Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo odliczenia podatku od towarów i usług na podstawie posiadanej faktury

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 24 stycznia 2008 r. i 13 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług na podstawie kwitariusza - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2008 r. został złożony wniosek uzupełniony pismami z dnia 10 stycznia 2008 r. i 13 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług na podstawie kwitariusza.

W przedmiotowym wniosku, jak również pismach stanowiących jego uzupełnienie przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, której przedmiotem są badania i analizy techniczne, zamierza Pani zlecić Stacji Chemiczno-Rolniczej, będącej jednostką budżetową, wykonanie analiz chemicznych gleby, roślin, pasz. Podmiot ten pobiera opłaty zgodnie z cennikiem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz. U. Nr 148, poz. 1071). Dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty jest kwitariusz, na którym brak jest wyszczególnienia stawki podatku od towarów i usług. Wykonanie analiz będzie zlecała Pani na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto wskazuje Pani, iż otrzymała zaświadczenie z właściwego miejscowo dla kontrahenta urzędu skarbowego, z którego wynika, że Stacja jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy z ceny określonej w kwitariuszu można wyliczyć podatek od towarów i usług i dokonać jego odliczenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku na podstawie kwitariusza, bowiem prawo to przysługuje jedynie na podstawie posiadanej faktury VAT, w treści której wyszczególniona jest kwota podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit.a) cyt. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto w § 20 Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) wymienione zostały inne dokumenty uznawane za fakturę VAT, stanowiące podstawę odliczenia podatku naliczonego. Stosownie do ww. przepisu do innych dokumentów uznawanych za fakturę, stanowiących podstawę odliczenia podatku naliczonego należą:

bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku; dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej, jeżeli zawierają następujące dane: nazwy i numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku; dokumenty dotyczące usług bankowych i ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku, jeżeli zawierają co najmniej następujące dane: określenie usługodawcy i usługobiorcy, numer kolejny i datę ich wystawienia, nazwę usługi, kwotę, której dotyczy dokument; dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer kolejny i datę wystawienia, nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata, kwotę należności wraz z podatkiem,kwotę podatku; rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727 i Nr 86, poz. 732), wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 8, 9, 11-17, 19-22 i 24.Ze wskazanych regulacji prawnych wynika, iż dokumentem uprawniającym do skutecznego obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony, jest wyłącznie faktura VAT lub dokumenty wymienione w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż nie ma podstaw prawnych do odliczenia podatku od towarów i usług poprzez jego wyliczenie z ceny uwidocznionej na kwitariuszu otrzymanym od kontrahenta, tj. Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, odliczenie podatku
Data aktualizacji: 14/05/2011 20:10:15

Wyliczenia podatku VAT w fakturze wewnętrznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy świadczenie usług prawniczych i windykacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towa...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Sp. z o. o. z dnia 17.03.2005r. w sprawie udzielenie informacji o zakresie...

Prawidłowe ustalenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz możliwości korzystania z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy wystawiania faktur VAT i faktur korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z otrzymanej faktury za bezumowne korzystanie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy fakturę powinnam wystawić w momencie wydania towaru agentowi, czy też w momencie rozliczenia się za sprzedane towary?Czy faktura na zakup nawigacji satelitarnej za kwotę 1.700, -zł brutto może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczejCzy wniesienie aportem składników majątku jako kapitału do spółki z o.o. może być udokumentowane fakturą VAT ?Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady Poznań 60-685 ul. Wojciechowskiego 3/5Czy istnieje możliwość odliczania 100 % VAT z faktury za ratę leasingową do momentu odliczenia 6.000, 00 zł ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.