Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Rejestracja za pośrednictwem kasy fiskalnej wpłat dokonywanych na rachunek bankowy spółki

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007r. (data wpływu 16 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestrowania za pośrednictwem kasy fiskalnej wpłat od klientów dokonywanych na rachunek bankowy, w momencie otrzymania od banku wyciągu bankowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestrowania za pośrednictwem kasy fiskalnej wpłat od klientów dokonywanych na rachunek bankowy, w momencie otrzymania od banku wyciągu bankowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Główną działalnością Wnioskodawcy jest prowadzenie kursów językowych. Z klientem zgłaszającym się na kurs językowy zawierana jest umowa precyzująca warunki uczestnictwa - wysokość kosztu finansowego z ratalnym terminem wnoszenia płatności oraz numerem konta bankowego Wnioskodawcy. Klienci wnoszą płatności w formie gotówkowej lub dokonują wpłat na konto bankowe. Niestety, nie zawsze terminy wpłat są dochowywane przez klientów i stąd bierze się problem. Wnioskodawca z własnego wyboru zgłosił instalację kasy fiskalnej w swojej placówce i wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne rejestrowane są za pośrednictwem tejże kasy fiskalnej.

Obawy Wnioskodawcy powoduje część wpłat trafiających na konto bankowe ponieważ w faktycznym momencie obciążenia rachunku brak jest natychmiastowej informacji o konieczności zarejestrowania tego wpływu w kasie. Wyciąg bankowy otrzymywany jest z poślizgiem czasowym i dopiero wtedy możliwe jest ujęcie wpłaty za pośrednictwem kasy fiskalnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe będzie postępowanie polegające na rejestrowaniu za pośrednictwem kasy fiskalnej wpłat od klientów indywidualnych dokonanych na rachunek bankowy, w momencie otrzymania od banku wyciągu bankowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę definicję sprzedaży z art. 2 ustawy oraz moment powstania obowiązku podatkowego w oparciu o art. 19 ustawy - otrzymanie płatności podlega ewidencji za pośrednictwem kasy rejestrującej w chwili otrzymania. W związku z niemożnością ustalenia rzeczywistego wpływu na rachunek bankowy Wnioskodawca uważa, że rejestracji na kasie przedmiotowych wpłat powinien dokonać w dacie odbioru wyciągu bankowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na podstawie przepisu art. 165 ustawy o podatku od towarów i usług, do czasu wydania stosownego rozporządzenia, zachowują moc przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatnika (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.).

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy. Zauważyć w tym miejscu należy, że zarówno uregulowania ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie określają terminu zaewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż ewidencjonowanie kwot obrotu i podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej powinno odbyć się z chwilą dokonania sprzedaży nie później jednak niż w momencie powstania obowiązku podatkowego. Ewidencjonowanie obrotu w terminie innym niż moment powstania obowiązku podatkowego prowadziłoby do niezgodności prowadzonej ewidencji z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych oraz mogłoby skutkować nieprawidłowym sporządzeniem deklaracji podatkowej i tym samym błędnym ustaleniem należnego zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że Wnioskodawca zawiera z klientami umowy precyzujące warunki uczestnictwa, z których wynika wysokość kosztu finansowego z ratalnym terminem wnoszenia płatności, a klienci regulują płatności w formie gotówkowej lub dokonują wpłat na konto bankowe. O wpłatach klientów indywidualnych na rachunek bankowy, Wnioskodawca dowiaduje się w momencie otrzymania wyciągu bankowego, co następuje w terminie późniejszym niż dzień wpłaty.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że dopuszczalne jest zaewidencjonowanie przez Wnioskodawcę wpłaty dokonanej przez klienta na rachunek bankowy, na kasie rejestrującej w dniu, w którym podatnik otrzymał informację z banku o wpływie tej wpłaty na konto, czyli z chwilą otrzymania wyciągu bankowego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Na marginesie zwrócić jednak należy uwagę, iż jeżeli miesiąc zaewidencjonowania na kasie wpłaty, nie pokrywa się z miesiącem powstania obowiązku podatkowego (np. gdy wpłata wpłynęła we wrześniu i dotyczy usługi z tytułu której obowiązek podatkowy powstał we wrześniu, a podatnik dowiedział się o niej z wyciągu bankowego, który otrzymał w październiku), wówczas konieczne jest dodanie obrotu i kwoty podatku z tej wpłaty do raportu okresowego miesiąca, w którym ta zaliczka (rata) wpłynęła (miesiąc powstania obowiązku podatkowego) i o te same wartości zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego za miesiąc, w którym wpłynął wyciąg bankowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: kasa rejestrująca, obowiązek ewidencyjny, paragon fiskalny, wyciągi bankowe, zaliczka
Data aktualizacji: 31/12/2012 21:00:01

Wystawienie faktur VAT po utracie prawa do zwolnienia podmiotowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Komornik może wystawić fakturę VAT w przypadku gdy zajął wierzytelność za towary, nato...

Zgodnie z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub...

Czy należy odprowadzić od faktury za wynajem konteneru od kontrahenta zagranicznego podate...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W Polsce każdy bierze

Wśród polskich przedsiębiorców widać już wyraźnie przyzwyczajenie do brania faktur na wszystko, na co to tylko możliwe – bo można sobie z kosztów odjąć. Ma to uzasadnienie, ale nie zawsze. Czasem taka próba nagięcia rzeczywistości do tego, co...

Prawo i termin odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy kopie faktur VAT, dokumentujących dokonaną sprzedaż, muszą być przechowywane w wersji papierowej?Sposób wystawiania faktur przez jednostki podległeRozliczenia między Spółką macierzystą a oddziałemŁódzki Urząd Skarbowy Łódź 93-578 ul. Wróblewskiego 10aJaką stawką VAT powinno sie obciążyć w fakturze z tytułu prawa wieczystego użytkownia gruntu i budynku?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.