Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Rozliczanie usług transportowych przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej S, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007r. (data wpływu 28 września 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczania usług transportowych przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczania usług transportowych przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i usług. W ramach tych dostaw sprzedaje towary: reklamy świetlne, diody LED. Po spełnieniu warunków zawartych dla dostaw wewnątrzwspólnotowych zawartych w art. 42 ustawy o VAT, towary są sprzedawane ze stawką 0%. Towary są dostarczane kontrahentowi unijnemu, na wskazany przez niego adres przy spełnieniu wymogów zawartych w art. 28 ust. 3 ustawy o VAT. Są to różne kraje Unii Europejskiej (Szwecja, Niemcy, Grecja). Wnioskodawca dostarcza towary, korzystając z transportu własnego (przy spełnieniu warunków zawartych w art. 42 ust. 4 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r.), za pośrednictwem firm spedycyjnych - w przypadku dostaw wielkogabarytowych i dużych ilości towarów lub za pośrednictwem firm kurierskich - dla mniejszych ilości towaru (dotyczy to Diod LED). Wykonane usługi transportowe dla ww. dostaw wewnątrzwspólnotowych towarów są fakturowane na jednej fakturze razem z wysłanym towarem ale nie są dodawane do cen towarów tylko występują na fakturze jako osobna, ostatnia pozycja faktury, pod nazwą usługa transportu towarów lub usługa wysyłki towarów. Ze względu na to, że ceny transportu lub wysyłki są ruchome, zależą zawsze od ilości towarów, długości trasy, wagi towarów, indywidualnych cen spedytora dodanie cen tych usług do cen towarów, spowodowałoby problemy z ustaleniem stałej ceny za towary. Podawania stałych cen na towary domaga się kontrahent unijny. W związku z tą sytuacją, Wnioskodawca stosuje stałe ceny na towary i różne ceny dla ich transportu bądź wysyłki, wykazując na fakturach poszczególne towary i ich ceny oraz, jako odrębną pozycję, usługi za transport lub wysyłkę tych towarów, w cenach, które dotyczą tych określonych na fakturze partii towarów. W związku z tym, na fakturach dotyczących dostaw wewnątrzwspólnotowych, Wnioskodawca stosuje stawkę podatku 0% dla usług transportu lub wysyłki tych towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje stawkę 0% dla transportu i wysyłki towarów w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, czy też usługi te nie podlegają opodatkowaniu stawkami podatku VAT w Polsce i należy dla nich stosować na fakturze dopisek NP zgodnie z § 9 ust. 15 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, wystawiając fakturę VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, w ostatniej pozycji należy wpisać usługi transportu lub wysyłki tych towarów i zastosować dla tych usług stawkę 0%. Możliwość stosowania stawki podatku VAT 0% dla usług transportu towarów w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw istnieje wtedy, gdy koszty transportu lub wysyłki są doliczane do ceny towarów (tzw. koszty ukryte). Wtedy na fakturach wyszczególnia się tylko towary i stosuje się stawkę VAT 0% przy spełnieniu warunków zawartych w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wychodzi z założenia, że transport lub wysyłka towarów dostarczanych w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw są nierozerwalnie związane z każdą partią sprzedawanych towarów, są ich częścią składową, natomiast rozróżnienie tych usług jako odrębna pozycja na fakturze VAT powodowane jest tym, aby kontrahent wiedział, jakie są ceny towarów i jakie są koszty dodatkowe związane z ich transportem lub wysyłką. Zdaniem Wnioskodawcy, ten sposób fakturowania pomaga mu być wiarygodnym dla kontrahenta pod względem stosowania stałych cen na towary (może np. stosować stały cennik na towary - bardzo ważny przy negocjacjach z kontrahentami).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42.

Ustawodawca określił warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlegała opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

I tak, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 wspomnianej ustawy, wewnątrzwspólnotwa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów; podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.W świetle art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ma prawo zastosować stawkę podatku 0%, jeżeli zostały spełnione warunki odnoszące się do statusu dostawcy i nabywcy oraz jeżeli przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał) będzie on posiadał dowody świadczące o tym, iż towary, będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy, zostały wywiezione z terytorium Polski i zostały dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, który jest kwotą należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o podatek należny. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Zagadnienie to zostało uregulowane w art. 78 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wcześniej art. 11 ust. 2 Szóstej Dyrektywy Rady).Zgodnie z ww. art. 78 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, do podstawy opodatkowania wlicza się następujące elementy:podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego VAT; koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.Wobec powyższego przepisy Dyrektywy jednoznacznie wskazują na to, że dodatkowe koszty pobierane przez dostawcę od nabywcy zwiększają wartość dokonywanej czynności, a co się z tym wiąże zwiększają również podstawę opodatkowania. Dotyczy to tych kosztów, które zwiększają kwotę należną z tytułu transakcji.

Jeżeli zatem z uregulowań umowy zawartej pomiędzy stronami wynika, że dostawca obciąża nabywcę towaru dodatkowymi kosztami (jakimi są na przykład koszty transportu towarów), a w konsekwencji łączna kwota należna z tytułu sprzedaży zostaje o te koszty powiększona, to należy te koszty traktować jako element świadczenia zasadniczego. W konsekwencji koszty te, jako niestanowiące odrębnego świadczenia od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla dostawy towaru.

Podsumowując, biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, że w sytuacji gdy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług, jest opodatkowana stawką 0%, koszty transportu tych towarów ujęte w odrębnej pozycji faktury VAT pobierane przez dostawcę również podlegają opodatkowaniu według stawki 0%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dostawa wewnątrzwspólnotowa, faktura VAT, stawka, usługi transportowe
Data aktualizacji: 12/01/2013 03:00:01

Opodatkowanie przychodów z najmu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktury elektroniczne-czy różny wygląd czytelnej wersji faktury nie narusza wymogu integra...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie Spółki dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie alkoholu p...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 20.05.2005r. (data wpływu do Urzędu 20.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie...

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług transportowych?

Z wniosku Strony wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą min. na produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych. Spółka jest w trakcie rozbudowy fabryki i będzie korzystała z usług firm międzynarodowych, co spowoduje wystąpienie obowiązku...

Czy Spółka prawidłowo ujmuje na wystawianych fakturach opłatę drogową tzw. "myto"?

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktura korygująca do faktury VAT RRWniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymywanych premii pieniężnychW zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z fakturyBadanie sprawozdań finansowych Inowrocław i obowiązkowe ubezpieczenie OCCzy wystawiona faktura może opiewać na 90% wartości działki zabudowanej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.