisy- należy stwierdzić, że , premia pieniężna wypłacona z tytułu osiągnięcia określonego pułapu obrotów w wyznaczonych okresach, stanowi wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W związku z tym Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez kontrahenta (będącego czynnym podatnikiem VAT) dokumentującej to odpłatne świadczenie usług w zakresie, o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie zachodzą ograniczenia wynikające z art. 88 tej ustawy.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: prawo do odliczenia, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 02/06/2012 16:46:33

Prawo do ubiegania się o zaliczkowy zwrot podatku z faktur otrzymanych przed dniem rejestr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wydatek poniesiony na korzystanie z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internet...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku wspólników Spółki Jawnej z dnia 20 listopada 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co...

Ż˝Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych w przypadku importu...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co...

Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych (bonusy) i sposób udokumentowania premii pien...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura korygująca VAT dot. obniżenia sprzedaży zwolnionej z VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii pieniężnych i sposób ich dokumentowania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonegoFakturowanie a świadczenie usługi transportowejUrząd Skarbowy Koło 62-600 ul. B. Prusa 10Możliwość dokonania korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconych fakturCzy fakturując kwoty czynszu w sposób wyżej opisany postępuje właściwie, tj. czy usługa ta korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.