Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Prawo potrącenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach, wystawionych przez kontrahenta, dokumentujących otrzymanie premii pieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIEW dniu 4 lutego 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach, wystawionych przez kontrahenta, dokumentujących otrzymanie premii pieniężnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca otrzymuje faktury VAT od swoich kontrahentów za usługi dystrybucyjno - marketingowe na podstawie zawartych umów i porozumień. Wysokość faktury zależy od wielkości dokonanego zakupu w danym okresie rozliczeniowym. Na podstawie powyższych faktur pomniejszana jest wielkość podatku należnego. Otrzymywane premie nie są powiązane z konkretnymi dostawami a odnoszą się do określonego okresu np. kwartału. Towary znajdujące się w Pani obrocie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość potrącenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy z przedmiotowych faktur można dokonywać odliczeń podatku.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu prawnego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 w/w ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. A zatem, gdy wysokość wynagrodzenia zależna jest od łącznego obrotu miesięcznego i wynagrodzenie to nie jest związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacone wynagrodzenie związane jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę, otrzymującego takie wynagrodzenie, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotowe wynagrodzenie nie będzie związane z żadną konkretną dostawą.

W tym przypadku wskazać należy, że działania kontrahenta, polegające na realizacji określonego poziomu obrotów, mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia. Wypłacona gratyfikacja pieniężna zależy bowiem od określonego zachowania nabywcy, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

W konsekwencji, w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, gdzie wypłacane przez kontrahenta gratyfikacje finansowe z tytułu uzyskiwania przez Wnioskodawcę odpowiedniego poziomu obrotów stanowią - wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a także z uwagi na brak zmiany obowiązujących przepisów w zakresie opodatkowania premii pieniężnych, należy uznać, że przysługuje Pani prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach za odpłatne świadczenie usług, w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 powołanej ustawy, o ile nie zachodzą inne wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

A zatem stanowisko w zakresie prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług zawartego w fakturach wystawionych przez kontrahentów dokumentujących otrzymanie premii pieniężnej, należało uznać za prawidłowe.

Zaznacza się, iż w wydanej interpretacji nie oceniono prawidłowości zaliczenia premii pieniężnych do usług dystrybucyjno-marketingowych, bowiem klasyfikacja świadczonej usługi należy do obowiązków usługodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku, premia pieniężna
Data aktualizacji: 26/02/2011 02:54:49

W zakresie terminu rozliczenia faktury korygującej zwiększającej obrót

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek VAT wykazany w fakturze wystawionej przez podwykonawcę podlega odliczeniu, jeż...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy całkowita zmiana treści faktury VAT dotycząca nazwy nabywcy towaru i numeru NIP powinn...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z...

Kiedy odliczyć podatek VAT z faktury wystawionej w 2004 r. jeżeli towar otrzymano w roku 2...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie Strony z dnia 24.09.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania...

Urząd Skarbowy Poddębice 99-200 ul. Narutowicza 12

Zasięg terytorialny miasta gminy Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim powiaty poddębicki województwo łódzkie Konta bankowe CIT 76101013710011662221000000 VAT 26101013710011662222000000 PIT 73101013710011662223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia urządzenia od kontrahenta z innego kraju UECzy Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów otrzymane faktury dotyczące wymienionych kosztów ubocznych w dacie zaksięgowania?Podatnik ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od faktur VAT wystawionych za okres sprzed rejestracjiKiedy nalezy zaksięgować fakturę korygującą?Dot. warunków jakim powinna odpowiadać faktura dokumentująca zakupy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.