Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w B

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy B., przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007r. (data wpływu 2 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w B.- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2007r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 27 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w B. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2005 roku Wnioskodawca realizował inwestycję p.n. Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w B. Na powyższy projekt Gmina otrzymała w ramach refundacji w 2006 roku dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kosztem kwalifikowanym do refundacji był również naliczony w fakturach zakupu usług podatek VAT, ponieważ Wnioskodawca nie prowadząc w zakresie oświaty działalności opodatkowanej, nie miała prawa do jego odliczenia. Po zakończeniu inwestycji została ona przekazana protokołem odbioru w nieodpłatne użytkowanie dla Publicznego Gimnazjum w B. Stroną protokołu był Dyrektor Publicznego Gimnazjum, który przyjął nieodpłatnie nowy budynek do eksploatacji.Decyzje w powyższym zakresie podejmowane były na bazie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.), który mów, iż do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Obowiązek ten wynika również z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 ze zm.). W celu uzupełnienia stanu faktycznego Wnioskodawca nadmienia, iż w budynku szkoły odbywają się jedynie nieodpłatne zajęcia edukacyjne w ramach Publicznego Gimnazjum. Budynek nie jest przedmiotem najmu, dzierżawy itp. Wnioskodawca nie prowadzi w niej żadnej działalności i nie osiąga żadnych dochodów związanych z tym budynkiem. Działalność prowadzona w publicznym Gimnazjum jest działalnością statutową Wnioskodawcy i nie jest związana z jego działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług w odniesieniu do zrealizowanego projektu ma prawo do odliczenia podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), nie ma on prawa i możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur zakupu towarów i usług dotyczących realizacji projektu pod nazwą Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w B. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy).Należy zaznaczyć, iż świadczenie usług edukacyjnych - bez względu na to czy podstawą świadczenia jest umowa cywilnoprawna czy też nie - zwolnione jest od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z treścią poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach swoich zadań realizował projekt Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w B. Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym nie będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowania przedmiotowej inwestycji.

Z treści wniosku wynika ponadto, iż po zakończeniu inwestycji została ona przekazana protokołem odbioru w nieodpłatne użytkowanie dla Publicznego Gimnazjum w B. W świetle regulacji Kodeksu cywilnego (art. 252-265) treścią prawa użytkowania jest możliwość używania rzeczy i pobierania z niej pożytków. Użytkowanie stanowi ograniczone prawo rzeczowe. Może dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomych, także praw.

Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest użytkowanie, nie ma nic wspólnego z umową najmu, dzierżawy lub leasingu. Użytkowanie stanowi obciążenie rzeczy lub prawa - prawem do używania i pobierania pożytków, podczas gdy np. w przypadku najmu o pobieraniu pożytków nie może być w ogóle mowy. Powyższe oznacza zatem, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy o użytkowanie jest nieodpłatnym świadczeniem usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. - art. 8 ust. 1 cyt. ustawy. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami. Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Biorąc pod uwagę fakt, iż opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług (nieodpłatne przekazanie jednostce organizacyjnej) będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez gminę działalnością (wykonywanie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadań publicznych) brak podstaw do traktowania tego nieodpłatnego przekazania jako odpłatnego świadczenia usług. Tym samym czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższego realizacja przedmiotowej inwestycji związana jest z wykonywaniem przez gminę zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. W zakresie realizacji zadań publicznych gmina jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 cyt. wyżej rozporządzenia.

Natomiast nieodpłatne przekazanie majątku wytworzonego w ramach projektu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie ma w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy - nieodpłatne przekazanie inwestycji do użytkowania będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez gminę działalnością (wykonywanie zadań publicznych).

Reasumując należy stwierdzić, iż w myśl powołanych przepisów realizowana przez Wnioskodawcę inwestycja, o której mowa w pytaniu nie będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych, tak więc nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: nieodpłatne używanie, obniżenie podatku należnego, szkoła publiczna, zadania własne
Data aktualizacji: 24/12/2012 18:00:01

Czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawić fakturę VAT przy przekształceniu lokatorskiego praw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy stosowany system dokumentowania otrzymanych przedpłat jest poprawny?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka na...

Czy wystawiona faktura VAT ze stawką zw. jest prawidłowa?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zaniechaną inwestycję

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Czy może w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego wy...

Na podstawie: art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 23 marca 2005 r. złożonym do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przez Pana ., o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Piaseczno 05-500 ul. Czajewicza 2/4Czy można odliczyć od podatku należnego podatek naliczony zawarty w fakturze za naprawę powypadkową?Kiedy powstaje obowiązek wystawienia faktury z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy leasingu?Jak należy dokumentować i ewidencjonować przychód z tytułu wykonywania usług stomatologicznych oraz usług wynajmu pomieszczenia?W piśmie Podatnik pyta czy prawidłowe jest stanowisko dotyczące wystawiania faktur z tytułu najmu lokalu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.