Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie dotyczy momentu powtania przychodu w przypadku sprzedaży za pośrednictwem internetu

Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 2 stycznia 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 9 stycznia 2006 r.), uzupełnionym o znaki opłaty skarbowej w dniu 11 stycznia 2006 r.

postanawia

uznać stanowisko Spółki za prawidłowe

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka X Polska S.A. rozpoczęła prowadzenie sprzedaży towarów ze sklepu internetowego wysyłając je do klienta za pośrednictwem kuriera np. Stolica. Płatności za zakupiony towar klienci sklepu dokonują za pobraniem. Spółka nie korzysta z usług Poczty Polskiej.

W praktyce cały proces sprzedaży towarów ze sklepu internetowego wygląda w sposób następujący:1.Klienci dokonują zamówienia towarów na stronie internetowej sklepu.2.Zamówienia są potwierdzane telefonicznie.3.Dział logistyki Spółki X Polska S.A. wystawia fakturę na zamówienie dla każdej transakcji sprzedaży. W tym samym dniu towar i faktura wydawane są kurierowi.4.Kurier dostarcza oryginał faktury wraz z towarem klientowi.5.Klient ma możliwość obejrzenia towaru przy kurierze.6.Klient potwierdza przyjęcie towaru podpisując list przewozowy.7.Klient dokonuje zapłaty kurierowi - płatność za pobraniem według umowy z firmą kurierską i regulaminem sklepu internetowego mPunkt-u.8.Firma kurierska dokonuje zwrotu potwierdzonego listu przewozowego do mPunkt.9.Firma kurierska przekazuje pobrane od klientów kwoty na rachunek bankowy Spółki X Polska S.A.

W związku z powyższym Spółka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wnosi o rozstrzygnięcie kiedy powstaje przychód w przedstawionym stanie faktycznym?

Zdaniem Spółki, przychód ze sprzedaży będącej przedmiotem zapytania niniejszego wniosku, powstaje w momencie wydania towaru, tym samym w dacie wystawienia faktury.W opinii Spółki w przypadku kiedy płatność za towar ze sklepu internetowego dokonywana jest za pobraniem, posiłkując się przepisami kodeksu cywilnego tj. w przypadku sprzedaży rzeczy dokonywanej w ramach działalności handlowej, powstanie przychodu należnego następuje w momencie przeniesienia na kupującego prawa własności rzeczy będącej przedmiotem umowy sprzedaży, to jest w myśl art. 535 Kodeksu cywilnego w momencie wydania rzeczy. Tak jest również w przepadku sprzedaży wysyłkowej, gdyż zgodnie z art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. Takie też stanowisko zajmuje NSA, między innymi w wyroku z dnia 10.12.1999 r. (sygn. akt III SA 8131/98) stwierdzając, iż "Przychód ze sprzedaży wysyłkowej powstaje w momencie wydania towaru z magazynu i przekazania go poczcie w celu dostarczenia odbiorcy." W podatku dochodowym adekwatnym przepisem do określenia daty powstania przychodu w przypadku sprzedaży ze sklepu internetowego dokonywanej za pobraniem kurierskim jest art. 12 ust. 3a pkt 1 czyli data wystawienia faktury, nie później niż ostatni dzień miesiąca, w którym właśnie wydano rzecz. Zatem dla Spółki X Polska S.A. przychód powstaje z datą wydania towaru, równoznaczną z datą wystawienia faktury, gdyż wystawienie faktury i wydanie towaru kurierowi ma miejsce w tym samym dniu.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego po zapoznaniu się z przedstawionymi okolicznościami informuje, co następuje:

Przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz, U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - dalej updop - precyzyjnie określają co należy uznać za przychód oraz sposób ustalenia momentu jego powstania. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Określone przysporzenie majątkowe uznaje się za przychód podatkowy w dacie jego uzyskania albo w dacie, kiedy to przysporzenie stało się należne.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 zd. 1 updop za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Z kolei art. 12 ust. 3a updop stanowi, iż za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:1.wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub2.wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub3.otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Odstępstwo od powyższej zasady unormowane zostało w art. 12 ust. 3c i ust. 3d, które odnoszą się do przychodów z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze oraz do usług świadczonych w sposób ciągłych. W związku z tym, że przepis art. 12 ust. 3d updop określający datę powstania przychodu w odniesieniu do usług ciągłych wymienia kategorie usług, do których ma zastosowanie (tj. do dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów), to przepis ten nie będzie miał zastosowania w odniesieniu do usług świadczonych przez Spółkę. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3a przychód należny powstaje generalnie w momencie wystawienia faktury. Ustawodawca wyraźnie powiązał powstanie przychodu należnego z momentem wystawienia faktury lub rachunku. W przypadku gdy: wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe, wykonano usługę lub otrzymano zapłatę przed wystawieniem faktury, to datę powstania przychodu ustala się nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym powyższe zdarzenia miały miejsce.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż data wystawienia faktury przez Spółkę na zamówienie jest równoznaczna z datą wydania towaru z magazynu kurierowi mającemu dostarczyć dany towar klientowi (odbiorcy). Przychód ze sprzedaży wysyłkowej powstaje w momencie wydania towaru z magazynu i przekazania go kurierowi w celu dostarczenia klientowi. Analizując powyższe należy uznać, iż w opisanej sytuacji, w myśl art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych datą powstania przychodu jest dzień wystawienia faktury (rachunku) nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wydano rzecz.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego i faktycznego przedstawionego przez pytającego. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i obowiązków Podatnika. Zgodnie z treścią art. 14 b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14 b § 5 w/w ustawy. Na podstawie art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 PLN (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532 ze zm.).
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, sprzedaż za pośrednictwem internetu, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 05/01/2013 15:00:01

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej za cały okres rozliczeniowy obejmujący je...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Hrubieszów 22-500 ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11

Zasięg terytorialny miasta Hrubieszów gminy Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice powiaty hrubieszowski województwo lubelskie Konta bankowe CIT 29101013390239952221000000 VAT 76101013390239952222000000 PIT...

Dotyczy nabycia nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami w celu dalszej odsprzedaży ud...

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, sformułowane we wniosku z dn. 15 lutego 2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu dn. 4 marca 2005 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych z tytułu wypłaconych prem...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawienie faktury VAT dokumentującej sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z prawem uż...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W zakresie określenia momentu właściwego do zapłaty podatku od towarów i usług z faktur VAT dokumentujących świadczenie usług na rzecz sądówCzy podatek VAT naliczony w fakturach dotyczących wydatków związanych z przyłączem wodociągowym do budynku drukarni podlega odliczeniu?Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorygowania podatku VAT z faktur wystawionych w roku 2003Urząd Skarbowy Siemiatycze 17-300 ul. Pałacowa 18Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy fakturę na zakup paliwa może ująć w kosztach uzyskania przychodu ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.