Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia podatku z faktury zakupu nieruchomości od Skarbu Państwa

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2009 r. (data wpływu 5 listopada 2009 r.), uzupełnionym w dniu 1 lutego 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Starostwo Powiatowe z tytułu transakcji zakupu nieruchomości gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Starostwo Powiatowe z tytułu transakcji zakupu nieruchomości gruntowej.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 26 października 2009 r. Spółka podpisała akt notarialny w związku z zakupem od Skarbu Państwa prawa własności działek, których prawo użytkowania wieczystego (od poprzedniego właściciela) nabyła w 1997 r. W grudniu 2000 r. Spółka nabyła od Skarbu Państwa przedmiotowe grunty na własność, jednakże na skutek błędów formalnych (brak zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca) sąd okręgowy orzekł, iż umowa sprzedaży zawarta aktem notarialnym w dniu 8 grudnia 2000 r. jest nieważna. Po uprawomocnieniu wyroku, Spółka ponownie wystąpiła z zamiarem zakupu przedmiotowej nieruchomości i nabyła ją aktem notarialnym w dniu 26 października 2009 r. w drodze bezprzetargowej, na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami. Starostwo powiatowe wystawiło fakturę VAT na całą wartość nieruchomości gruntowej, tj. netto 173.936 zł + 22% VAT 38.265,92 zł. W wyniku dokonanych uzgodnień Spółka wpłaciła kwotę pomniejszoną o wpłatę dokonaną w 2000 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen. Wszystkie kwoty, tj. pozostała wartość nieruchomości oraz podatek zostały opłacone.

Przedmiotowe działki nie są objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego i stanowią tereny przemysłowe. Zostały one nabyte wyłącznie na potrzeby wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przedmiotowa transakcja podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług i Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony wykazany w fakturze wystawionej przez starostwo powiatowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony z otrzymanej faktury dokumentującej nabycie nieruchomości gruntowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu (...).

W myśl ust. 2 tego przepisu, z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego (...).

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Według treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie; wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione; wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej; wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta; ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego; oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Stosownie do art. 86 ust. 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Powyższy przepis wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki: odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka nabyła od Starostwa Powiatowego prawo własności nieruchomości gruntowej, której była użytkownikiem wieczystym. Nieruchomość ta nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi teren przemysłowy. Została nabyta wyłącznie na potrzeby wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych. Starostwo Powiatowe udokumentowało transakcję fakturą VAT zawierającą 22% podatek.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, że grunty, które obejmuje przedmiotowa nieruchomość stanowią tereny przemysłowe, a ze zwolnienia od podatku może korzystać jedynie sprzedaż gruntów niezabudowanych i nieprzeznaczonych pod zabudowę, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu stawką 22%. Z uwagi na to, że - jak wskazano w stanie faktycznym - zakupiona nieruchomość służy wykonywaniu wyłącznie czynności opodatkowanych, Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej tę transakcję, o ile nie zachodzą wyłączenia wynikające z art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
Słowa kluczowe: nabycie nieruchomości, odliczenie podatku od towarów i usług, użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 16/11/2011 03:46:54

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawiomych na zasadach określonych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT, zawartego w fakturach dokumentujących zakup urząd...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wypisanie noty księgowej dotyczącej premii pienieżnej podlega opodatkowaniu podatkiem...

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2004 r. (data wpływu do urzędu 19.11.2004 r.), oraz pismo uzupełniające z dnia 07.12.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż skutki podatkowe w podatku od towarów i usług w zakresie...

PIT - w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących najem samochodów od osób trz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zasady opodatkowania usług w zakresie obsługi naziemnej lotów świadczonych na rzecz przewoźników krajowych i zagranicznychUprzejmie prosimy o wypowiedzenie się czy w nazwie Faktura VAT przy zaliczce powinno dodatkowo pojawić się słowo "ZALICZKA"?Refakturowanie usługi (decyzji) zajęcia pasa drogowegoCzy Urząd Gminy może wystawić fakturę VAT dokumentującą opłatę przyłączeniową do sieci wodociągowej?W jakim miesiącu należy rozliczyć podatek z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT-MP
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.