Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej zakup lokalu użytkowego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 07.12.2009r. (data wpływu 14.12.2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 28.02.2010r. (data wpływu 04.03.2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej zakup lokalu użytkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.12.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej zakup lokalu użytkowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28.02.2010r. (data wpływu 04.03.2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IPPP3/443-1192/09-2/KT z dnia 19.02.2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 18.11.2009r. aktem notarialnym Wnioskująca zakupiła wraz z mężem na współwłasność z majątku prywatnego lokal użytkowy. W czerwcu 2009 po zawarciu umowy wstępnej z deweloperem wpłacono zaliczkę w wysokości 10% wartości lokalu i w dniu 22.06.2009r. otrzymano fakturę VAT, wystawioną przez dewelopera w dniu 16.06.2009r. Dnia 02.12.2009r. otrzymano fakturę końcową wystawioną z dniem 24.11.2009r. na oboje małżonków. Zakupiony lokal Wnioskująca planuje wynająć na sklep, w związku z tym chciałaby odliczyć podatek naliczony od tego zakupu.

Wnioskująca nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest, razem z małżonkiem, współwłaścicielem innego lokalu i rozlicza podatek dochodowy od jego wynajmu (złożono oświadczenie w Urzędzie Skarbowym). Dochody z nowo zakupionego lokalu także będzie rozliczać Podatniczka. Do tej pory Wnioskująca nie była podatnikiem VAT ze względu na obroty.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Podatniczka informuje, że w dniu 23.11.2009r. złożyła w US zgłoszenie rejestracyjne w zakresie VAT (VAT-R) z rezygnacją ze zwolnienia z dniem 01.12.2009r. i wyborem kwartalnego rozliczania podatku VAT przez Wnioskującą. Pierwszą deklarację VAT-7K Podatniczka złożyła w dniu 19.01.2010r. za IV kwartał 2009 roku, obejmującą rozliczenie podatku za grudzień 2009r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy Wnioskująca może odliczyć podatek VAT od zakupu lokalu użytkowego, jeśli akt notarialny i faktura VAT wystawiona jest oboje małżonków...Czy Wnioskująca może z tej faktury odliczyć podatek w całości, czy też po wyłączeniu faktury zaliczkowej...Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1) Zdaniem Strony, ponieważ lokal został zakupiony na współwłasność, ale Podatniczka będzie dokonywać sprzedaży opodatkowanej i Ona podpisała umowę na wynajem tego lokalu, a także złożyła w US oświadczenie, że podatek dochodowy i VAT będzie rozliczany przez Nią, to odliczenie VAT od zakupu tego lokalu także Jej przysługuje.

Ad 2) Ponieważ faktura końcowa wystawiona jest na pełną wartość lokalu i pomniejszona o wartość faktury zaliczkowej, to odliczenie jest możliwe po wyłączeniu faktury zaliczkowej (w czerwcu Wnioskująca nie była podatnikiem VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ad/1

Podstawowa zasada dotycząca możliwości odliczenia podatku naliczonego została zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z powołanymi wyżej przepisami przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraztowary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, które generują podatek należny.Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do działalności opodatkowanej, czyli w przypadku wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Faktura, będąca podstawą do odliczenia, winna zawierać elementy wymienione w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212 poz. 1337 ze zm.).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskująca zakupiła wraz z mężem na współwłasność z majątku prywatnego lokal użytkowy. Akt notarialny oraz faktura dokumentująca to nabycie wystawione zostały na oboje małżonków. Lokal ten jest przedmiotem wynajmu na cele użytkowe i z tytułu tej działalności Podatniczka będzie rozliczać podatek VAT, w związku z tym chciałaby odliczyć podatek naliczony od tego zakupu.

Mając powyższe na uwadze oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro Wnioskująca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu przedmiotowego lokalu użytkowego, zakupiona nieruchomość będzie więc służyła prowadzeniu tej działalności. Jeśli zatem faktura otrzymana przez Podatniczkę z tytułu nabycia tego lokalu zawiera Jej numer NIP oraz pozostałe elementy wskazane w § 5 cyt. rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008r., Wnioskującej przysługuje prawo do odliczenia wynikającego z tej faktury podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Ad/2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i 8 cyt. ustawy.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do tego obniżenia powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Prawo to wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W oparciu o art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (art. 106 ust. 3 ustawy).

Z powyższego wynika, iż w przypadku otrzymania zaliczki podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT. Tryb i forma dokumentowania otrzymanych zaliczek określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 211, poz. 1337), zwanego dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę) - § 10 ust. 3 rozporządzenia.

Stosownie do § 10 ust. 4 rozporządzenia, faktura stwierdzająca otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy; datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" lub "FAKTURA VAT-MP", kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 3 - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot otrzymanych wcześniej części należności brutto; stawkę podatku; kwotę podatku, wyliczoną według wzoru: KP=ZBxSP/100+SPgdzie:KP - oznacza kwotę podatku,ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto,SP - oznacza stawkę podatku; dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy; datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1-3, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury. Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7-9, z tym, że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (§ 10 ust. 5 rozporządzenia).

Zatem w przypadku, gdy faktura zaliczkowa nie obejmuje całej ceny brutto, to sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę VAT, w której sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych zaliczek, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności. W takiej fakturze należy również wskazać numery faktur dokumentujących pobranie zaliczek.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca w prowadzonej działalności z tytułu wynajmu korzystała ze zwolnienia od podatku VAT (ze względu na wielkość obrotów). W dniu 23.11.2009r. złożyła w US zgłoszenie rejestracyjne VAT-R rezygnując ze zwolnienia z dniem 01.12.2009r. Pierwszą deklarację VAT-7K Podatniczka złożyła w dniu 19.01.2010r. za IV kwartał 2009 roku, obejmującą rozliczenie podatku za grudzień 2009r.

W czerwcu 2009 po zawarciu umowy wstępnej z deweloperem na zakup lokalu użytkowego. Podatniczka wpłaciła zaliczkę w wysokości 10% wartości lokalu i w dniu 22.06.2009r. otrzymała fakturę VAT, wystawioną przez dewelopera w dniu 16.06.2009r. Natomiast w dniu 02.12.2009r. otrzymała fakturę końcową wystawioną z dniem 24.11.2009r. Wartość tej faktury została pomniejszona o kwotę wpłaconej zaliczki.

Zakupiony lokal służy prowadzeniu działalności przez Wnioskującą - jest przedmiotem wynajmu na cele użytkowe.

Przedmiotem zapytania jest możliwość odliczenia podatku VAT z faktury końcowej zakupu lokalu użytkowego, otrzymanej przez Podatniczkę w dniu 02.12.2009r., wystawionej na kwotę obejmującą cenę tego lokalu pomniejszoną o wartość faktury zaliczkowej.

Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskującej przysługuje prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającej z ww. faktury VAT (pomniejszonej o wartość zaliczki), dokumentującej zakup nieruchomości służącej wykonywaniu czynności opodatkowanych, na podstawie cyt. przepisów art. 86 ust. 1, ust. 10 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, zarówno w odniesieniu do pytania nr 1 jak i pytania nr 2, uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, faktura zaliczkowa, lokal użytkowy, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 11/08/2012 21:48:14

Czy Gmina, realizując inwestycję, ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawar...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie określenia konsekwencji w zakresie p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy cesja praw do rachunku na rzecz syna będzie traktowana (i opodatkowana), czy też nie o...

Na podstawie art. 14a, art. 216 . 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko...

Kiedy można obniżyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury za...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego...

Pierwszy Urząd Skarbowy Wrocław 50-515 ul. Ks. Czesława Klimasa 34

Zasięg terytorialny miasta gminy Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Święta Katarzyna, Żórawina powiaty wrocławski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 04101016740000392221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy fakturę VAT można uznać jako dokument stanowiący podstawę zaliczenia wydatku z niej wynikającego do kosztów uzyskania przychodów?Odpisy amortyzacyjne do celów podatkowych w sytuacji otrzymania cześciowej refundacji kosztów zakupu środka trwałegoBrak opodatkowania czynności prowadzenia krajowego systemu informacji o terenieDot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wypłaconej kwoty odszkodowania dla kontrahenta zagranicznegoPrawidłowe rozliczenie faktur korygujących
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.