Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup opakowań zwrotnych

Pismem nr S/1/12/2006 z dnia 11 grudnia 2006r. uzupełnionym w dniu 15 stycznia 2007r. i 30 stycznia 2007r. Sp. z o.o. zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup opakowań zwrotnych.

Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług wskazał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami żywnościowymi dokonuje zakupu m.in. piwa, win i alkoholi znajdujących się w opakowaniach zwrotnych. Do kwietnia 2006r. (włącznie) wszyscy dostawcy wskazanych powyżej wyrobów na fakturach VAT dotyczących ich sprzedaży zamieszczali informację dotyczącą ilości i wartości dostarczonych oraz zwróconych opakowań zwrotnych (tj. transporterów i butelek zwrotnych). Od maja 2006r. Spółka zaczęła otrzymywać faktury VAT, na których poza towarami wykazywana jest dostawa opakowań zwrotnych stanowiąca przy konkretnej dostawie różnicę ilościowo-wartościową między dostarczonymi a zwróconymi opakowaniami. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zafakturowane opakowania są nabytymi towarami handlowymi, których zakup związany jest z wykonywaniem przez Spółkę w całości czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Strona ma wątpliwości, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup wskazanych opakowań zwrotnych. Zdaniem Wnioskodawcy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem opakowań zwrotnych.

Po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art 119 ust. 4, art 120 ust 17 i 19 oraz art. 124.Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.W myśl regulacji art. 90 ust. 1 cyt. ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, na podstawie art. 90 ust. 2 ww. ustawy podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (.).Zasady wyliczania wskazanej proporcji uregulowane są w ust. 3-10 art.90 z uwzględnieniem przepisów art. 91 ustawy.Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie jest bezwarunkowe. Oznacza to, że prawo to przysługuje tylko podatnikowi i jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni oraz bezsporny.

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, że wystawiane od maja 2006r. faktury VAT potwierdzają dokonanie zakupu opakowań na wymianę, które w całości związane są z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem podatnikowi posiadającemu poprawną formalnie fakturę VAT stwierdzającą dokonanie zakupu wskazanych powyżej opakowań zwrotnych przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tej faktury.Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że stanowisko zajęte przez wnioskodawcę jest prawidłowe.

Powyższej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę w piśmie, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu udzielenia odpowiedzi. Przy udzielaniu interpretacji nie poddano ocenie dołączonych do wniosku załączników.
Słowa kluczowe: opakowania zwrotne, podatek naliczony
Data aktualizacji: 17/10/2013 03:00:01

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach za zarządzanie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek dochodowy należy rozliczać w miesiącu wystawienia faktury VAT?

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach postanawia: uznać, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z...

Czy ze względu na stwierdzenie pomyłki w zastosowanej stawce podatku (22 % zamiast 0%) pod...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po ponownym rozpatrzeniu wniosku (z uwagi na uchylenie postanowienia nr...

W zakresie fakturowania i momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw towarów dokon...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek opodatkowania zakupu wierzytelności oraz określenie stawki podatku VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu eksportu towarów?Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług w sytuacji, gdy fakturę wystawiono po upływie 7 dni od dnia wykonania usługiPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za modernizację muzeumCzy zmiana treści faktury VAT dotycząca nazwy nabywcy towaru może być dokonana notą korygującą (numer NIP jest prawidłowy)?Czy wydatki poniesione w związku z wypłatą premii pieniężnej stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.