Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Rozliczanie podatku VAT od przekazywanych nagród w imieniu Zleceniodawcy

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2009r. (data wpływu 23 lipca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczania podatku VAT od przekazywanych nagród - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczania podatku VAT od przekazywanych nagród.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący podatnikiem podatku VAT, świadczy usługi dla przedsiębiorstw w zakresie poligrafii, reklamy, organizacji konferencji i konkursów. Spółka dokonuje obsługi przekazania nagród w konkursie przeprowadzonym przez Zleceniodawcę zgodnie z ustalonym wcześniej regulaminem konkursu. Na zlecenie klienta Spółka zakupuje konkretne nagrody (np. telefony komórkowe, DVD, bony towarowe, których wartość przekracza kwoty 100 zł) i dokonuje ich przekazania głównie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej zgodnie z otrzymanym od Organizatora konkursu wykazem na podstawie protokołów przekazania. Ponadto do zadań Spółki należy odprowadzenie w imieniu Zleceniodawcy należnego podatku (obliczonego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 ze zm.). Koszty zakupu i przekazania nagród ponosi w całości Zleceniodawca. Płatność następuje na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury VAT obejmującej wartość wydanych nagród, koszt obsługi konkursu, marżę i podatek VAT. Ponieważ Spółka nie świadczy usług, ani nie dokonuje sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nie ma zainstalowanej kasy fiskalnej. Spółka dokonuje zakupu nagród np. telefonów na fakturę VAT, od której nie odlicza podatku naliczonego, natomiast wystawia protokół przekazania nagrody, który nie podlega opodatkowaniu VAT i tym samym unika dwukrotnego wprowadzenia do obrotu tego samego towaru. Spółka natomiast dolicza podatek VAT do wartości przekazanych nagród poprzez wystawienie faktury VAT dla Zleceniodawcy - organizatora konkursu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca przyjął właściwy sposób rozliczania podatku naliczonego i należnego VAT od przekazywanych nagród.

Zdaniem Wnioskodawcy, przyjęta zasada jest stosowana zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w wyroku z dnia 2 lutego 2007r. (sygn. akt I SA/Kr 963/05). Jeżeli nie jest odliczany podatek naliczony od zakupionych nagród, to przekazanie również nie podlega obciążeniu podatkiem należnym. Towar - nagroda jest natomiast obciążona podatkiem VAT w momencie wystawienia faktury VAT dla Zleceniodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonuje obsługi przekazania nagród w konkursie przeprowadzonym przez Zleceniodawcę zgodnie z wcześniej ustalonym regulaminem konkursu. Na zlecenie Klienta Wnioskodawca zakupuje konkretne nagrody i dokonuje ich przekazania głównie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej zgodnie z otrzymanym od Organizatora konkursu wykazem na podstawie protokołów przekazania. Koszty zakupu i przekazania nagród ponosi w całości Zleceniodawca. Płatność następuje na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT obejmującej wartość wydanych nagród, koszt obsługi konkursu, marże i podatek VAT. Wnioskodawca dokonuje zakupu nagród na fakturę VAT, od której nie odlicza podatku naliczonego, natomiast wystawia protokół przekazania nagrody, który nie podlega opodatkowaniu VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonuje zakupu towaru (nagrody) na fakturę VAT, a następnie zgodnie z zawartą ze Zleceniodawcą umową, dokonuje sprzedaży (przeniesienia kosztów) zakupionych nagród na rzecz Zleceniodawcy, gdyż to Zleceniodawca ponosi koszty zakupu i przekazania nagród. Powyższa czynność jest udokumentowania fakturą VAT, na której został wykazany podatek należny.

Zatem przyjąć należy, że Wnioskodawca dokonując czynności opodatkowanej podatkiem VAT, w świetle art. 86 ust. ustawy o VAT, nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze potwierdzającej nabycie przedmiotowych nagród.

Natomiast Wnioskodawca dokonując fizycznego przekazania nagród osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie dokonuje ich przekazania w swoim imieniu, lecz w imieniu Zleceniodawcy. Przekazane nagrody są własnością Zleceniodawcy i po jego stronie ciąży ewentualny obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu przekazania nagród osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

W świetle powyższego zasadnie Wnioskodawca nie dokonuje opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania nagród osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, na podstawie protokołu przekazania tych nagród osobom wyszczególnionym na spisie otrzymanym od Zleceniodawcy.

Zatem nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przedmiotowej sprawie kieruje się zasadą jeżeli nie jest odliczany podatek naliczony od zakupionych nagród, to przekazanie również nie podlega obciążeniu podatkiem należnym.

Tut. organ zauważa, że zasada o której mowa, nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, bowiem jak już wyżej wskazano, Wnioskodawca rozlicza u siebie i wykazuje czynność opodatkowaną VAT, udokumentowaną fakturą VAT, która obejmuje wartość wydanych nagród, koszt obsługi konkursu, marżę i podatek VAT. I z tego tytułu przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze dokumentującej zakup nagród. Natomiast fizyczne przekazanie towaru osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej nie obciąża działalności Wnioskodawcy, lecz jest czynnością, którą winien rozpoznać u siebie Zleceniodawca. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursów jest nierozerwalnie związane z usługą świadczoną przez Wnioskodawcę na rzecz zlecającego usługę.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura VAT, nagrody, odliczanie podatku naliczonego, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, prawo do odliczenia, przekazanie nieodpłatne
Data aktualizacji: 29/01/2013 18:00:01

Czy otrzymanie bonusu rodzi obowiązek podatkowy od towarów i usług?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie premii pieniężnej podatkiem od towarów i usług otrzymanej od kontrahenta uni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta faktu za energie elektryczną oraz rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy datą powstania przychodu z tytułu usług świadczonych w okresach rozliczeniowych, będzi...

Na podstawie art. 14a 4 w związku z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 26.03.2007r.) uzupełnionego pismem z dnia...

Dotyczy stosowania stawki podatku od towarów i usług przy dostawie sprzętu komputerowego d...

Działając na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. - Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie Nr...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W którym momencie powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych?Jakie studia z księgowości wybrać w Ełku?Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza Kraków 31-272 ul. Krowoderskich Zuchów 2Czy jako nabywca towarów i usług jestem obowiązany do weryfikacji stawki podatku VAt na fakturze otrzymanej od nabywyc?Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto Wrocław 53-654 ul. Inowrocławska 4
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.