Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Premia pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i winna być udokumentowana faktura VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnej i sposobu jej dokumentowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnej i sposobu jej dokumentowania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupu towarów u producentów tych towarów. W związku z tym faktem zawierana jest umowa, regulująca warunki, po spełnieniu których udzielana jest przez producenta premia pieniężna-bonus. Umowa przewiduje zakup dużych ilości towarów. Podstawę wypłaty premii pieniężnej-bonusu stanowi dokonanie przez Wnioskodawcę obrotu w wielkości określonej w umowie. Wypłacanie przez Sprzedawcę premii pieniężnej-bonusu nie stanowi wynagrodzenia za usługę. Wysokość premii pieniężnej-bonusu jest ruchoma, jest bowiem zależna od ilości zakupionych produktów przez Wnioskodawcę. Premia pieniężna-bonus nie jest związana z konkretną dostawą towarów dokonaną przez producenta na rzecz Wnioskodawcy lecz jest wynikiem np. wszystkich dostaw w miesiącu, kwartale itd.

Premia pieniężna-bonus jest związana z dostawami towarów w danym czasie, za który zgodnie z umową przysługuje premia pieniężna-bonus. W konsekwencji czego bonus będzie wypłacany i rozliczany na podstawie noty księgowej. Niezrealizowanie obrotu nie jest obwarowane w umowie sankcjami dla Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy bonusy, premie pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.W jaki sposób powinny być dokumentowane wypłaty bonusu, fakturą czy notą księgową.Zdaniem Wnioskodawcy, bonusy, premie pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Stanowisko takie Zainteresowany tłumaczy szeregiem okoliczności. W opinii Wnioskodawcy, czynność sprzedaży towarów dla podatnika jako dostawy podlegała już opodatkowaniu. Wnioskodawca neguje wystąpienie sytuacji, w której jednocześnie następuje dostawa towarów i świadczenie usługi. Nie można uznać - w opinii Zainteresowanego - że zrealizowanie przez kontrahenta określonego pułapu obrotów stanowi świadczenie usługi, gdyż na uzyskanie określonego pułapu obrotów składa się odpowiednia liczba transakcji sprzedaży - dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Czynności stanowiące dostawę towarów nie mogą jednocześnie przez ich zsumowanie stanowić usługi. Zatem, zakup odpowiedniej ilości towarów, a tym samym osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów, nie stanowi świadczenia usługi, gdyż opodatkowanie tej czynności jako usługi świadczonej przez nabywcę towarów będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności. Pierwszy raz jako sprzedaży (dostawy) towarów i drugi jako świadczenia usługi przez nabywcę tego produktu.

Wnioskodawca argumentuje, iż przedstawiony pogląd jest zgodny z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt I FSK 94/06.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Przepis ust. 4 tegoż artykułu stanowi, iż obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m. in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie, itp.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w wyżej powołanym art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

W praktyce występują również sytuacje, gdy premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie w określony sposób. Premia ta nie jest związana zatem z konkretną dostawą. W takiej sytuacji uznać należy, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonym zachowaniem nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę, otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Świadczeniem usług, zgodnie z wyżej wskazanym art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca otrzymuje od swoich kontrahentów premie pieniężne za ustalone okresy z tytułu osiągnięcia określonego pułapu obrotów przy zakupie ich produktów. Premie te nie są zatem przyporządkowane konkretnym dostawom, a więc nie mogą być potraktowane jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie premia pieniężna jest ściśle uzależniona od określonego zachowania się kupującego. Otrzymanie przedmiotowej premii pieniężnej jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się Wnioskodawcy, które stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako zapłatę za wykonaną usługę nabywca (Wnioskodawca) otrzymuje premię pieniężną.

W świetle powyższego zachowanie Wnioskodawcy, polegające na osiągnięciu określonego w umowie obrotu należy uznać za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 cyt. ustawy i opodatkować podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, tj. wg stawki 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Ponadto w myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W ust. 4 powyższego przepisu postanowiono, iż podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

W myśl powyższej normy, zdefiniowani w ustawie o podatku VAT podatnicy, mają - w przypadku dokonania czynności opodatkowanych wymienionym podatkiem, na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - obowiązek wystawienia faktur VAT. Konsekwencją ustanowionego przepisu jest brak możliwości dokumentowania premii pieniężnych za pomocą not księgowych.

Na potrzeby tematu będącego przedmiotem sprawy przytoczono wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2007 r. (sygn. I FSK 94/06). Pragnąc odnieść się do powołanego rozstrzygnięcia tut. Organ podkreśla, iż przytoczony wyrok zastosowanie ma w konkretnej sprawie i tylko do niej się odnosi (nie będąc jednocześnie wykładnią prawa).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, premia pieniężna, usługi
Data aktualizacji: 13/01/2013 15:00:01

Czy usługa organizacji, przez kontrahenta uczestnictwa w targach w Moskwie jest importem u...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 w związku z art. 14 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...

Czy ze względu na stwierdzenie pomyłki w zastosowanej stawce podatku (22 % zamiast 0%) pod...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po ponownym rozpatrzeniu wniosku (z uwagi na uchylenie postanowienia nr...

Urząd Skarbowy Kłobuck 42-100 ul. Rynek 13

Zasięg terytorialny miasta gminy Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka powiaty kłobucki województwo śląskie Konta bankowe CIT 45101012120015312221000000 VAT 92101012120015312222000000 PIT...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej w formie elektronicznej oraz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie i zapłata podatku należnego od aportu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna Łódź 93-578Czy podatek VAT naliczony w fakturach dotyczących wydatków związanych z przyłączem wodociągowym do budynku drukarni podlega odliczeniu?Czy fakturę VAT można uznać jako dokument stanowiący podstawę zaliczenia wydatku z niej wynikającego do kosztów uzyskania przychodów?Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT wystawionych przez dystrybutorów z tytułu premii pieniężnychCzy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na planowaną inwestycję?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.