Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Rabaty uprawniające do zmniejszenia wartości obrotu, związane z konkretnymi dostawami

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2008r. (data wpływu 11.02.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wypłacanych rabatów potransakcyjnych za związane z konkretnymi dostawami rabaty uprawniające do zmniejszenia wartości obrotu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.02.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wypłacanych rabatów potransakcyjnych za związane z konkretnymi dostawami rabaty uprawniające do zmniejszenia wartości obrotu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest dystrybutorem produktów głównie elektronarzędzi. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Spółka zawiera umowy handlowe z podmiotami nabywającymi od Spółki produkty w celu ich sprzedaży detalicznej - w handlu tradycyjnym (sklepy o wyspecyfikowanym asortymencie branżowym) oraz w sieci hipermarketów budowlanych. Przedmiotem wskazanych umów jest sprzedaż na rzecz kontrahentów produktów określonych powyżej marek. Spółka przedstawia poniżej istniejący stan faktyczny dotyczący prowadzonej działalności handlowej, w którym zastosowanie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) budzi wątpliwości.

W części umów handlowych strony ustaliły, że w sytuacji przekroczenia określonego poziomu zakupów, Spółka udzieli kontrahentowi procentowego rabatu obniżającego wynagrodzenie należne za zakupione towary. W tym przypadku rabaty przyznawane są również w okresach miesięcznych kwartalnych i rocznych. Jednakże wskazane rabaty nie odnoszą się do łącznych dostaw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym, lecz można je powiązać z konkretnymi dostawami towarów dokonanymi przez Spółkę na rzecz kontrahentów. W związku z powyższym w przypadku gdy zostaną spełnione przesłanki uprawniające kontrahenta do uzyskania rabatu, Spółka wystawia fakturę korygującą przyporządkowaną do określonej dostawy zmniejszającą należność z tytułu sprzedanych towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest obniżanie obrotu z tytułu sprzedanych towarów poprzez wystawianie przez Spółkę faktur korygujących w sytuacji, gdy Spółka udziela na zakupiony sprzęt procentowego rabatu potransakcyjnego, który jest uzależniony od wartości dokonanych przez kontrahenta zakupów i można go przyporządkować do konkretnych dostaw towarów dla kontrahenta.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przypadku rabatów udzielanych retrospektywnie po przekroczeniu przez kontrahentów określonego pułapu obrotów w określonym czasie (miesiącu, kwartale, roku), następuje obniżenie wynagrodzenia za dokonane w tym okresie zakupy towarów o ustalony procent wartości każdej transakcji. Ponieważ rabat potransakcyjny odnosi się do konkretnych dostaw zrealizowanych w danym okresie w powyższej sytuacji zastosowanie ma art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, który stanowi, że obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont). W związku z tym udzielenie rabatu jest dokumentowane za pomocą faktury korygującej wystawionej przez Spółkę, odnoszącej się do konkretnej faktury wystawionej wcześniej z tytułu dostawy towarów (bądź większej liczby faktur).

Kwestia traktowania dla potrzeb VAT sytuacji udzielania rabatów po dokonaniu dostawy ale dotyczących konkretnych dostaw zasadniczo nie budzi wątpliwości. W tym zakresie stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach przepisów podatkowych wydanych przez organy podatkowe m.in. w piśmie Ministra Finansów z 30 grudnia 2004 r. Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 gdzie stwierdzono, że w przypadkach gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy (tak samo postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 27 lipca 2006r. sygn. 1472/RPP1/443-429/06/KB). W kwestii udzielania rabatów Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznał, że przepis art. 29 ust 4 odnosi się natomiast do tych rabatów, które zostały przyznane po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu. Taki rabat, aby obniżał podstawę opodatkowania musi być udokumentowany co oznacza, że fakt jego udzielenia musi być potwierdzony dokumentem np. w postaci aneksu do umowy lub faktury korekty (postanowienie z 3 listopada 2006r. sygn. pp/443-112/06/AZ-70760). Podsumowując Spółka uważa, że postępuje prawidłowo w sytuacji gdy wystawia na rzecz kontrahentów faktury korygujące z tytułu udzielonych rabatów dotyczących konkretnych dostaw towarów i obniża na podstawie art. 29 ust 4 ustawy o VAT obrót z tytułu sprzedaży towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym przez dostawę towarów zasadniczo rozumie się zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych są uzależnione od wielu czynników, m. in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie.

W przypadkach gdy wypłacona premia pieniężna związana jest z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy - obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Taka premia pieniężna ma bezpośredni wpływ na wartość dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95 poz. 798) - w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3, nazwę towaru lub usługi objętych rabatem;3) kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4) kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie zawartych umów w sytuacji przekroczenia określonego poziomu zakupów, Wnioskodawca udziela kontrahentom procentowego rabatu obniżającego wynagrodzenie należne za zakupione towary. Przyznawane rabaty odnoszą się do konkretnych dostaw i realizowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych. Po zaistnieniu przesłanek uprawniających danego kontrahenta do uzyskania rabatu Spółka wystawia fakturę korygującą przyporządkowaną do określonej dostawy, zmniejszającą należność z tytułu sprzedanych towarów.

W związku z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym oraz mając na uwadze powołane wyżej przepisy należy wskazać, iż rabaty przyznawane kontrahentom przez Spółkę winny być traktowane jako udokumentowane, prawnie dopuszczalne i obowiązkowe rabaty, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ są związane z konkretną dostawą i mają bezpośredni wpływ na jej wartość. Wnioskodawca ma zatem prawo do zmniejszenia o ich wysokość obrotu a tym samym do obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie wystawionej faktury korygującej zgodnie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95 poz. 798).

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, obrót, rabaty
Data aktualizacji: 10/01/2013 12:00:01

Czy faktura zakupu dokumentująca zakup przewodów z Chin stanowi import towarów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

W przypadku prowadzenia 2 rodzajów działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, czy moż...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pana . - przedstawione we wniosku z dnia 23.12.2004r., który...

Świadczenia usług architektonicznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowe udokumentowanie sprzedaży samochodu prywatnego wykorzystywanego do prowadzonej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentującyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Polkowice 59-100 ul. Zachodnia 10Czy na rzecz osób trzecich np. najemców lokali komunalnych, w przypadku odsprzdeaży mediów należy wystawić fakturę VAT?Czy można odliczyć podatek od towarów i usług, wyszczególniony na fakturze za nocleg w hotelu?Czy do faktur wystawionych w miesiącu kwietniu a zapłaconych w miesiacu maju 2004 r. należy wystawić korekty i obliczyć podatek VAT wg stawki 22%?Dotyczy udokumentowania czynności wniesienia spółki jawnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.