Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Refakturowanie opłat administracyjnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17.11.2008 r. (data wpływu 20.11.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania opłat administracyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.11.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania opłat administracyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Przedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Z świadczy usługi geodezyjno-kartograficzne opodatkowane stawką VAT - 22%. Z tytułu udostępniania danych oraz ewidencji robót geodezyjnych w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej firma uiszcza opłaty, które ustawowo zwolnione są z opodatkowania podatkiem VAT (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. - Dz. U. Nr 37 poz. 333).

Opłaty w kontraktach z zamawiającymi traktowane są jako składnik kosztów lub ceny.

Jeden z zamawiających zakwestionował formę sporządzania faktur, żądając wyodrębnienia wynagrodzenia wykonawcy ze stawką VAT wynikającą z rodzaju usługi oraz opłat (zwolnionych z podatku VAT) bez naliczenia podatku VAT.

Zapytanie ofertowe zamawiającego zawierało zapis o treści następującej: na podstawie sprawdzonego kosztorysu powykonawczego wykonawca wystawia fakturę VAT za wykonaną pracę w rozbiciu na :prace geodezyjneZUDopłaty w P.O.D.G.K. (ksero faktur).Umowa z zamawiającym określa zasady wykonawstwa robót jednostkowych, sposób przekazania materiałów i sposób wyceny robót (ceny jednostkowe i ilość jednostek). Nie zawiera żadnych zapisów dotyczących sporządzania faktur ani nie odsyła do zapisów zapytania ofertowego.

Za wykonaną usługę zamawiający otrzymuje fakturę z określoną ogólną wartością roboty oraz naliczony podatek VAT ze stawką 22%. Do faktury dołączane jest zestawienie wartości prac zawierające:cenę jednostkową i ilość jednostek - wartośćopłatę w P.O.D.G.K.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy słuszne są żądania zamawiającego o wyodrębnienie w fakturze wynagrodzenia wykonawcy ze stawką VAT wynikającą z przepisów ustawy oraz poniesionych opłat przez wykonawcę (zwolnionych z naliczania podatku VAT) bez naliczenia podatku VAT (refakturowanie)...

Zdaniem Wnioskodawcy opłata w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej nie jest usługą, jest natomiast składnikiem kosztów odnoszonych do poszczególnych prac geodezyjnych. Z uwagi na brak unormowań umownych pomiędzy zamawiającym i wykonawcą słuszne jest naliczanie w fakturze podatku VAT dla wszystkich składników kosztów stawkę wynikającą z wykonywanych usług t.j. 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie regulują refakturowania kosztów i refakturowania usług. Regulacje w tym zakresie zostały natomiast zawarte w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2006, Nr 347/1 ze zm.).

Refakturowanie usług przewiduje art. 28 Dyrektywy, zgodnie z którym w przypadku, kiedy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi. Dotyczy to sytuacji, w której podatnik kupuje usługę, a następnie w stanie nieprzetworzonym odsprzedaje ją swojemu kontrahentowi.

Refaktura jest więc zwykłą fakturą VAT, tyle że wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą tej usługi. W rezultacie więc ostateczne obciążenie spoczywa nie na pierwotnym nabywcy usługi, lecz na jej rzeczywistym użytkowniku.

Przyjmuje się, że z refakturowaniem mamy do czynienia, gdy występują następujące okoliczności: przedmiotem refakturowania są usługi, z których nie korzysta podmiot (lub korzysta w części), na którego wystawiona jest pierwotna faktura, sprzedaż (odsprzedaż) musi być dokonana po cenie zakupu, bez marży narzuconej przez odsprzedającego, podmiot, który dokonuje refakturowania, wystawia na rzecz nabywcy fakturę (refakturę) z uwzględnieniem tej samej stawki podatku VAT (bądź stosuje zwolnienie od podatku), która jest na fakturze pierwotnej wystawionej przez usługodawcę, strony łączy umowa o charakterze zasadniczym, która zawiera zastrzeżenie o odrębnym rozliczaniu (refakturowaniu) danego rodzaju czynności, które służą realizacji tej umowy. Przy spełnieniu powyższych warunków dana usługa może być przedmiotem odsprzedaży w drodze refakturowania. Refakturujący jest zobowiązany do zastosowania tej samej stawki, co stawka, według której usługi zostały opodatkowane przez usługodawcę faktycznie świadczącego tę usługę.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści przepisu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) wynika, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru.

Wykonywanie, przez organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujący te organy, czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i udostępnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.), należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, za wykonywanie których pobierane są opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, iż ww. opłaty mieszczą się w wyłączeniu podmiotowo-przedmiotowym wskazanym w art. 15 ust 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wyłączenie to z całą pewnością nie dotyczy Podatnika składającego zapytanie w sprawie, t.j. Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z o.o. w Z świadczącego usługi geodezyjno-kartograficzne, tym samym nie jest dopuszczalne refakturowanie tych wydatków.

Refakturowanie usług oznacza bowiem de facto świadczenie tej usługi poprzez podmiot refakturujący, potwierdzone fakturą wystawioną w całości lub części dla udokumentowania odsprzedaży w ramach zawartych przez strony umów o współpracę bez doliczania jakiejkolwiek marży i zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Skoro zatem kwota należna stanowiąca całość świadczenia należnego zamawiającego, obejmuje wszystkie elementy kształtujące w efekcie kwotę żądaną od zamawiającego, to koszty wyłożone przez Przedsiębiorstwo w imieniu zamawiającego winny wchodzić do podstawy opodatkowania i nie powinny być odrębnie refakturowane z odrębną stawką podatku od towarów i usług właściwą dla tych usług. Koszty dodatkowe, które ponosi Wnioskodawca wchodzą w skład podstawowej jego czynności, jaką jest świadczenie usług geodezyjno-kartograficznych.

Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny należy stwierdzić, że wydatki związane z czynnościami organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały ono powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, powinny wchodzić do podstawy opodatkowania i winny być opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług geodezyjno-kartograficznych, t.j. stawką 22%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura vat, opłata administracyjna, podatek od towarów i usług, refakturowanie, usługi geodezyjne
Data aktualizacji: 22/11/2011 03:21:39

Pierwszy Urząd Skarbowy Bielsko-Biała 43-300 ul. Sixta 17

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała część miasta leżąca na zachodnim brzegu rzeki Białej gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 67101012120049102221000000 VAT 17101012120049102222000000 PIT...

Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką stawkę należy zastosować na fakturach dokumentujących sprzedaż usług montażu okien?

Spółka jako podwykonawca zamierza wykonywać z powierzonych przez zleceniodawcę materiałów usługi montażu okien w budynkach mieszkalnych o co najmniej dwóch mieszkaniach, tj. w blokach mieszkalnych należących do spółdzielni mieszkaniowej. Podatnik...

Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentując...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przechowywanie kopii faktur w systemie księgowym bez drukowania wersji papierowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na współwłaścicieli nieruchomościPrzechowywanie faktur sprzedażowych w formie skanuKorekta faktu za energie elektryczną oraz rozliczenie sprzedaży energii elektrycznejCzy Fundacja ma prawo do odliczania VAT od otrzymanych od kontrahentów faktur?Opodatkowanie towarów Wnioskodawcy sprzedanych przez sklep odzieżowy, gdy sklep ten pełni rolę magazynu i sprzedawcy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.