Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie dotyczy opodatkowania zakupu od kontrahenta z Irlandii usług reklamowych realizowanych przez internet

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 7 lutego 2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 8 lutego 2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania zakupu od kontrahenta z Irlandii usług reklamowych realizowanych przez internet, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona przed dniem 1 maja 2004 r. zakupiła od kontrahenta z Irlandii usługi reklamowe realizowane przez internet, tzw. linki sponsorowane i nadal z nich korzysta. Wątpliwości Strony dotyczą opodatkowania tych usług podatkiem od towarów i usług jako importu usług.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz eksport i import towarów lub usług.

Natomiast w myśl art. 5 ust.1 pkt 4 w/w ustawy podatnikami podlegającymi przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym są m. in. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu za granicą, jeżeli wykonują czynności, o których mowa w art. 2 w/w ustawy, osobiście lub przez osobę upoważnioną albo przy pomocy pracowników bądź przy wykorzystaniu zakładu lub urządzenia służącego działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej.

Z przepisów tych wynika zatem, że usługi świadczone przez podmioty zagraniczne, między innymi przy użyciu urządzeń, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

W związku z powyższym w przypadku usług reklamowych wykonywanych przez podmioty zagraniczne za pomocą łączy internetowych, tj. przy wykorzystaniu urządzenia służącego w tym przypadku działalności usługowej, znajdującego się na terytorium naszego kraju, należy uznać, że mamy do czynienia z usługami świadczonymi przez osoby zagraniczne na terytorium kraju. Zgodnie natomiast z art. 4 pkt 5 w/w ustawy przez import usług rozumie się usługi świadczone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za których wykonanie należność jest przekazywana osobie lub jednostce mającej siedzibę bądź miejsce zamieszkania za granicą.

Usługi reklamowe realizowane przez internet przed 1 maja 2004 r. stanowią więc import usług w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Po dniu 1 maja 2004 r. wyżej wymienione usługi opodatkowane są podatkiem od towarów i usług również jako import usług. W myśl art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 mrca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zatem tylko te usługi, dla których terytorium kraju określane jest jako miejsce świadczenia, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Na podstawie art. 27 ust. 3 w związku z ust. 4 w/w ustawy zarówno dla usług reklamy jak i usługi elektronicznych, o ile świadczone są na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Na podstawie art. 27 ust. 3 w związku z ust. 4 w/w ustawy zarówno dla usług reklamy jak i usługi elektronicznych, o ile świadczone są na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w piśmie z dnia 7 lutego 2005 r. oraz wydawane jest według stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia przedmiotowego zdarzenia.
Słowa kluczowe: import usług, stawki podatku
Data aktualizacji: 01/02/2013 03:00:01

Czy trwający obecnie rok podatkowy Spółki zakończy się z dniem zamknięcia ksiąg rachunkowy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2006r., (data wpływu...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczącej...

Rolnik - podatnik podatku od towarów i usług otrzymał fakturę za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego wykupu mienia z Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów rolnych wchodzących w skład dzierżawionego gospodarstwa rolnego.Podatnik uważa, że ma...

Obowiązek podatkowy z tytułu importu usług związanych z cyklem szkoleń dla pracownika (na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie wypłacanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy prawidłowości wystawianych faktur dotyczących świadczenia usług "organizac...

Pismem z dnia 22.03.2007 roku (uzupełniony w dniu 26.04.2007 roku) Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik ma obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej od nabywcy usługiCzy Spółka może dokonać korekty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe 2004 - 2007 wraz z żądaniem zwrotu nadpłaty podatku?Czy Spółdzielnia ma podstawy do refakturowania ponieśionych kosztów z 2003 r.?Możliwość wystawiania faktur VAT za zużytą energię elektryczną na rzecz najemcy lokaluCzy prawidłowo wystawiono fakturę wewnętrzną przy WNT /korekta zaliczek/ ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.