Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie dotyczy momentu zaksięgowania faktur za usługę rachunkową i telekomunikacyjną, wystawionych w 2007 r. a dotyczących roku 2006

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn., Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pana XX przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2007 r. złożonym w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 21.03.2007 r. - o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych tj. zaksięgowania faktur za usługę rachunkową i telekomunikacyjną, wystawionych w 2007 r. a dotyczących roku 2006 jest prawidłoweUZASADNIENIEW dniu 21.03.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 23.03.2007 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 04.04.2007 r.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cyt. ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.Pan XX we wniosku z dnia 21.03.2007 r. oraz uzupełnieniu z dnia 04.04.2007 r. wyjaśnia, że w roku 2006 (oraz w latach wcześniejszych) prowadził podatkową księgę przychodów o rozchodów i stosował zasadę określoną w art. 22 ust. 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - koszty uzyskania przychodów potrącał w roku podatkowym, którego dotyczyły. W roku 2007 wnioskodawca stosuje również tę samą zasadę przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów o rozchodów. Wnioskodawca wyjaśnia, że w styczniu 2007 otrzymał od biura rachunkowego fakturę za usługę rachunkową wykonaną w styczniu 2007 r. (zaksięgowanie dokumentów grudniowych i sporządzenie deklaracji podatkowych za 12/2006) wystawioną 05.01.2007 r. oraz fakturę za usługi telekomunikacyjne za okres od 05.12.2006-04.01.2007 wystawioną 06.01.2007 r.W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy ww. faktury wystawione w 2007 r. dotyczące roku 2006 stanowią koszt roku 2006 czy 2007?Zdaniem Pana XX wg przepisów obowiązujących w 2006 r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, faktura kosztowa (faktura za usługi rachunkowe) wystawiona w 2007 r. a dotycząca 2006 r. powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w 2007 r. Podobnie koszty, które obejmują przełom lat 2006/2007 (faktura za usługi telekomunikacyjne)- winny być rozliczone w roku wystawienia i otrzymania faktury.Stanowisko organu podatkowegoWedług generalnej zasady zawartej w art. 22 ust. 1 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie od 01.01.2007 r. wprowadziła zmiany w brzmieniu ww. art. 22 ust. 1 oraz wprowadziła również podział kosztów na bezpośrednio i inne nie związane bezpośrednio z przychodem jak również określiła definicję dnia poniesienia kosztów. Stosownie do nowoobowiązującego przepisu art. 22 ust. 5 cyt. ustawy, u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.Natomiast jak stanowi art. 22 ust. 5c cyt. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszy bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl art. 22 ust. 6 cyt ustawy, zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.Zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 6b ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.W odniesieniu do faktury za usługę rachunkową wykonaną w styczniu 2007 r. (zaksięgowanie dokumentów grudniowych i sporządzenie deklaracji podatkowych za 12/2006) wystawionej 05.01.2007 r. oraz faktury za usługi telekomunikacyjne za okres od 05.12.2006-04.01.2007 wystawionej 06.01.2007 r. należy zauważyć, że ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. nowelizująca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie od 01.01.2007 r. i wprowadziła zmiany w brzmieniu ww. art. 22 ust. 1 oraz wprowadziła podział kosztów na bezpośrednio i inne nie związane bezpośrednio z przychodem jak również określiła definicję dnia poniesienia kosztów nie zawiera przepisów przejściowych w zakresie rozliczania kosztów pośrednich obejmujących przełom lat 2006/2007. Zgodnie z art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. jeżeli podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona jest tzw. metodą memoriału to koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe, w tym wypadku są one potrącane w roku, w którym zostały poniesione. Ten sposób ewidencjonowania wydatków nie miał zastosowania do księgowania kosztów, których odpowiednie zarachowanie nie było możliwe przed poniesieniem wydatku. Koszty tego rodzaju księgowane były i potrącane w roku poniesienia wydatku.W sytuacji przedstawionej we wniosku, faktury za usługi rachunkowe i usługi telekomunikacyjne zostały wystawione dopiero w styczniu 2007 r. - tak, więc kwota wymienionych usług nie była jeszcze znana w 2006 r., tym samym zgodnie z powołanym przepisem art. 22 ust. 5 ustawy (obowiązującym do 31.12.2006 r.) nie mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2006 r. Zgodnie z tym przepisem, koszty te należałoby potrącić w roku, w którym faktycznie zostały poniesione.Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku, w kontekście powyższego, w oparciu o zapis art. 22 ust. 5c cyt. ustawy - obowiązujący od 01.01.2007 r. zgodnie, z którym co do zasady, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia, zdaniem tut. organu podatkowego:- faktura za usługę telekomunikacyjną wystawiona w styczniu 2007 r. a dotycząca okresu od 05.12.2006 r. do 04.01.2007 r., oraz - faktura wystawiona przez biuro rachunkowe w styczniu 2007 r. za usługę rachunkową wykonaną w styczniu 2007 r. a dotycząca księgowania dokumentów grudniowych i sporządzenia deklaracji podatkowych za grudzień 2006 r.powinny być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie poniesienia tj. w dniu wystawienia faktury.Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. art. 22 ust. 6b ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6 (czyli podatników, którzy prowadzą podatkowe księgi przychodów i rozchodów), uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. W przypadku zatem rozbieżności między datą wystawienia faktury a datą faktycznego otrzymania faktury, podstawę zapisu pozostałych wydatków w podatkowej księdze stanowi data wystawienia faktury.Stanowisko wnioskodawcy dotyczące zaksięgowania faktur za usługę rachunkową i telekomunikacyjną, wystawionych w 2007 r. a dotyczących roku 2006 należy uznać za prawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura, koszty uzyskania przychodów, księgowanie, moment, usługi telekomunikacyjne
Data aktualizacji: 14/01/2013 09:00:01

Urząd Skarbowy Drawsko Pomorskie 78-500 ul. Piłsudskiego 35

Zasięg terytorialny miasta gminy Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowe, Złocieniec, Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno powiaty drawski, łobeski województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT...

Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumen...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem, jedna faktura...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zachodniopomorski Urząd Skarbowy Szczecin 71-011 ul. Mieszka I nr 33

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 27101015990056012221000000 VAT 74101015990056012222000000 PIT 24101015990056012223000000 budżetowe pozostałe 18101015990056012227000000 VAT-EU1 VAT-EU2...

Wystawianie faktur VAT i faktur korygujących VAT dokumentujących usługi budowlane wykonywa...

Działając na podstawie art.216 1, art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia .02.2007r. (data wpływu do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Stawka VAT dla opisanych we wniosku robót budowlanych, związanych z przyłączami wodociągowymi oraz montażu wodomierza wraz z usługą montażuProces wymiany i archiwizowania faktur elektronicznychPrawo do odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących premie pieniężne. Umowa o premie. Wysokość obrotu w związku z zakupamiPrawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur związanych z realizacją projektu pnKiedy powstanie prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług budowlanych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.