Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione w ramach projektu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2010r. (data wpływu 4 maja 2010r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2010r. (data wpływu 16 czerwca 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot w związku z realizacją zadania pod nazwą xxx - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot w związku z realizacją zadania pod nazwą xxx. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 czerwca 2010r. (data wpływu 16 czerwca 2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-651/10/AZ z dnia 2 czerwca 2010r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zadania pod nazwą xxxx. W poniesionych wydatkach Gmina ujmie podatek VAT w całości jako koszt kwalifikowany i wykaże go do objęcia refundacją. Głównym założeniem projektu . jest rozpoznanie potencjału turystycznego trzech Gmin: C., S. i St. Wskazanie możliwości wykorzystania go oraz przygotowanie koncepcji 10 lokalnych produktów turystycznych. Zapewni to wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej Gmin i umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału, którym dysponują.

W efekcie pozwoli to na przyciągnięcie turystów i podniesieni poziomu życia mieszkańców. Dzięki kompleksowemu i komplementarnemu podejściu projekt przyczyni się do stworzenia spójnego regionalnego systemu promocji turystyki.

Efektem programu będzie określenie 10 markowych produktów turystycznych, a tym samym zbudowanie ciekawej i unikalnej oferty. Opracowany program będzie się składał z dwóch części: studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej obszaru trzech Gmin oraz programu promocji turystyki obszaru trzech Gmin.

W ramach studium zostanie przeprowadzona inwentaryzacja i ocena potencjału turystycznego Gmin w aspekcie atrakcyjnego i konkurencyjnego miejsca na turystycznej mapie Polski. Następnie zostanie wykonana analiza rynkowa i marketingowa. Natomiast w programie promocji zostaną określone narzędzia, które pozwolą na wyeksponowanie największych atrakcji turystycznych. Jest to zadanie publiczne wykonane we własnym imieniu, na własna odpowiedzialność - art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Czynności wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych nie są związane w żaden sposób z wyżej wymienionym zadaniem.

W piśmie z dnia 9 czerwca 2010r. wyjaśniono, iż liderem projektu jest Gmina S. Gminy- uczestnicy projektu - zawarły umowę o współdziałaniu z dnia 29 kwietnia 2008r. Umowę o dofinansowanie oraz umowy z wykonawcami usług podpisywać będzie lider projektu, czyli Gmina S. Wszystkie faktury wystawiane będą na lidera projektu czyli Gminę S. Opracowania zostaną przekazane liderowi projektu, który następnie przekaże gminom partnerskim protokołem odbioru po 1 egzemplarzu opracowania.

Wnioskodawca nie otrzyma środków finansowych od gmin partnerskich, natomiast sama musi wnieść swój wkład własny na rzecz gminy lidera. Śródki z RPO zostaną przekazane na rzecz lidera. Gminy nie otrzymają dotacji indywidualnie.

Program zostanie wdrożony poprzez promowanie powstałych atrakcji (produktów) turystycznych. Program nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przy realizacji wyżej wymienionego zadania będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku, uzależnione są od zakresu w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W przedmiotowej sprawie taki związek nie istnieje. Nie jest więc spełniony warunek dający Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z przedmiotowym zadaniem, w związku z czym podatek ten będzie kosztem kwalifikowanym przy ubieganiu się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy o samorządzie gminnym).

Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego (art. 10 ust. 1 cyt. ustawy).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca, zamierza uczestniczyć jako partner w realizacji zadania pod nazwą .

Głównym założeniem projektu jest rozpoznanie potencjału turystycznego trzech Gmin: C., S. i St., wskazanie możliwości wykorzystania go oraz przygotowanie koncepcji 10 lokalnych produktów turystycznych. Zapewni to wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej Gmin i umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału, którym dysponują.

Efektem programu będzie określenie 10 markowych produktów turystycznych, a tym samym zbudowanie ciekawej i unikalnej oferty. Opracowany program będzie się składał z dwóch części: studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej obszaru trzech Gmin oraz programu promocji turystyki obszaru trzech Gmin.

Liderem projektu jest Gmina S. Gminy - uczestnicy projektu - zawarły umowę o współdziałaniu z dnia 29 kwietnia 2008r. Umowę o dofinansowanie oraz umowy z wykonawcami usług podpisywać będzie lider projektu. Wszystkie faktury wystawiane będą na lidera projektu czyli Gminę S. Opracowania zostaną przekazane liderowi projektu, który następnie przekaże gminom partnerskim protokołem odbioru po 1 egzemplarzu opracowania.

Wnioskodawca nie otrzyma środków finansowych od gmin partnerskich, natomiast sam musi wnieść swój wkład własny na rzecz gminy lidera. Śródki z RPO zostaną przekazane na rzecz lidera. Gminy nie otrzymają dotacji indywidualnie.

Program zostanie wdrożony poprzez promowanie powstałych atrakcji (produktów) turystycznych. Program nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano powyżej prawo do odliczenia uzależnione jest od otrzymania przez podatnika faktury VAT. Co do zasady zatem faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Przede wszystkim zaś zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 212 poz. 1337 ze zm.) faktura dokumentująca sprzedaż powinna zawierać między innymi dane nabywcy i sprzedawcy (nazwy, numery identyfikacji podatkowej) - § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.

Z treści wniosku wynika, iż faktury związane z realizacją projektu będą wystawiane na lidera projektu tj. Gminę S.

W przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu będzie Gmina S. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców. W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowania przedmiotowego zadania. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1719), zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto nadmienia się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszego postanowienia mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowywanym ze środków unijnych w związku z realizacją projektu w ramach realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do pozostałych uczestników projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, gmina, podatek naliczony, zadania własne
Data aktualizacji: 29/12/2012 06:00:01

Faktury korygujące i potwierdzenie odbioru przez kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak otworzyć biuro rachunkowe w Sosnowcu?

By otworzyć biuro rachunkowe w Sosnowcu należy spełnić szereg wymogów. Bez nich działalność gospodarcza w tym kierunku jest niemożliwa. Co więcej - za podejrzenie znamion prowadzenia komuś odpłatnie księgowości mogą nam grozić surowe kary i grzywny...

Ustalanie różnic kursowych od środków własnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowej faktury, czy też pow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Cy jeśli Spółka otrzymała rabat odnoszący się w części do faktur sprzed 01 maja 2004r powi...

W związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz. Nr 11, poz. 50 ze zm. i art. 29 ust. 4, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług D. U. Nr 54...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy dokumentowania premii pieniężnych fakturami VAT oraz prawa odbiorcy tych faktur do odliczenia podatku naliczonego z tych fakturCzy kwoty wykazane na fakturach w walutach obcych z tytułu importu usług należy przeliczać wg kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury?Czy przysługuje prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup usług zarządzania?Czy podlega opodtkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność otrzymania premii pieniężnej przez kontahenta niemieckiego?Prawo do odliczenia podatku VAT przez spółkę cywilną z faktury wystawionej przez firmę jednego ze wspólników spółki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.