Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakup towarów i usług

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2009 r. (data wpływu 10 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków sfinansowanych z dotacji pochodzącej z urzędu pracy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków sfinansowanych z dotacji pochodzącej z urzędu pracy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W grudniu 2008 r. Wnioskodawca otrzymał z urzędu pracy 14.756 zł na pokrycie działalności gospodarczej. Za otrzymane pieniądze Zainteresowany kupił narzędzia potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej. Narzędzia są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wartość żadnego z urządzeń nie przekracza 3.500 zł brutto.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, będąc płatnikiem VAT może odliczyć podatek od wydatków poniesionych na zakup urządzeń sfinansowanych dotacją...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT naliczony od wydatków sfinansowanych dotacją będzie podlegał odliczeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług,potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada, wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w grudniu 2008 r. Wnioskodawca otrzymał z urzędu pracy kwotę w wysokości 14.756 zł, na pokrycie działalności gospodarczej. Za otrzymane pieniądze Zainteresowany kupił narzędzia potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej. Narzędzia są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wartość żadnego z urządzeń nie przekracza 3.500 zł brutto.

Uwzględniając stan faktyczny opisany we wniosku oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż zakupione towary wykorzystywane są przez Zainteresowanego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zatem przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie tych towarów.

Tut. Organ wskazuje ponadto, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), od dnia 1 grudnia 2008 r. uchylony został art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, który uzależniał prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego z tytułu nabytych towarów i usług, od zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: dofinansowanie, dotacja, odliczenie częściowe, odliczenie podatku, prawo do odliczenia, urząd pracy
Data aktualizacji: 21/04/2011 02:39:41

Czy podatnik jest zobowiązany uzyskać na fakturze korygującej podpis odbiorcy jeżeli miała...

Tutejszy Organ uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika zawarte we wniosku złożonym w dniu . dotyczące braku obowiązku podpisywania przez nabywcę faktury korygującej VAT. W złożonym w dniu . wniosku podatnik zwrócił się z prośbą o wydanie...

Czy otrzymana premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można w Urzędzie Skarbowym przepisać rozrachunki z tytułu podatków "starej spółki" do...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik Urzędu...

Czy uznanie reklamacji wywołuje obowiązek wystawienia faktury korugującej, zmniejszającej...

W związku z art. 29 ust. 4, art. 31 ust. 1, art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz 16 ust. 1, 25 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w...

W którym miesiącu Spółka powinna dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o wynikający z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pytanie dotyczy opodatkowania zakupu od kontrahenta z Irlandii usług reklamowych realizowanych przez internetStosowanie nazwy skróconej na fakturzeFaktury za świadczenie usług budowlanych wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowegoPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VATJaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu importu usług elektronicznych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.