Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Refakturowania kosztów z tytułu rat leasingowych oraz kosztów ubezpieczenia na oddział na Słowacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2010r. (data wpływu 10 czerwca 2010r.), uzupełniony pismem z dnia 30 sierpnia 2010r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania kosztów z tytułu rat leasingowych oraz kosztów ubezpieczenia na oddział na Słowacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2010r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony w dniu 30 sierpnia 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania kosztów z tytułu rat leasingowych oraz kosztów ubezpieczenia na oddział na Słowacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz podatnikiem VAT - UE w kraju. Rozpoczął również prowadzenie działalności na terenie Słowacji, gdzie prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W miesiącu kwietniu 2010r. zawarł 3 umowy leasingu operacyjnego.

Przedmiotem leasingu są:wyposażenie meble sklepowe, urządzenia telewizyjne - akustyczne systemu nagłaśniającego, urządzenia monitorujące.Umowy z firmą leasingową zostały zawarte na adres działalności, którą prowadzi w kraju. Również pierwsze faktury VAT dotyczące pierwszej raty leasingowej zgodnie z harmonogramem zostały wystawione na firmę prowadzoną w kraju. Z kolei w protokole zdawczo - odbiorczym do umów leasingowych jest zaznaczone: przyjmujący, imię i nazwisko, nazwa i adres mojej działalności w kraju oraz adres dostawy przedmiotu leasingu imię i nazwisko, nazwa i adres działalności gospodarczej, nr VAT UE - prowadzonej na Słowacji.

Urządzenia wynajęte w ramach umów leasingowych zostały dostarczone na Słowację i tam są użytkowane. Ponoszone koszty z tytułu leasingu nie są związane z działalnością prowadzoną w kraju i nie są związane z uzyskiwanymi w kraju przychodami. Koszty umowy leasingu powinny obciążyć zatem działalność prowadzoną na Słowacji. W celu przerzucenia (refakturacji) tych kosztów na firmę prowadzoną na Słowacji Wnioskodawca uznał, że jest pośrednikiem pomiędzy leasingodawcą finalnym odbiorcą, którym jest zarejestrowany podmiot gospodarczy na Słowacji, czyli firma Wnioskodawcy.

W związku z powyższym Wnioskodawca postąpił następująco :faktury otrzymane od firmy leasingowej ujął w KPiR w wartości netto w kolumnie "13", podatek naliczony odliczyłem w deklaracji VAT -7 w miesiącu otrzymania faktury, polisę z firmy ubezpieczeniowej ujął również w KPiR w kolumnie "13", następnie wystawił faktury VAT (refaktury) z tytułu opłat leasingowych i kosztów ubezpieczenia na adres działalności na Słowacji.W fakturze tej Wnioskodawca nie naliczył podatku należnego, tylko zaznaczył, że podatek VAT rozlicza nabywca usługi jako usługobiorca i ujął w deklaracji VAT -7 w poz. 21 i 22 oraz złożył również informację podsumowującą VAT UE. Jednocześnie w zawartej umowie leasingowej w § 3 pkt 2 Ogólnych warunków umowy leasingu stanowiący załącznik do umowy jest zaznaczone, że - leasingobiorca nie może bez zgody leasingodawcy ustanawiać na przedmiocie leasingu praw na rzecz osób trzecich, ani też przenosić na osoby trzecie praw wynikających z umowy w szczególności oddawać przedmiot leasingu do odpłatnego korzystania.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na Słowacji zgodnie z zezwoleniem ZIVNOSTENSKY LIST z dn. 24-03-2010 r. nr rejestru X wydanym przez urząd ds. działalności gospodarczej - Obwodowy Urząd w B. Działalność prowadzona jest pod adresem X, Slovenska Republika. Działalność jest prowadzona przy pomocy zatrudnionego personelu, odpowiedniego wyposażenia w pomieszczeniach użytkowanych na podstawie umowy najmu. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą niezależnie od działalności prowadzonej w kraju.

Wnioskodawca jest zarejestrowany na Słowacji dla potrzeb podatku od wartości dodanej. Jest czynnym podatnikiem VAT i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na Słowacji odprowadza podatek od wartości dodanej.

Działalność gospodarcza prowadzona na terytorium Słowacji jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie działalnością gospodarczą, poza działalnością wykonywaną w kraju, czyli spełnia definicję oddziału.

Przedmiotem wykonywanej działalności zarówno w kraju, jak i na terytorium Słowacji jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju a na terenie Słowacji podatkiem od wartości dodanej.

Zawarte w kwietniu 2010 r. trzy umowy leasingu operacyjnego, których przedmiotem są:wyposażenie w meble sklepowe, urządzenia telewizyjne-akustyczne systemu nagłaśniającego, urządzenia monitorującezostały zawarte w następujący sposób:

Leasingodawca (.)

Leasingobiorca (.)

Protokół zdawczo-odbiorczy do każdej z trzech umów leasingowych:

Przekazujący: (.)

Przyjmujący: (.)

Miejsce dostawy:

Przedmiotowe umowy z leasingodawca zawarł podmiot prowadzący działalność gospodarczą w kraju jest to adres siedziby i adres głównego miejsca wykonywania działalności w kraju. Z kolei przedmiot w/w umów leasingowych, tj. wyposażenia w meble sklepowe, urządzenia telewizyjne-akustyczne systemu nagłaśniającego, urządzenia monitorujące został dostarczony do stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Słowacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy zgodnie z ustawą o podatku VAT Wnioskodawca może dokonać refakturacji kosztów na działalność na Słowacji z tytułu rat leasingowych i kosztów ubezpieczenia z tytułu których został obciążony bezpośrednio przez ubezpieczyciela.Czy w świetle ustawy o podatku VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za poszczególne raty leasingowe.Czy w świetle ustawy o podatku VAT w zakresie podatku należnego - obowiązek podatkowy obciąża usługobiorcę czyli działalność prowadzoną na Słowacji - na wystawionej fakturze (refakturze) Wnioskodawca zaznacza, że podatek VAT rozlicza usługobiorca.Zdaniem Wnioskodawcy, jego stanowisko w zakresie możliwości refakturacji kosztów na działalność na Słowacji z tytułu rat leasingowych i kosztów ubezpieczenia, z tytułu których została obciążona działalność w Polsce jest zgodne z art. 30 ust. 3 ustawy o podatku VAT. Wnioskodawca uważa, że w tym przypadku świadczy usługi pośrednictwa a odbiorcą finalnym jest podmiot gospodarczy na Słowacji czyli również firma Wnioskodawcy.

W zakresie podatku naliczonego VAT w oparciu o art. 86 ust. 8 ustawy o podatku VAT Wnioskodawca uważa, że jednostka dokonująca refakturacji zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego czyli mam prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za poszczególne raty leasingowe.

W zakresie podatku należnego - zgodnie z art. 28b. ustawy o podatku VAT - usługi pośrednictwa, które Wnioskodawca uważa, że świadczy na rzecz podatnika z innego kraju UE, podlegają opodatkowaniu wg zasady ogólnej. Miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie podatnik - usługobiorca, posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, więc obowiązek podatkowy leży po stronie usługobiorcy czyli firmy Wnioskodawcy na Słowacji - a zatem nie podlega pod podatek VAT w Polsce. Na fakturze Wnioskodawca zaznacza, że podatek VAT rozlicza nabywca. Tak samo koszty usługi ubezpieczeniowej jako pośrednik Wnioskodawca dokonuje refakturacji uważa, że zakup usługi ubezpieczeniowej nie jest odrębną czynnością od usługi głównej i podlega tym samym zasadom jak usługa główna leasingowa - czyli VAT należny rozlicza nabywca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Ponadto z powyższego wynika, iż aby doszło do świadczenia usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:świadczenie musi mieć charakter odpłatny, świadczenie musi być uznane za wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenie musi być wykonane na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, świadczenie nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawy.Zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub w przypadku terytorium państwa trzeciego podatku o podobnym charakterze (art. 106 ust. 2 ww. ustawy o VAT).

Zasady te stosuje się wówczas, gdy podatnik wystawiający fakturę nie jest zarejestrowany, w którymś z tych krajów na potrzeby od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada oddział zagraniczny położony na Słowacji. Działalność jest prowadzona przy pomocy zatrudnionego personelu, odpowiedniego wyposażenia w pomieszczeniach użytkowanych na podstawie umowy najmu. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą niezależnie od działalności prowadzonej w kraju. Jest tam czynnym podatnikiem VAT i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na Słowacji odprowadza podatek od wartości dodanej. Działalność gospodarcza prowadzona na terytorium Słowacji jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie działalnością gospodarczą, poza działalnością wykonywaną w kraju, czyli spełnia definicję oddziału. Przedmiotem wykonywanej działalności zarówno w kraju, jak i na terytorium Słowacji jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju a na terenie Słowacji podatkiem od wartości dodanej.

Na potrzeby prowadzonej działalności przez oddział na Słowacji Wnioskodawca zawarł w kwietniu 2010 r. trzy umowy leasingu operacyjnego, których przedmiotem są:

wyposażenie w meble sklepowe,

urządzenia telewizyjne-akustyczne systemu nagłaśniającego,

urządzenia monitorujące.

Z wniosku wynika, że przedmiotowe umowy z leasingodawcą zawarł podmiot prowadzący działalność gospodarczą w kraju (jednostka macierzysta). Z kolei przedmiot ww. umów leasingowych, tj. wyposażenia w meble sklepowe, urządzenia telewizyjne-akustyczne systemu nagłaśniającego, urządzenia monitorujące został dostarczony do stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Słowacji.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości, czy może refakturować koszty umów leasingowych na swój oddział na Słowacji oraz czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Odnosząc się do zapytania należy zwrócić uwagę na kwestię funkcjonowania oddziału. Zakres ten w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawnai jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Z kolei oddział zdefiniowany został w art. 5 pkt 4 jako wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Ponadto, zgodnie z art. 86 ww. ustawy oddział może prowadzić działalność wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. W świetle powołanych unormowań podmiot zagraniczny, prowadzący działalność na terytorium Polski w formie oddziału, zarejestrowany dla potrzeb podatku od towarów i usług, traktowany jest jako jeden podmiot - przedsiębiorca zagraniczny.

Oddział posiada więc jedynie samodzielność organizacyjną (jest wydzielony ze struktur firmy macierzystej), natomiast nie posiada on możliwości prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, zaś prowadzona działalność stanowi jedynie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Przenosząc powyższe na grunt przedstawionego stanu faktycznego zauważyć należy, iż oddział podatnika polskiego stanowi formę organizacyjno-prawną, za pomocą której wykonuje on poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na terytorium Słowacji) działalność podlegającą opodatkowaniu zharmonizowanym na terytorium Unii Europejskiej podatkiem od wartości dodanej (VAT).

Mając zatem na uwadze, iż oddział przedsiębiorcy polskiego stanowi jedynie formę organizacyjno-prawną, za pomocą której wykonuje on poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność, należy stwierdzić, iż świadczenia pomiędzy siedzibą (centralą) przedsiębiorcy, a jego oddziałem na Słowacji należy traktować jako czynności dokonywane w ramach jednego przedsiębiorstwa, które ze względu na swoją istotę nie mieszczą się w pojęciu świadczenia usług.

W tym stanie rzeczy wskazane w stanie faktycznym obciążenia oddziału na Słowacji dotyczące przenoszenia kosztów zawartych umów leasingowych nie stanowią świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz jego oddziału na Słowacji, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Czynności te bowiem wykonywane są pomiędzy oddziałem przedsiębiorcy a firmą macierzystą, nie są czynnościami wykonywanymi na rzecz innej osoby fizycznej czy prawnej. Tym samym koszty umów leasingowych nie podlegają refakturowaniu na oddział na Słowacji. Koszty ww. umów Wnioskodawca winien udokumentować przykładowo notą obciążeniową.

W związku z tym, że Wnioskodawca nie świadczy na rzecz swojego oddziału usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie powstaje również w tym zakresie obowiązek podatkowy.

W kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści tego przepisu wynika, iż:prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikowi;podatnik może z tego prawa skorzystać lub nie;prawo to przysługuje jedynie w zakresie w jakim towary i usługi, z których nabyciem naliczono podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.Przedstawiona powyżej zasada daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca wyłączył zatem możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do wykonywania czynności nie podlegających opodatkowaniu.

Z uwagi na fakt, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz oddziału na Słowacji nie są czynnościami wykonywanymi na rzecz innej osoby prawnej, lecz są czynnościami wykonywanymi w ramach jednego podmiotu, czynności te nie spełniają definicji świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Reasumując należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami związanymi z umowami leasigowymi na rzecz oddziału na Słowacji.

Natomiast zauważyć należy, iż Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych ze świadczeniem usług na rzecz kontrahentów krajowych/zagranicznych, pod warunkiem, że czynności te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ocena prawna w zakresie zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 28b ustawy o VAT została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę, zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101-Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: leasing, miejsce świadczenia, oddział, odliczenia, podatek od towarów i usług, podatnik
Data aktualizacji: 06/01/2013 03:00:01

Podstawa opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej (grunt + budynki). Możliwość za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Otrzymanie premii pieniężnej jest w rozumieniu przepisów ustawy usługą, którą należy opoda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka może dokonać korekty faktur mimo prowadzonego wobec niej postępowania podatkowego?

Na podstawie art. 14a. 1 i 4, art. 165a. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 02.02.2006r (data wpływu do tut. Urzędu)...

Pytanie dotyczy złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług i prawidł...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.02.2006r. (data wpływu do tut. organu 28.02.2006r., uzupełniony w dniu 13.03.2006r.) w...

Refakturowanie na leasingobiorcę dodatkowych płatności związanych z leasingiem budynku

Działając na podstawie art. 14a 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 8 grudnia 2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 15 grudnia 2005 r.)...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych klientomCzy obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w momencie zapłaty, czy też w momencie wystawienia faktury?Prawo do korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconej faktury VATCzy podatnik może w zeznaniu za 2006 r. odliczyć od przychodu poniesione w tym roku wydatki na budowę domu zgodnie z posiadanymi rachunkami ?Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dotyczącej zakupu fotela z funkcją masażu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.