Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki na rekultywacje składowiska odpadów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2010r. (data wpływu 30 września 2010r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 października 2010r. (data wpływu 25 października 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia w całości lub w części podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania xxx - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia w całości lub w części podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania xxx.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W roku 2011 Gmina będzie realizowała przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007 - 2013 w ramach działania 4.1 zadanie pn. xxx. Składowiska odpadów jest własnością Gminy. Gmina nie posiada własnego zakładu komunalnego. Odpady komunalne z terenu gminy zbierają prywatni przedsiębiorcy na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. Składowisko odpadów komunalnych zostało zamknięte w dniu 31 grudnia 2006r. i nie planuje się jego rozbudowy i dalszego użytkowania. Powyższe zadanie polegać będzie na:rekultywacji technicznej składowiska poprzez wykonanie: wykopów nawiezionego gruntu w miejscach występowania jego nadmiaru z przemieszczeniem na teren gdzie grubość warstwy rekultywacyjnej wynosi poniżej 0, 50 m, ukształtowania powierzchniowego wierzchowiny złoża zdeponowanych odpadów zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz uformowanie skarp o nachyleniu 1:2 od strony północnej i 1:2, 5 na pozostałych stronach składowiska, wykonanie przez dowiezienie brakującej ilości gruntów okrywy rekultywacyjnej o grubości warstwy min. 50 cm z gruntów słabo przepuszczalnych, stanowiącej zabezpieczenie przed wpływem wód opadowych, wykonanie wierzchniej warstwy grubości 15 cm z gruntu organicznego stanowiącej odpowiednie podłoże dla wegetacji roślin rekultywacyjnych. rekultywacji biologicznej składowiska poprzez: wzbogacenie gleby poprzez wysiew wieloletnich roślin motylkowych a następnie ich przyoranie, przygotowanie terenu poprzez wykonanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, nawożenia mineralnego, bronowania, wysiew łubinu żółtego z domieszką wieloletnich roślin motylkowych, zagospodarowanie terenu w kierunku leśnym, pielęgnacja roślin oraz niezbędne zabiegi agrotechniczne. rekultywacji terenu zaplecza składowiska poprzez odpowiednie uformowanie terenu oraz wysiew trawy. Wartość zadania : 583.935, 29 złKwota dofinansowania: 461.086, 99 złJednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że wnioskodawcą niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest Gmina. Urząd Gminy jest jednostką pomocniczą, służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno - organizacyjnej gminy. Gmina nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT jest Urząd Gminy. Zadanie pn. j.w. będzie realizowane w ramach zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591).

W uzupełnieniu do wniosku wyjaśniono, że Gmina nie będzie wykorzystywała zrekultywowanego terenu do żadnych czynności przez okres co najmniej 25 lat, gdyż rekultywacja przyrodnicza określona jest w kierunku leśnym. Na zrekultywowanym terenie będą rosły krzewy niskopienne. Towary i usługi nabywane na potrzeby rekultywacji nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego zadania (projektu) istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że istotną zasadą dla realizacji prawa odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku podatku VAT naliczonego z czynnościami opodatkowanymi, wykonywanymi przez podatnika, która stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (.) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (.). Poddając analizie przytoczone fakty, Gmina stoi na stanowisku, że po zrealizowaniu opisanego wyżej zadania, nie będzie mogła w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT. Po zakończeniu realizacji zadania, Wnioskodawca nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych związanych ze składowiskiem odpadów, gdyż będzie zamknięte i Gmina nie planuje ani nie ma możliwości dalszego jego rozbudowania i późniejszego użytkowania. Wobec powyższego podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację ww. zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust.17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, przy spełnieniu warunku, jakim jest wykorzystanie zakupu do realizacji czynności opodatkowanej. Wskazane prawo wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w roku 2011 będzie realizował przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007 - 2013 w ramach działania 4.1 zadanie pn. xxx. Składowiska odpadów jest własnością Gminy. Gmina nie posiada własnego zakładu komunalnego. Odpady komunalne z terenu gminy zbierają prywatni przedsiębiorcy na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. Składowisko odpadów komunalnych zostało zamknięte w dniu 31 grudnia 2006r. i nie planuje się jego rozbudowy i dalszego użytkowania. Powyższe zadanie polegać będzie na rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska oraz rekultywacji terenu zaplecza składowiska.

Gmina nie będzie wykorzystywała zrekultywowanego terenu do żadnych czynności przez okres co najmniej 25 lat, gdyż rekultywacja przyrodnicza określona jest w kierunku leśnym. Na zrekultywowanym terenie będą rosły krzewy niskopienne. Towary i usługi nabywane na potrzeby rekultywacji nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

Powyższe oznacza, iż zakupione w związku z rekultywacją składowiska odpadów towary i usługi nie służą wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych. Należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją zadania xxx.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja poda tkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte na potrzeby rekultywacji nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych (tj. generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystywania przez Wnioskodawcę zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, gmina, podatek naliczony, zadania własne
Data aktualizacji: 29/12/2012 15:00:02

Możliwość zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w 2007 roku naliczonych na dzień 31.1...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie bonusów (premii pieniężnych) wypłacanych kontrahentom zagranicznym

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie dokonanej sprzedaży

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie nabycia spadku po zmarłym obywatelu Australii

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie rabatów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy procedura stosowana przez Sp. z o.o w związku z powyższą transakcją jest prawidłowa?Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur wystawianych z góryCzy istnieje obowiązek wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymanie przedpłaty na poczet zamówionej usługi?W jaki sposób należy dokonywać poprawnie zmiany danych nabywcy powodujących zmianę strony umowy sprzedaży?Nabycie wewnątrzwspólnotowego - obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.