Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Przez jaki okres należy przechowywać dokumenty finansowo-księgowe m.in. faktury VAT?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity; Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1590) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.maja 2007r. uzupełnionego pismem z dnia 18 czerwca 2007r. - w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w związku z przechowywaniem dokumentów finansowo-księgowych w szczególności faktur VAT dotyczących środków trwałych - stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1590) wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnioskiem z dnia 23 maja 2007r. uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2007r. zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji § 23 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2005r, Nr 95, poz. 798) między innymi w zakresie przechowywania faktur VAT dotyczących zakupu środków trwałych. W przedmiotowym wniosku podatnik wniósł o wyjaśnienie, przez jaki okres należy przechowywać dokumenty finansowo-księgowe m.in. faktury VAT w szczególności dotyczące zakupu środków trwałych.

Zdaniem podatnika faktury VAT a w szczególności faktury VAT związane z zaewidencjonowanymi środkami trwałymi podmiot gospodarczy winien przechowywać przez okres minimum 10 lat lecz nie krócej niż 5 lat od wykreślenia z ewidencji środków trwałych, środka trwałego, którego dotyczą ww dokumenty i faktury.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśnia , co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity; Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), podatnicy mają obowiązek przechowywać księgi podatkowe oraz związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W myśl art. 112 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług, podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszelkie dokumenty związane z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej przyjęto zasadę, iż każde zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, z wyjątkiem dotyczącym zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym, które nie ulegają przedawnieniu, z tym jednak, że po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu (§ 8 tego przepisu). Należy także pamiętać, że bieg terminu przedawnienia może być zawieszony lub przerwany np. w razie rozpoczęcia egzekucji. Wtedy okres przechowywania dowodów księgowych zostaje przedłużony.

Ponadto, stosownie do treści § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku (Dz. U. nr 95, poz. 798), podatnicy obowiązani są przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących, a także duplikaty tych dokumentów, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie (§ 23 ust. 2 rozporządzenia).

Z powołanych regulacji wynika więc, iż dla celów podatkowych okres przechowywania faktur VAT wiązany jest wyłącznie z okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Mając na względzie powyższe, tutejszy organ podatkowy, odnosząc się do stanowiska zaprezentowanego przez podatnika, uznał stanowisko wnioskodawcy w zakresie okresu przechowywania faktur VAT dotyczących środków trwałych za nieprawidłowe.

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura, podatek od towarów i usług, przechowywanie dokumentów, przedawnienie
Data aktualizacji: 18/09/2011 20:09:57

Ujmowania w ewidencjach VAT faktur VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakiej walucie winna być wyrażona na fakturze kwota podatku VAT?

P O S T A N O W I E N I E Stosownie do postanowień art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku...

Jak prawidłowo rozliczyć podatek związany z korektą faktury i otrzymaniem zaliczki?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 5...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W przypadku prowadzenia 2 rodzajów działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, czy moż...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pana . - przedstawione we wniosku z dnia 23.12.2004r., który...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwości wystawiania faktur wewnętrznych i ich przechowywania w formacie pliku PDFMożliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu rehabilitacyjnego do wyposażenia szpitalaPrawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wypłacone premie pieniężneJaką stawką należy opodatkować usługi operatora kamery i jaki symbol PKWiU należy wpisać na fakturze?Urząd Skarbowy Jarosław 37-500 ul. Przemysłowa 2 A
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.