Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Budowa kanalizacji dla wsi B. G. i R

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy M. K., przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007r. (data wpływu 25 września 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2007r. (data wpływu 10 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Budowa kanalizacji dla wsi B. G. i R. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2007r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 5 grudnia 2007r. (data wpływu 10 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Budowa kanalizacji dla wsi B. G. i R.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizował zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa kanalizacji dla wsi B. G. i R. - dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (EFRR). Stosownie do zawartej umowy pomiędzy Wojewodą a Gminą M. K. - podatek VAT poniesiony przy realizacji tej inwestycji był kosztem kwalifikowanym tej inwestycji, tj. takim, który może być sfinansowany ze środków EFRR. W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego współfinansowanego przez EFRR - Beneficjent, tj. Wnioskodawca dokonał zakupów towarów i usług, w cenie których zawarty był podatek VAT. Wybudowana w ramach tego zadania sieć kanalizacyjna w B. G. i R. przekazana została w nieodpłatne użytkowanie do Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w M. K., który działa w formie zakładu budżetowego gminy.

Jest on odrębnym od gminy podatnikiem podatku VAT, posiada własny NIP, REGON, rachunek bankowy, pobiera opłaty za ścieki od użytkowników indywidualnych i odprowadza należny podatek do Urzędu Skarbowego. Zakład budżetowy został powołany do wykonywania ustawowych zadań gminy.

Gmina w zakresie zrealizowanej inwestycji występuje w charakterze organu władzy publicznej, przy czym działa ona na podstawie przepisów nakładających na nią jako na jednostkę samorządu terytorialnego określone ustawą zadania, dla realizacji których została ustanowiona i nie wykorzystała zakupionych towarów i usług w ramach prowadzonej inwestycji do wykonania czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Inwestycja polegająca na budowie kanalizacji jest zadaniem własnym gminy określonym w treści art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z tym Gmina jako odrębny od Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w M.K. podatnik VAT-u nie może skorzystać z odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach w ramach realizacji inwestycji od podatku należnego w związku ze świadczeniem usług w zakresie odbioru ścieków, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, a zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Koszty poniesione na budowę oczyszczalni i kanalizacji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, a tym samym podatek VAT, którego odliczenie w rozliczeniu podatku od towarów i usług nie przysługuje, nie będzie mógł być odliczony w podatku dochodowym.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako beneficjent projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny w przedstawionych wyżej okolicznościach ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług dla realizacji ww. zadania inwestycyjnego, od podatku należnego stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on możliwości dokonania w całości lub części odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług realizowanych w ramach wykonanego ww. zadania inwestycyjnego od podatku należnego, gdyż Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego nie świadczy usług opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w prawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustaw o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach swoich zadań realizował, dofinansowywany ze środków unijnych projekt pod nazwą Budowa kanalizacji dla wsi B. G. i R., obejmujący budowę sieci kanalizacyjnej.

Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Tym samym nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Ponadto z treści wniosku wynika, iż wybudowana sieć kanalizacyjna przekazana będzie w nieodpłatne użytkowanie do Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w M. K., który działa w formie Zakładu Budżetowego Gminy.

W świetle regulacji Kodeksu cywilnego (art. 252-265) treścią prawa użytkowania jest możliwość używania rzeczy i pobierania z niej pożytków. Użytkowanie stanowi ograniczone prawo rzeczowe. Może dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomych, także praw.

Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest użytkowanie, nie ma nic wspólnego z umową najmu, dzierżawy lub leasingu. Użytkowanie stanowi obciążenie rzeczy lub prawa - prawem do używania i pobierania pożytków, podczas gdy np. w przypadku najmu o pobieraniu pożytków nie może być w ogóle mowy.

Powyższe oznacza zatem, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy o użytkowanie jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 - art. 8 ust. 1 cyt. ustawy. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Biorąc pod uwagę fakt, iż opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług (nieodpłatne przekazanie mienia Gminnemu Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w M. K.) będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez gminę działalnością (wykonywanie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadań publicznych) brak podstaw do traktowania tego nieodpłatnego przekazania jako odpłatnego świadczenia usług. Tym samym czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższego realizacja przedmiotowej inwestycji związana jest z wykonywaniem przez Gminę zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. W zakresie realizacji zadań publicznych gmina jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 cyt. wyżej rozporządzenia.

Natomiast nieodpłatne przekazanie do użytkowania majątku wytworzonego w ramach projektu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie ma w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy - nieodpłatne przekazanie inwestycji do użytkowania będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez gminę działalnością (wykonywanie zadań publicznych).

Reasumując, nabywane towary i usługi, związane z realizacją przedmiotowego zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Zatem Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pod nazwą Budowa kanalizacji dla wsi B. G. i R.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: beneficjent, dofinansowanie, gmina, kanalizacja, nieodpłatne używanie, obniżenie podatku należnego, zadania własne
Data aktualizacji: 16/01/2013 09:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie motocykla

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na usługi dostępu do internetu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 04.08.2004 r. informuje, że usługi dostępu do internetu...

Podatnik prosi o zajęcie stanowiska "(.) czy ma prawo odliczyć podatek wynikający z faktur...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 2 pkt 1, art. 88 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U...

Otrzymane dofinansowanie nie będące wynagrodzeniem za świadczone usługi nie należy dokumen...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej prze...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zastosowanie stawki 0% w przypadku refakturowania usług związanych z eksportem towarówPytanie dotyczy wystawiania rachunków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie nauczania i tłumaczeńPytanie dotyczy terminu wystawienia faktur korygującychUrząd Skarbowy Kraków-Prądnik Kraków 31-272 ul. Krowoderskich Zuchów 2Czy posiadając określone dokumenty przysługuje prawo do korekty podatku należnego przy eksporcie towarów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.