Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Modernizacja budynku ratusza w S

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy S., przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007r. (data wpływu 5 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2007r. (data wpływu 20 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Modernizacja budynku ratusza w S. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2007r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 14 grudnia 2007r. (data wpływu 20 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Modernizacja budynku ratusza w S.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - programu operacyjnego ZPORR, Wnioskodawca realizował program pod nazwą Modernizacja budynku ratusza w S. Ww. inwestycja została zakończona i rozliczona w 2006r. W Ratuszu, po zakończeniu modernizacji, nie będzie prowadzona działalność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Składając wniosek o dofinansowanie powyższej inwestycji Gmina uznała za prawidłowe zaliczenie podatku VAT zawartego w fakturach VAT dotyczących zakupu towarów i usług w ramach inwestycji do kosztów kwalifikowanych. W budynku stanowiącym własność Gminy, będącym przedmiotem inwestycji mieści się siedziba Urzędu Miasta i Gminy S.

Niniejsza inwestycja realizowana w ramach ww. programu wykonywana była przez Gminę jako zadanie statutowe. Nabywane w trakcie trwania inwestycji towary i usługi opodatkowane były podatkiem VAT. Po wykonaniu inwestycji Gmina nie sprzedawała towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT. Pomimo iż Gmina jest podatnikiem podatku VAT, nie posiadała możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, po zrealizowaniu projektu, posiadał możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części .

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze brak możliwości sprzedaży jakichkolwiek towarów i usług opodatkowanych przez Gminę, Gmina nie miała możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT zawartego w zakupionych w trakcie trwania inwestycji towarach i usługach. Dlatego też podatek VAT zawarty w zakupionych towarach i usługach niezbędnych do wykonywania inwestycji należało uznać za koszt kwalifikowany w zrealizowanym zadaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Gmina w ramach swoich zadań zrealizowała, dofinansowywany ze środków unijnych projekt pod nazwą Modernizacja budynku ratusza w S.

Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Tym samym nie będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z modernizacją ratusza.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszego postanowienia mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: beneficjent, dofinansowanie, gmina, obniżenie podatku należnego, zadania własne
Data aktualizacji: 10/01/2013 00:00:01

Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania wygranego w konkursie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kwestia zakwalifikowania jako koszt uzyskania przychodu faktury VAT za opakowania zwrotne

STAN FAKTYCZNYZ przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan sklep spożywczy, dokonuje zakupu piwa wraz z opakowaniami zwrotnymi. W miesiącu maju po raz pierwszy został Pan obciążony fakturą VAT za opakowania zwrotne nie zwrócone...

Dotyczy momentu rozliczenia podatku VAT z faktur korygujących wystawionych we wrześniu 200...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 16.02.2005 r. (data wpływu do Urzędu 18.01.2005 r.) ? w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w...

Czy odsetki od zaległych składek zwrócone przez biuro rachunkowe stanowią przychód podlega...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 18.11.2005r. (data wpływu do...

Urząd Skarbowy Mysłowice 41-400 ul. Mickiewicza 4

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Mysłowice gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 78101012123059902221000000 VAT 28101012123059902222000000 PIT 75101012123059902223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie podatkiem VAT udzielanej premii pieniężnejCzy Spółka prawidłowo postępuję odliczając podatek VAT od faktury wystawionej przez firmę kontrahenta za premię pieniężnąCzy uznanie reklamacji wywołuje obowiązek wystawienia faktury korugującej, zmniejszającej wartość wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów ?Urząd Skarbowy Włodawa 22-200 ul. Rynek 9Urząd Skarbowy Puławy 24-100 ul. Władysława Grabskiego 4
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.