Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej zakup lokalu użytkowego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 07.12.2009r. (data wpływu 14.12.2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 28.02.2010r. (data wpływu 04.03.2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej zakup lokalu użytkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.12.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej zakup lokalu użytkowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28.02.2010r. (data wpływu 04.03.2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IPPP3/443-1192/09-2/KT z dnia 19.02.2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 18.11.2009r. aktem notarialnym Wnioskująca zakupiła wraz z mężem na współwłasność z majątku prywatnego lokal użytkowy. W czerwcu 2009 po zawarciu umowy wstępnej z deweloperem wpłacono zaliczkę w wysokości 10% wartości lokalu i w dniu 22.06.2009r. otrzymano fakturę VAT, wystawioną przez dewelopera w dniu 16.06.2009r. Dnia 02.12.2009r. otrzymano fakturę końcową wystawioną z dniem 24.11.2009r. na oboje małżonków. Zakupiony lokal Wnioskująca planuje wynająć na sklep, w związku z tym chciałaby odliczyć podatek naliczony od tego zakupu.

Wnioskująca nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest, razem z małżonkiem, współwłaścicielem innego lokalu i rozlicza podatek dochodowy od jego wynajmu (złożono oświadczenie w Urzędzie Skarbowym). Dochody z nowo zakupionego lokalu także będzie rozliczać Podatniczka. Do tej pory Wnioskująca nie była podatnikiem VAT ze względu na obroty.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Podatniczka informuje, że w dniu 23.11.2009r. złożyła w US zgłoszenie rejestracyjne w zakresie VAT (VAT-R) z rezygnacją ze zwolnienia z dniem 01.12.2009r. i wyborem kwartalnego rozliczania podatku VAT przez Wnioskującą. Pierwszą deklarację VAT-7K Podatniczka złożyła w dniu 19.01.2010r. za IV kwartał 2009 roku, obejmującą rozliczenie podatku za grudzień 2009r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy Wnioskująca może odliczyć podatek VAT od zakupu lokalu użytkowego, jeśli akt notarialny i faktura VAT wystawiona jest oboje małżonków...Czy Wnioskująca może z tej faktury odliczyć podatek w całości, czy też po wyłączeniu faktury zaliczkowej...Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1) Zdaniem Strony, ponieważ lokal został zakupiony na współwłasność, ale Podatniczka będzie dokonywać sprzedaży opodatkowanej i Ona podpisała umowę na wynajem tego lokalu, a także złożyła w US oświadczenie, że podatek dochodowy i VAT będzie rozliczany przez Nią, to odliczenie VAT od zakupu tego lokalu także Jej przysługuje.

Ad 2) Ponieważ faktura końcowa wystawiona jest na pełną wartość lokalu i pomniejszona o wartość faktury zaliczkowej, to odliczenie jest możliwe po wyłączeniu faktury zaliczkowej (w czerwcu Wnioskująca nie była podatnikiem VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ad/1

Podstawowa zasada dotycząca możliwości odliczenia podatku naliczonego została zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z powołanymi wyżej przepisami przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraztowary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, które generują podatek należny.Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do działalności opodatkowanej, czyli w przypadku wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Faktura, będąca podstawą do odliczenia, winna zawierać elementy wymienione w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212 poz. 1337 ze zm.).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskująca zakupiła wraz z mężem na współwłasność z majątku prywatnego lokal użytkowy. Akt notarialny oraz faktura dokumentująca to nabycie wystawione zostały na oboje małżonków. Lokal ten jest przedmiotem wynajmu na cele użytkowe i z tytułu tej działalności Podatniczka będzie rozliczać podatek VAT, w związku z tym chciałaby odliczyć podatek naliczony od tego zakupu.

Mając powyższe na uwadze oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro Wnioskująca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu przedmiotowego lokalu użytkowego, zakupiona nieruchomość będzie więc służyła prowadzeniu tej działalności. Jeśli zatem faktura otrzymana przez Podatniczkę z tytułu nabycia tego lokalu zawiera Jej numer NIP oraz pozostałe elementy wskazane w § 5 cyt. rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008r., Wnioskującej przysługuje prawo do odliczenia wynikającego z tej faktury podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Ad/2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i 8 cyt. ustawy.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do tego obniżenia powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Prawo to wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W oparciu o art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (art. 106 ust. 3 ustawy).

Z powyższego wynika, iż w przypadku otrzymania zaliczki podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT. Tryb i forma dokumentowania otrzymanych zaliczek określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 211, poz. 1337), zwanego dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę) - § 10 ust. 3 rozporządzenia.

Stosownie do § 10 ust. 4 rozporządzenia, faktura stwierdzająca otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy; datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" lub "FAKTURA VAT-MP", kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 3 - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot otrzymanych wcześniej części należności brutto; stawkę podatku; kwotę podatku, wyliczoną według wzoru: KP=ZBxSP/100+SPgdzie:KP - oznacza kwotę podatku,ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto,SP - oznacza stawkę podatku; dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy; datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1-3, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury. Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7-9, z tym, że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (§ 10 ust. 5 rozporządzenia).

Zatem w przypadku, gdy faktura zaliczkowa nie obejmuje całej ceny brutto, to sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę VAT, w której sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych zaliczek, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności. W takiej fakturze należy również wskazać numery faktur dokumentujących pobranie zaliczek.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca w prowadzonej działalności z tytułu wynajmu korzystała ze zwolnienia od podatku VAT (ze względu na wielkość obrotów). W dniu 23.11.2009r. złożyła w US zgłoszenie rejestracyjne VAT-R rezygnując ze zwolnienia z dniem 01.12.2009r. Pierwszą deklarację VAT-7K Podatniczka złożyła w dniu 19.01.2010r. za IV kwartał 2009 roku, obejmującą rozliczenie podatku za grudzień 2009r.

W czerwcu 2009 po zawarciu umowy wstępnej z deweloperem na zakup lokalu użytkowego. Podatniczka wpłaciła zaliczkę w wysokości 10% wartości lokalu i w dniu 22.06.2009r. otrzymała fakturę VAT, wystawioną przez dewelopera w dniu 16.06.2009r. Natomiast w dniu 02.12.2009r. otrzymała fakturę końcową wystawioną z dniem 24.11.2009r. Wartość tej faktury została pomniejszona o kwotę wpłaconej zaliczki.

Zakupiony lokal służy prowadzeniu działalności przez Wnioskującą - jest przedmiotem wynajmu na cele użytkowe.

Przedmiotem zapytania jest możliwość odliczenia podatku VAT z faktury końcowej zakupu lokalu użytkowego, otrzymanej przez Podatniczkę w dniu 02.12.2009r., wystawionej na kwotę obejmującą cenę tego lokalu pomniejszoną o wartość faktury zaliczkowej.

Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskującej przysługuje prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającej z ww. faktury VAT (pomniejszonej o wartość zaliczki), dokumentującej zakup nieruchomości służącej wykonywaniu czynności opodatkowanych, na podstawie cyt. przepisów art. 86 ust. 1, ust. 10 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, zarówno w odniesieniu do pytania nr 1 jak i pytania nr 2, uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, faktura zaliczkowa, lokal użytkowy, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 11/08/2012 21:48:14

Opodatkowanie przychodów odsetkowych z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w obli...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Amortyzacja

Amortyzacja rozumiana jest jako proces stopniowego odtwarzania wartości obiektów majątku trwałego. Zużywanie się tych obiektów następuje zarówno w aspekcie fizycznym, jak i ekonomicznym. W pierwszym przypadku dotyczy ono zużywania realnej...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktur VAT wystawion...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Prawidłowości wystawienia faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie w zeznaniu rocznym kwoty z tytułu zwrotu jednorazowej odprawy pieniężnejKwestia zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy oraz sposobu dokumentowania sprzedażyUrząd Skarbowy Węgrów 07-100 ul. Kościelna 4Opodatkowanie premii pieniężnychCzy można zastosować stawkę 0% VAT przy WDT gdy brak jest dowodów, o których mowa w art. 42 ustawy o VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.