Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie dokumentowania fakturami VAT przychodów z tytułu udziału w realizacji projektu naukowo - badawczego

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 05.03.2007r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 15.03.2007r.), uzupełniony pismem z dnia 19.04.2007r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej dokumentowania fakturami VAT przychodów z tytułu udziału w realizacji projektu naukowo - badawczego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia

uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca bierze udział w realizacji projektu naukowo-badawczego finansowanego przez Komisję Europejską, na podstawie umowy pomiędzy Komisją Europejską a firmą konsultingową YX Ltd. (kierujący projektem), która reprezentuje konsorcjum złożone z 15 niezależnych osób prawnych, w tym firmę XX reprezentowaną przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca na podstawie tej umowy wykonuje określoną część projektu naukowo-badawczego dotyczącą Polski, zachowuje wszystkie prawa intelektualne i materialne do opracowanych przez siebie wyników, które mogą zostać wykorzystane do dalszych badań, jak również mogą być upowszechnione. Umowa zawarta z Komisją Europejską o realizację projektu informuje o źródłach finansowania projektu, którymi są: bezzwrotne wsparcie finansowe udzielone na zasadach zaliczkowania oraz refundacja i środki własne wykonawców.

W treści złożonego wniosku Wnioskodawca zaznacza, iż zapisy umowy zawartej pomiędzy Komisją Europejską a kierującym projektem, reprezentującym Konsorcjum o realizację projektu badawczego wskazują, iż kierujący projektem nie umawia się o świadczenie usług związanych z realizacją projektu, lecz umawia się o wykonanie określonej części projektu, której rezultaty będą własnością wykonawcy.

Podatnik zwraca się z pytaniem czy przychody z tytułu udziału w realizacji projektu naukowo-badawczego finansowanego przez Komisję Europejską z funduszy VI Programu Ramowego na rzecz Badań, Rozwoju Technologicznego i Upowszechniania UE (usługi o symbolu PKWiU 73.10) podlegają dokumentowaniu fakturami VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku prac naukowo - badawczych nie mają zastosowania przepisy dotyczące wystawiania faktur.

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług - zgodnie z art.8 ust.1 w/w ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7, w tym również;przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.W świetle powyższego przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie zakłada zatem istnienie podmiotu będącego odbiorcą świadczenia zaś w pojęciu świadczenia na rzecz, mieszczą się świadczenia na rzecz podmiotów i osób trzecich.

Rozstrzygnięcie, czy czynności związane z prowadzaniem badań naukowych, prac rozwojowych, projektów badawczo-naukowych itp. stanowią świadczenie usług w rozumieniu w/w przepisów ustawy o podatku od towarów i usług może być dokonane na podstawie analizy umowy dotyczącej konkretnego stanu faktycznego.

Jeśli z zawartej umowy na wykonanie usług naukowo - badawczych wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca występuje jako podmiot współuczestniczący w realizacji projektu naukowo - badawczego zamówionego i finansowanego przez Komisję Europejską. Ponadto, wszystkie prawa intelektualne i materialne do opracowanych wyników stanowią własność Strony.

Powyższa informacja znajduje potwierdzenie w przedłożonym przez Wnioskodawcę Aneksie do Kontraktu, w którym w części C Prawa Własności Intelektualnej zawarto: Wiedza jest własnością kontrahenta przeprowadzającego prace prowadzące do uzyskania tej wiedzy.

W związku z powyższym otrzymane przez Wnioskodawcę, za pośrednictwem kierującego projektem środki finansowe są wykorzystywane do realizacji prac naukowo - badawczych i nie występuje odbiorca tych prac, tzn. Strona nie wykonuje żadnych świadczeń w zakresie tych prac na rzecz innych podmiotów, stąd też nie występuje świadczenie w/w usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z faktem, iż usługi naukowo - badawcze nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mają zastosowania przepisy dotyczące wystawiania faktur VAT, tj. art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, usługi naukowo-badawcze, współuczestnictwo, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 20/10/2013 12:00:01

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentowanego zakupu

Na podstawie 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Czy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedanych akcji w 2004 r. zd...

Na podstawie art. 14 b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm. Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku w sprawie wszczętego z urzędu postępowania dotyczącego uchylenia postanowienia...

Księgowa Jaworzno radzi czy warto korzystać z księgowości online

Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie, któremu nie każdy może sprostać. Przedsiębiorcy muszą zmagać się nie tylko ze słabościami swojej firmy, ale także z zewnętrznymi przeciwnościami. Polskie prawo i przepisy wcale nie ułatwiają życia...

Obowiązek podatkowy VAT

Powstanie obowiązku podatkowego oznacza w uproszczeniu obowiązek ujawnienia czynności w ewidencji VAT w dniu powstania obowiązku podatkowego, a także ujęcia tej czynności w deklaracji VAT za ten właśnie okres, w którym powstał obowiązek podatkowy...

VAT - w zakresie opodatkowania transakcji budowy instalacji chemicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka ma płacić podatek dochodowy od osób prawnych od wystawianych faktur (wartość netto), czy też może go nie płacić w tej sytuacji ?Kosztorys PDF onlineUrząd Skarbowy Krosno 38-400 ul. Składowa 5Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla świadczonych usług factoringuCzy prawidłowo rozliczamy podatek VAT w dacie wystawienia faktury?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.