Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Rozliczenie faktur korygujących sprzedaż wody

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 29 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 16 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.06.2006 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług postanawia uznać stanowisko przedstawione przez Spółkę w powyższym wniosku za prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 16.06.2006 r. Jednostka zwróciła się o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka w miesiącu kwietniu 2006 r. wystawiła faktury korygujące sprzedaż wody (do faktur z miesiąca marca 2006 r.), a wysokość bonifikaty o którą skorygowano wartość sprzedaży ustalona została na podstawie umów zawartych z odbiorcami usług. Powyższe faktury korygujące dostarczone zostały osobiście do odbiorców, tj. na sekretariat dwóch spółdzielni mieszkaniowych dnia 14.04.2006 r. i potwierdzone datą wpływu. Odbiorcy nie mając żadnych podstaw prawnych (Spółka udzieliła bonifikaty zgodnie z podpisanymi umowami) parokrotnie zwracali faktury korygujące pozostawiając je bez księgowania i żądając kwot nie wynikających z podpisanych umów.

Spółka stoi na stanowisku, że potwierdzenie odbioru powyższych faktur korygujących przez odbiorców stanowiło podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2006 r., co zostało uwzględnione w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego stanowisko przedstawione przez Spółkę w powyższym wniosku jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obrót zmniejsza się, zgodnie z art. 29 ust. 4 o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W przypadku gdy po wystawieniu faktury dokumentującej sprzedaż udzielono rabatów określonych wyżej w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą - § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

Zgodnie z § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3 (faktur wystawianych nabywcom, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy, tj. rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

W świetle powyższych przepisów uznać należy, że podmiot wystawiający faktury korygujące dokumentujące dostawę energii elektrycznej, cieplnej, rozprowadzanie wody, gospodarkę ściekami i wywóz odpadów nie musi posiadać potwierdzenia ich odbioru, natomiast rozlicza przedmiotowe faktury korygujące w miesiącu ich wystawienia.

Zatem, jeżeli Spółka wystawiła faktury korygujące zmniejszające sprzedaż o wysokość bonifikaty w miesiącu kwietniu 2006 roku, obniżenia kwoty podatku należnego dokonuje w rozliczeniu za ten miesiąc.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, podatek należny, rabaty, sprzedaż, termin, woda
Data aktualizacji: 31/07/2012 08:55:37

Refakturowanie energii elektrycznej i usług komunalnych oraz moment powstania obowiązku po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przygotuj swoje druki wpłaty online

Każda firma, nawet ta najbardziej internetowa ze wszystkich, prowadzi czasem transakcje, które wymagają od klienta wpłaty gotówkowej. Czasem też pojawia się potrzeba, choćby ze względu na wygodę klienta, aby przygotować druki wpłaty bezgotówkowej...

Czy Wnioskodawca może dokonać korekty podatku VAT zapłaconego do Urzędu Skarbowego?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. refakturowania usługi pocztowej

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani X z dnia 9 grudnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej...

Po co komu program do fakturowania?

Technicznie rzecz biorąc, wystawienie faktury jest banalnie proste – przynajmniej w większości przypadków – ale jeśli się sprawie przyjrzeć bardziej dogłębnie, to okazuje się, że w tak zwanym międzyczasie pojawia się całkiem spora...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy sposobu obliczenia różnicy podatku, o którym mowa w art. 87Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczącej czynności notariusza ?Odliczenie podatku naliczonego przez urząd gminy w sytuacji gdy faktury za czynności cywilnoprawne wystawione są na GminęPodatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych pocztą elektroniczną w formacie PDFZasadność wystawienia faktur na zwrot kosztów oraz naliczone odsetki w związku z nieterminową zapłatą za wierzytelności objęte umową
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.