Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie dotyczy złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług i prawidłowości wystawiania faktur VAT przez osobę fizyczną

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.02.2006r. (data wpływu do tut. organu 28.02.2006r., uzupełniony w dniu 13.03.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług i prawidłowości wystawiania faktur VAT przez osobę fizyczną, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów: postanawia

uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest biegłym specjalistą z zakresu ochrony praw autorskich prowadzącym działalność gospodarczą. Większość prac wykonywanych przez Stronę to ekspertyzy informatyczne sporządzane dla policji oraz prokuratury. W ramach swojej działalności gospodarczej Strona za wykonaną usługę wystawia fakturę VAT zawierającą nazwę firmy oraz swoje imię i nazwisko. Jednakże instytucje, dla których strona wykonuje usługi wymagają, aby wystawiane przez nią faktury VAT zawierały tylko imię i nazwisko bez nazwy firmy.

Strona uważa, iż ma prawo wystawiać faktury VAT jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, tj. zawierające obok imienia i nazwiska nazwę firmy.

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast z art. 96 ust.1 w/w ustawy wynika, iż podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem art. 96 ust.3 cyt. ustawy.

Według § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 95 poz.798.) podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami " FAKTURA VAT".

W art. 106 ust. 1 w/w ustawy postanowiono, że niezbędnym elementem faktury VAT są m.in. dane dotyczące podatnika i nabywcy, natomiast szczegółowo dane te zostały określone w § 9 ust. 1 i ust. 2 w/w rozporządzenia. Z treści ust. 1 powołanego przepisu wynika, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11(.)

Z ww regulacji nie wynika jednoznacznie, że w przypadku, gdy sprzedawcą, bądź nabywcą jest osoba fizyczna, na fakturze VAT winny być podane jej imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - nazwa, bądź nazwa skrócona oraz adres siedziby. Jednakże w opinii tutejszego organu tak właśnie należy interpretować omawiany przepis. Powyżej wymienione dane zawarte są bowiem w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług w/w podmiotów ( VAT-R) i obok numeru identyfikacji podatkowej (NIP), stanowią podstawowe elementy identyfikacji podatnika zarejestrowanego dla potrzeb tego podatku. Osoba fizyczna, biorąca udział w obrocie gospodarczym, jako podatnik tego podatku, w szczególności przy wystawianiu i otrzymywaniu faktur VAT, winna niezbędnie posługiwać się własnym imieniem i nazwiskiem.

Reasumując należy stwierdzić, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną winien występować w obrocie gospodarczym pod imieniem i nazwiskiem i są to niezbędne elementy, które winny być umieszczane na fakturach VAT. Jednakże zdaniem tut. organu podatkowego na fakturze VAT mogą być umieszczane dodatkowe oznaczenia nazwy przedsiębiorcy, bądź nazwy skróconej, adres działalności, pod warunkiem, że zostały zgłoszone we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w zgłoszeniu identyfikacyjnym podatnika NIP-1 i także w zgłoszeniu rejestracyjnym dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT-R. Ponadto tut. organ podatkowy zauważa, iż niezbędnym elementem faktury VAT jest również numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura VAT, osoby fizyczne, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 02/01/2013 06:00:01

Jedynie posiadanie potwierdzenia odbioru korekty faktury daje uprawnienie do skorygowania...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podlega fakturowaniu obciążenie kontrahenta kosztami dyskonta weksla tj. odsetkami od...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zarządzanie pożytkiem we wspólnocie mieszkaniowej jest czynnością oddzielną, którą nal...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie opodatkowania wniesienia w formie aportu sfinansowanych z dotacji celowej eleme...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy obowiązku prowadzenia przez spółkę ksiąg rachunkowych, w związku z zapisem art. 55...

Na podstawie art. 14b 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Miejsce dokonania dostawy towarów przez podatnika VAT, nabytych na terytorium Niemiec i przesłanych bezpośrednio odbiorcy z NorwegiiCzy faktura VAT wystawiona dla Sądu za wykonane usługi tłumaczenia winna być księgowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury w roku 2007Czy przy dokonaniu transakcji należało naliczyć podatek VAT? 2. Czy Spółka może dokonać korekty sprzedaży?Obniżenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego pomimo nie uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.