Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Przeliczanie kwot w walutach zawartych w fakturach zaliczkowych i końcowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2010 r. (data wpływu 14 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniu 4 czerwca 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przeliczania kwot z faktur wystawionych w walutach obcych - jest prawidłowe.UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2010 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 4 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przeliczania kwot z faktur wystawionych w walutach obcych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka w dniu 1 października 2008 r. podpisała umowę z kontrahentem włoskim na zakup maszyny. 30 września 2009 r. do kontraktu zostały wprowadzone zmiany. Wartość zakupionej maszyny wynosi 219.500,00 EUR. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w aneksie Spółka zobowiązana jest do wpłaty zaliczek w wysokości:

20% wartości umowy, tj. 43.900 EUR - w dacie potwierdzenia zamówienia,70% wartości umowy, tj. 153.650 EUR- na tydzień przed terminem odbioru towaróworaz do zapłaty wartości końcowej w wysokości 10% wartości umowy, tj. 21.950 EUR - po przeprowadzeniu testów i nie później niż 60 dni od daty wystawienia faktury. Dostawa nie została zrealizowana w 2009 r., przewidziano ją w terminie do końca maja 2010 r. W dniu 2 grudnia 2009 r. Spółka zapłaciła włoskiemu dostawcy 43.900 EUR. Po dokonaniu tej płatności, Spółka nie otrzymała faktury zaliczkowej potwierdzającej dokonaną wpłatę. Fakturę na w/w kwotę Spółka otrzymała w dniu 17 lutego 2010 r., z datą wystawienia 1 grudnia 2009 r. Spółka przyjęła, że faktura ta nie dokumentuje żadnego zdarzenia gospodarczego w dacie jej wystawienia, dlatego też nie została ona zaksięgowana. Nie wystąpił również obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zgodnie z kontraktem Spółka powinna w maju 2010 r. zapłacić zaliczkę w kwocie 153.650 EUR. Spółka założyła, że jeżeli kontrahent wystawi fakturę zaliczkową przed faktycznym otrzymaniem zapłaty, nie wystąpi obowiązek podatkowy z tytułu WNT, natomiast jeżeli faktura będzie dokumentowała otrzymanie zaliczki przez dostawcę, to zostanie ona zaksięgowana i Spółka wystawi fakturę wewnętrzną rozpoznając obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspółnotowego nabycia towarów. Do określenia podstawy naliczenia podatku zostanie przyjęty kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury zaliczkowej.Dostawa ma być zrealizowana 29 maja 2010 r. Kontrahent włoski wystawi fakturę końcową na kwotę 21.950 EUR. Jednocześnie informacyjnie wykaże na fakturze dane: całą wartość dostawy tj. 219.500 EUR, zapłacone przez Spółkę zaliczki (43.900 EUR i 153.650 EUR oraz wyspecyfikuje wystawione przez siebie faktury zaliczkowe).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy prawidłowy będzie kurs średni NBP przyjęty do określenia podstawy opodatkowania dla zaliczki zapłaconej 2 grudnia 2009 r.... Czy w przypadku zrealizowania dostawy przyjęte kursy średnie NBP do określenia podstawy naliczenia podatku będą prawidłowe ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku faktur zaliczkowych, wystawionych przed faktyczną ich zapłatą, kwoty będące podstawą do naliczenia podatku zostaną przeliczone z EUR na PLN wg kursu średniego NBP z 14-go dnia m-ca następującego po miesiącu, w którym dokonana zostanie dostawa (będzie to kurs z dnia 14 czerwca 2010 r.). Jeśli faktura zaliczkowa na kwotę 153.650 EUR wystawiona zostanie prawidłowo, wówczas wycena faktury dokonana zostanie wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia tej faktury. Kwoty wyrażone w EUR przeliczone będą wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Jeżeli faktura końcowa zostanie wystawiona po 15 czerwca 2010 r., kwota 21.950 EUR zostanie przeliczona wg kursu średniego NBP z dnia 14-go czerwca 2010 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ogólna regulacja dotycząca wystawiania faktur zawarta została w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Według ust. 3 ww. artykułu, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z ust. 7 tego artykułu, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne (...).

Stosownie do regulacji określonej w art. 31a ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

We wniosku wskazano, że Spółka podpisała umowę na zakup maszyny od dostawcy z Włoch. Według postanowień zawartych w umowie, Spółka zobowiązana jest do wpłaty zaliczek. Wpłaty pierwszej zaliczki w wysokości 20% wartości transakcji dokonała w dniu 2 grudnia 2009 r. Na kwotę tej zaliczki kontrahent wystawił fakturę (w walucie EUR) z datą 1 grudnia 2009 r., którą Spółka otrzymała 17 lutego 2010 r. Kolejna zaliczka w wysokości 70% wartości transakcji będzie wpłacona w maju 2010 r. na tydzień przed odbiorem towaru, przy czym Spółka nie potrafi jednoznacznie wskazać, czy dostawca wystawi fakturę zaliczkową (w walucie EUR) przed otrzymaniem zaliczki, czy po jej otrzymaniu. Dostawa urządzenia przewidziana jest na 29 maja 2010 r. Dostawca wystawi fakturę końcową (w walucie EUR) zawierającą informację o wpłaconych zaliczkach i wystawionych fakturach zaliczkowych.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy, uwzględniając rozstrzygnięcie kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaty zaliczek na poczet zakupu maszyny oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zawarto w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-450a/10/AP, należy stwierdzić, iż:

w przypadku, gdy w związku z wpłatą drugiej zaliczki powstanie obowiązek podatkowy, gdyż kontrahent wystawi fakturę zaliczkową po jej otrzymaniu: kwota określona na fakturze w walucie obcej (EUR) winna być przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury, pozostała kwota transakcji (po odjęciu ww. zaliczki) winna być przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury końcowej (gdy zostanie ona wystawiona przed 15 czerwca 2010 r. albo w tym dniu) lub na ostatni dzień roboczy poprzedzający 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu dostawy (czyli 14 czerwca 2010 r.) - gdy zostanie ona wystawiona po 15 czerwca 2010 r., w przypadku, gdy kontrahent wystawi fakturę zaliczkową przed otrzymaniem drugiej zaliczki lub nie wystawi faktury potwierdzającej jej otrzymanie, w konsekwencji czego obowiązek podatkowy powstanie jednorazowo od całej wartości transakcji: cała kwota transakcji (219.500 EUR) winna być przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury końcowej (gdy zostanie ona wystawiona przed 15 czerwca 2010 r. albo w tym dniu) lub na ostatni dzień roboczy poprzedzający 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu dostawy (czyli 14 czerwca 2010 r.) - gdy zostanie ona wystawiona po 15 czerwca 2010 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
Słowa kluczowe: faktura, nabycie wewnątrzwspólnotowe, waluta obca, zaliczka
Data aktualizacji: 01/07/2012 14:12:25

Urząd Skarbowy Olesno 46-300 ul. Pieloka 21

Zasięg terytorialny miasta gminy Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki, Zębowice powiaty oleski województwo opolskie Konta bankowe CIT 42101014010007072221000000 VAT 89101014010007072222000000 PIT 39101014010007072223000000...

Jaka powinna być cena sprzedaży prawa własności budynku, którego budowa nie została ukończ...

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 16.06.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 22.06.2005 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze z dnia 06.06.2005 r. nr PP 443-63 05 w sprawie...

Wystawianie faktur wewnętrznych dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 7.03.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 15.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej...

Przelew wierzytelności własnych dokonywany na rzecz banku na podstawie i w ramach umowy fa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób dokumentowania przestoju spowodowanego z winy zleceniodawcy w związku ze swiadczeni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Na jakiej podstawie dokumentować zakup palet od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej ?Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymywania zaliczki przed wykonaniem usługiW zakresie skutków podatkowych dotyczących nabycia lokalu mieszkalnego poprzez cesję umowy przedwstępnejPrzedmiotem pytania Podatnika jest czy podatnik, który wystawiał faktury z podatkiem VAT 22% może złożyć korekty do tych faktur i za jaki okresCzy faktury powinny być wystawiane na Urząd Miasta i Gminy z NIP Urzędu, czy na Gminę z NIP Gminy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.