Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT zaliczek oraz wystawiania i ujmowania w ewidencjach faktur korygujących

Na podstawie:ďż˝ art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.)

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 01.08.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu) przez Pana . w części dot. interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 01.08.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu) Pan . przedstawił następujący stan faktyczny, zapytanie i własne stanowisko w sprawie:W miesiącu lutym 2005r. wnioskodawca przyjął zlecenie na wykonanie reklamy firmy wraz z zaliczką w kwocie 3000 zł. Po wykonaniu zlecenia w m-cu marcu 2005r. wystawił fakturę VAT na całą należność za wykonaną usługę. Faktura ta została zaksięgowana w ewidencji VAT. Kontrahent odmówił przyjęcia faktury odsyłając ją nie podpisaną z załączonym pismem, iż chce abym wystawił fakturę z datą luty 2005r. na kwotę wpłaconej zaliczki, tj. 3000 zł. Wnioskodawca informuje, że jako wykonawca usługi zrobił ze swej strony wszystko, aby zlecenie zostało wykonane należycie i zgodnie z zamówieniem. Wystawił fakturę VAT korygującą do faktury z marca 2005r. na zmniejszenie całej kwoty należności i ponownie wystawił fakturę VAT na całą należność z bieżącą datą czerwiec 2005r. Jednak zarówno faktura pierwotna z datą wystawienia czerwiec 2005r., jak i faktura - korekta do faktury z m-ca marca 2005r. nie zostały przez kontrahenta przyjęte. W ewidencji VAT za czerwiec 2005r. wnioskodawca ponownie zaksięgował fakturę na całą należność, nie zaksięgował natomiast faktury korygującej, ponieważ powinna być ona ujęta pod datą odbioru przez kontrahenta.Wnioskodawca w związku z tym zadaje pytanie, czy w sytuacji opisanej powyżej, gdy kontrahent odmawia przyjęcia faktur, można zaksięgować w ewidencji VAT fakturę korygującą? Nadmienia przy tym, że dokonał podwójnego opodatkowania - pierwszy raz księgując fakturę w marcu 2005r., a drugi raz w czerwcu 2005r. na tę samą kwotę i za tę samą usługę. Jeżeli nie zaksięguje faktury korygującej zmniejszającej należność z faktury z m-ca marca 2005r. będzie to dla wnioskodawcy krzywdzące, odprowadzi bowiem dwa razy podatek należny VAT.Zdaniem Pana . pomimo, że kontrahent nie przyjął faktury korygującej, można ją ująć w ewidencji VAT.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14. ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W ust. 4 art. 19 uściślono, że jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W art. 19 ust. 11 ww. ustawy o podatku od towarów i usług sformułowano zasadę, zgodnie z którą każda otrzymana zaliczka rodzi obowiązek podatkowy po stronie podatnika, który zaliczkę tę otrzymał. W myśl powołanego przepisu, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. W sytuacji, gdy przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi nabywca uiszcza część należności w formie zaliczki (lub zaliczek), niewątpliwie obowiązek podatkowy na podstawie powołanego przepisu powstaje z chwilą uiszczenia zaliczki. Zgodnie z art. 106 ust. 1 i 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy tego podatku są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży a także otrzymanie części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Potwierdzeniem konieczności opodatkowania każdej zaliczki był przepis (obowiązujący do 31.05.2005r.) § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 97, poz. 971 ) oraz obowiązujący od 1. 06.2005r. przepis § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie j.w. (Dz. U. nr 95, poz. 798). Przepisy te określają zasady dokumentowania otrzymanej przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi części lub całości należności - a zatem wskazuje wyraźnie na konieczność udokumentowania zaliczki w każdej wysokości. Podstawą opodatkowania - w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT - jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. W przypadku wpłacanych na poczet nabywanych towarów czy wykonywanych usług zaliczek, sposób określenia podstawy opodatkowania wynika z art. 29 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy pobrano zaliczki obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Zasada określona w tym przepisie nakłada obowiązek traktowania otrzymanych zaliczek jako kwot brutto, czyli kwot zawierających w sobie podatek VAT. Otrzymywane przez podatnika zaliczki mają wpływ nie tylko na powstanie obowiązku podatkowego, ale także na termin, w jakim należy wystawić fakturę VAT. Obowiązek dokumentowania fakturami VAT transakcji dokonywanych przez podatników VAT dotyczy również części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Każda otrzymana zaliczka powoduje obowiązek wystawienia faktury. Fakturę VAT określaną jako tzw. fakturę zaliczkową, należy wystawić nie później niż siódmego dnia, w którym otrzymano zaliczkę. Fakturę - zgodnie z § 17 ust. 2 oraz § 14 ust. 2 powołanych wyżej rozporządzeń - wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano, przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, każdą kolejną część należności zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę. Jeżeli wystawione faktury dokumentujące pobrane zaliczki nie obejmują całej kwoty brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi ma obowiązek wystawić fakturę przy zastosowaniu ogólnych zasad - czyli nie później niż w siódmym dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Faktura ta będzie różniła się w swej treści od zwykłej faktury VAT jedynie tym, że zawierać musi numery wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych. W fakturze końcowej sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach zaliczkowych. W przypadku, w którym nabywca w formie zaliczek uiścił już całość należności, po wydaniu towaru czy wykonaniu usługi, podatnik nie ma już obowiązku wystawiania faktury VAT. W świetle wyżej zacytowanych przepisów miał Pan obowiązek wystawienia faktury VAT, w terminie określonym powyżej, na otrzymaną w m-cu lutym 2005r. zaliczkę. Po wykonaniu zlecenia w m-cu marcu 2005r. powinien Pan wystawić fakturę na pozostałą część należności, z zachowaniem terminu wystawienia określonego w/cyt. przepisami.Niezasadne natomiast w przedmiotowej sprawie było wystawienie faktury korygującej, gdyż ustawodawca określając przypadki w których wystawia się faktury korygujące ( § 19 i 20 ww. rozporządzenia z dnia 7. 04.2004r. oraz § 16 i 17 ww. rozporządzenia z dnia 25.05.2005r.) nie wymienił przypadku odmowy przyjęcia przez nabywcę faktury. Zatem wystawiona przez Pana faktura korygująca nie powinna zaistnieć w obrocie prawnym, gdyż nie odzwierciedla zaistniałych zdarzeń; dotyczy to także faktury wystawionej przez Pana w m-cu czerwcu 2005r. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r. oraz § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 25 maja 2005r. zniesiony został od 1 maja 2004r. obowiązek podpisywania faktur przez dostawcę (usługodawcę), czyli wystawcę faktury oraz nabywcę (odbiorcę faktury). Zatem Pana stanowisko w sprawie przedstawione w złożonym zapytaniu jest nieprawidłowe.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia. Naczelnik tut. Urzędu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14 b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.Złożenie zażalenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, opodatkowanie zaliczek, podatek od towarów i usług, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 08/01/2013 21:00:01

Obowiązek wystawienia faktury korygującej w związku z wypłaceniem kontrahentom premii pien...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta kwoty podatku naliczonego przy sprzedaży kotłowni - środek trwały powyżej 15000 zł

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług internetowych

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005 r. Dz.U.Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (.) z dnia 27.04.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

W sprawie sposobu rozliczenia faktur korygujących zwiększających podatek należny od dokona...

We wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pełni funkcję nadzoru budowlanego na kontrakcie (.) W trakcie realizacji kontraktu, nastąpiła zmiana warunków realizacji tego kontraktu -...

Czy udokumentowane rachunkami koszty wynajęcia mieszkania można zaliczyć do kosztów uzyska...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a 1-4 w związku z art.216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- ordynacja podatkowa t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Termin odliczenia podatku naliczonego z duplikatu fakturyPrawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłacone premie pieniężneKorekta faktury dokumentującej WDT w przypadku, gdy nabywca podał błędnie numer VAT UECzy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych od klientów faktur dokumentujących należną im premię pieniężną?Czy w niniejszej sytuacji przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu motocykli?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.