Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wykazanego w fakturze VAT RR

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu 21 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wykazanego w fakturze VAT RR - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wykazanego w fakturze VAT RR.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pani przedsiębiorstwo handlowe zajmujące się skupem i sprzedażą owoców od rolników zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3. Płatności za ww. towary odbywają się głównie gotówkowo (bez prawa do odliczenia podatku naliczonego), a w przypadku dużych kwot - przelewem. W dniu 13 lipca 2008 r. wystawiła Pani fakturę VAT RR nr ., na której zawarte zostały wszystkie wymagane w ustawie dane. Zapłata za ww. fakturę została dokonana w dniu 25 lipca 2008 r. w całości przelewem bankowym, tj. w terminie 14 dni od daty sprzedaży. Na dokumencie stwierdzającym zapłatę (przelew bankowy) za ww. fakturę nie została podana jedynie data wystawienia faktury RR - wszystkie pozostałe dane, wymagane przepisami zostały zawarte. Faktura ta jest jedyną fakturą VAT RR wystawioną w lipcu 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT RR numer ., zapłaconej przelewem bankowym 25 lipca 2008 r. pomimo, iż na przelewie nie ma umieszczonej daty wystawienia faktury VAT RR.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT RR numer ., zapłaconej przelewem bankowym 25 lipca 2008 r. mimo, iż na przelewie nie ma wszystkich wymaganych danych, tj. daty wystawienia faktury VAT RR. Brak umieszczenia daty faktury na przelewie bankowym nie powoduje w tym przypadku braku możliwości identyfikacji tej transakcji (jest to jedyna transakcja zakupu udokumentowana fakturą VAT RR w lipcu 2008 r.) Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tej fakturze, naruszałby przepis art. 168 Dyrektywy 2006/112 stanowiącej o neutralności podatku od towarów i usług. Wnioskodawca uważa, iż należy się kierować ww. artykułem unijnej dyrektywy, gdyż jest on nadrzędny wobec art. 116 ust. 6 pkt 3 polskiej ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 (art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Stosownie do art. 116 ust. 6 ww. ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.Celem regulacji zawartej w powyższym przepisie jest powiązanie zapłaty dokonywanej przez podatnika z konkretną transakcją zakupu produktów rolnych. Dla osiągnięcia tego celu wprowadzono wymóg, aby w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty zostały podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup produktów rolnych.

Należy również podkreślić, iż celem faktury oraz dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty jest w tym przypadku przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego.

Z treści wniosku wynika, iż w dniu 13 lipca 2008 r. wystawiła Pani fakturę VAT RR nr . Na fakturze zawarte zostały wszystkie wymagane w ustawie dane. Zapłata za ww. fakturę została dokonana w dniu 25 lipca 2008 r. w całości, przelewem bankowym, tj. w terminie 14 dni od daty sprzedaży. Na dokumencie stwierdzającym zapłatę (przelew bankowy) za ww. fakturę nie została podana jedynie data wystawienia faktury RR - wszystkie pozostałe dane, wymagane przepisami zostały zawarte. Faktura ta jest jedyną fakturą VAT RR wystawioną w lipcu 2008 r.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny należy uznać, iż w tym konkretnym przypadku brak umieszczenia na dokumencie przelewu daty faktury, za którą Wnioskodawca dokonał zapłaty w wymaganym przez art. 116 ust. 6 ww. ustawy terminie, nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wykazanego w fakturze VAT RR, której dotyczy ww. przelew.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock
Słowa kluczowe: faktura, podatek naliczony, prawo do odliczenia, rolnicy, sprzedaż produktów rolnych
Data aktualizacji: 05/01/2013 00:00:01

Określenie opodatkowania dla sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT - w zakresie uznania poniesionych kosztów prywatyzacji za koszty uzyskania przychodów...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy na sprzedawcy spoczywa obowiązek kontroli, że nabywca prowadzi działalność gospodarczą...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak przedstawia się kwestia wystawiania faktur VAT przez osobę fizyczną nie posiadającą za...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Z 1997r Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia...

Czy zasadne jest fakturowanie dostaw, które zostały opłacone z góry, co zostało udokumento...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Z 2005r. Nr 8 , poz.60 z póżn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2005r. dotyczącego udzielenia pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie zwróconych kosztów pracownikowi związanych z wykonywaną pracąRóżny wygląd czytelnej wersji e-fakturyJaka jest data powstania przychodu ze sprzedaży usługi utrzymania gwarancji serwisowych?Dotyczy rozliczenia nadpłaconego podatku od towarów i usług za nierozliczone i nieściągalne faktury VATCzy przechowywanie kopii faktur sprzedaży w formie elektronicznej jest dozwolone?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.