Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie i dokumentowanie wzajemnych świadczeń pomiędzy członkami konsorcjum oraz prawo do odliczeni podatku VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2010r. (data wpływu 18.03.2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia i dokumentowania wzajemnych świadczeń pomiędzy członkami konsorcjum oraz prawa do odliczenia podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.03.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia i dokumentowania wzajemnych świadczeń pomiędzy członkami konsorcjum oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca, F. PL lub Konsorcjant), będąca czynnym podatnikiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT) w Polsce, prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie dystrybucji cyfrowych systemów rentgenowskich FCR oraz klisz do zdjęć rentgenowskich; systemów diagnostycznych, wykorzystywanych w medycynie systemów archiwizacji i udostępniania zdjęć oraz innych specjalistycznych produktów z zakresu ochrony zdrowia nabywanych przez placówki medyczne na terytorium Polski. Powyższa działalność F. PL wiąże się z udziałem w postępowaniach przetargowych prowadzonych zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), których głównym przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego do zakładów opieki zdrowotnej.

G. z siedzibą w Niemczech (dalej: G lub Lider) posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach o przyznanie zamówień publicznych oraz w realizowaniu umów z zakresu zamówień publicznych na terenie Unii Europejskiej. W ramach działań restrukturyzacyjnych podejmowanych obecnie przez Grupę, aktywna działalność F. PL w Polsce zostanie znacznie ograniczona, natomiast G - podmiot nieobecny dotychczas na rynku polskim - podejmie działalność na terytorium kraju poprzez oddział.

YYY (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce (dalej: Oddział G) został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie Oddział G jest w trakcie rejestracji dla celów podatkowych w Polsce, w tym dla celów podatku VAT. G będzie wykonywał działalność podlegającą w Polsce opodatkowaniu:podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: podatek CIT) w zakresie dochodu osiągniętego przez Oddział G, oraz podatkiem VAT w zakresie wykonywanych przez G czynności opodatkowanych.Z uwagi na fakt, że G dopiero rozpocznie swoją działalność na rynku polskim, to nie może jeszcze wykazać się wymaganymi przy niektórych zamówieniach publicznych referencjami oraz doświadczeniem. W konsekwencji, G nie będzie w stanie skutecznie konkurować z innymi podmiotami biorącymi udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Jednocześnie F. PL posiada duże doświadczenie oraz referencje uzyskane w toku swojej dotychczasowej działalności w sektorze dostaw sprzętu medycznego dla publicznych placówek ochrony zdrowia. W związku z powyższym, w celu zwiększenia swoich szans na uzyskanie zamówień publicznych na terenie Polski, G planuje zawrzeć z F. PL umowę konsorcjum (dalej: Konsorcjum) i składać wspólne oferty w postępowaniach o przyznanie zamówień publicznych. G oczekuje, że współpraca z podmiotem który ma ugruntowaną pozycję na rynku polskim ułatwi jej rozpoczęcie działalności.

Zgodnie z intencją stron, Konsorcjum ma być rozwiązaniem przejściowym, które pozwoli G zbudować zaufanie kontrahentów, zdobyć doświadczenie oraz referencje, dzięki którym będzie mógł w przyszłości samodzielnie występować w postępowaniach o zamówienia publiczne. Dodatkowo, wspólne składanie ofert pozwoli konsorcjantom na podział kosztów wadium i gwarancji zabezpieczającej prawidłowe wykonanie zamówienia, a w rezultacie zmniejszy obciążenie finansowe obu spółek z tytułu udziału w przetargach. Podkreślenia wymaga fakt, że podmioty tworzące Konsorcjum zachowają pełną niezależność w zakresie działalności nieobjętej umową Konsorcjum, w szczególności Konsorcjum nie będzie stanowić spółki w rozumieniu prawa cywilnego ani prawa handlowego, nie będzie posiadać osobowości prawnej ani nie będzie odrębnym podmiotem gospodarczym. Członkowie Konsorcjum zachowają swoją odrębność zarówno z prawnego, jak i podatkowego punktu widzenia.

Zgodnie z umową Konsorcjum, o ile w konkretnym wypadku strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, Liderem Konsorcjum będzie G a F. PL będzie pełnił rolę Konsorcjanta. W przypadku, rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na korzyść Konsorcjum, członkowie Konsorcjum doprecyzują wzajemne prawa obowiązki oraz ustalą podział zadań wynikających z umowy Konsorcjum oraz zobowiązań wobec zamawiającego (dalej: Klient) w drodze pisemnego aneksu do umowy Konsorcjum (dalej: Aneks). W Aneksie tym ustalone zostanie także wynagrodzenie przypadające każdemu z konsorcjantów z tytułu realizacji zamówienia.

Lider Konsorcjum, jako podmiot reprezentujący Konsorcjum przed Klientem we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem oraz rozliczeniem kontraktu będzie pełnił następujące funkcje:podpisywanie umów z Klientem, wystawianie faktur VAT na rzecz Klienta dokumentujących całość wynagrodzenia należnego Konsorcjum za zrealizowanie zamówienia (w tym również część wynagrodzenia przypadającą na Konsorcjanta) oraz przyjmowanie płatności za wykonane zamówienia, dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Klienta, zapewnienie zaplecza techniczno-organizacyjnego niezbędnego do realizacji zamówienia.F. PL jako Konsorcjant udostępni swoje doświadczenie oraz zdobyty know-how niezbędne dla skutecznego przygotowania oferty i późniejszej efektywnej realizacji zamówienia. Niezależnie od podziału funkcji i zadań realizowanych w ramach Konsorcjum, obaj konsorcjanci będą ponosić odpowiedzialność solidarną wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Jak wspomniano wyżej, udział poszczególnych członków Konsorcjum w zysku będzie ustalany odrębnie dla każdego zamówienia w sposób odzwierciedlający zakres funkcji pełnionych w związku z danym zamówieniem. Udział ten będzie każdorazowo definiowany w Aneksie. Udział stron w zamówieniu będzie rozumiany jako % dochodu zrealizowanego na zamówieniu (tj. wartości zamówienia pomniejszonego o wszystkie koszty poniesione w związku z zamówieniem). Strony umowy Konsorcjum rozważają ponadto przyjęcie takiego sposobu rozliczeń, żeby wszystkie koszty i przychody związane z działalnością w ramach Konsorcjum były alokowane według procentowego udziału konsorcjantów w danym zamówieniu określonego w Aneksie do umowy Konsorcjum. Odpowiednie przyporządkowanie kosztów i przychodów zostanie dokonane na podstawie wystawianych przez członków Konsorcjum dokumentów rozliczeniowych.

W tak przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca chciałby potwierdzić prawidłowość rozważanego przez strony Konsorcjum modelu wzajemnych rozliczeń z tytułu podatku CIT oraz podatku VAT. Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie poinformować, że w celu zapewnienia jednolitych zasad opodatkowania działalności Konsorcjum, analogiczny wniosek o interpretację został złożony przez drugą stronę umowy Konsorcjum. Co do zasady, świadczenia i dostawy na rzecz Klienta będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy wzajemne świadczenie pomiędzy członkami Konsorcjum są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT i w rezultacie, powinny być dokumentowane fakturami VAT. Czy podstawę opodatkowania podatkiem VAT dla Lidera z tytułu świadczenia na rzecz Klienta stanowi kwota wynagrodzenia należnego Konsorcjum z tytułu realizacji zamówienia wykazana na wystawionej przez niego fakturze VAT na rzecz Klienta. Czy stronom umowy Konsorcjum będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach VAT wystawianych przez drugiego członka Konsorcjum dokumentujących świadczenia wykonywane w ramach Konsorcjum. Prawo do odliczenia będzie przysługiwać niezależnie od przyjętego przez strony modelu rozliczeń dla potrzeb podatku CIT.Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, wzajemne świadczenia pomiędzy członkami Konsorcjum są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT i w rezultacie, powinny być udokumentowane fakturami VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Na mocy art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy VAT są zobowiązani wystawiać faktury VAT stwierdzające w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Sprzedażą, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT jest m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W rezultacie, w sytuacji gdy podatnik VAT dokonuje odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju to jest zobowiązany udokumentować taką transakcję fakturą VAT.

Jak wskazano w stanie faktycznym, strony umowy Konsorcjum będą ustalać zakres wzajemnych praw i obowiązków oraz realizowanych zadań zależnie od potrzeb danego postępowania o zamówienie publiczne lub kontraktu. Jednakże, w każdym przypadku członkowie Konsorcjum będą podejmować czynności niezbędne do sporządzenia oferty lub realizacji kontraktu. Czynności te mogą polegać bądź na zakupie towarów i usług od podmiotów trzecich bądź na wzajemnym świadczeniu usług lub dostawie towarów (w szczególności, F. PL będzie wykonywać na rzecz Lidera czynności stanowiące, zgodnie z ustawą o VAT, świadczenie usług na terytorium kraju opodatkowane właściwą stawką VAT lub G będzie dokonywał takich świadczeń na rzecz F. PL). W konsekwencji, konieczne będzie rozliczenie wzajemnych świadczeń pomiędzy członkami Konsorcjum. Rozliczenie takie może polegać na odsprzedaży pomiędzy członkami Konsorcjum towarów lub usług zakupionych przez członków Konsorcjum od podmiotów trzecich (tzw. refaktura) lub na sprzedaży usług lub towarów wykorzystywanych do sporządzenia oferty lub realizacji kontraktu.

Biorąc pod uwagę fakt, że, jak wskazano w stanie faktycznym, Konsorcjum nie będzie stanowić spółki w rozumieniu prawa cywilnego lub handlowego, nie będzie posiadać osobowości prawnej, ani nie będzie odrębnym podmiotem gospodarczym to członkowie Konsorcjum zachowają swoją odrębność zarówno z prawnego, jak i podatkowego punktu widzenia. Wprawdzie podstawowym celem ustanowienia Konsorcjum jest wspólna realizacja zamówień publicznych, jednakże każda ze stron będzie działać w powyższym zakresie jako samodzielny i niezależny przedsiębiorca. Tym samym, działania Lidera oraz Konsorcjanta w ramach Konsorcjum stanowią działania dwóch odrębnych i niezależnych - z punktu widzenia prawnego, jak i podatkowego - podmiotów / podatników podatku VAT.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, świadczenia realizowane pomiędzy członkami Konsorcjum będącymi odrębnymi podatnikami podatku VAT stanowią czynności opodatkowane podatkiem VAT uznawane za sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT iw rezultacie, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT powinny być dokumentowane fakturami VAT.

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało m.in. w następujących pismach Ministra Finansów:Odpowiedź Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2004 r. na interpelację poselską nr 5849, w której wskazał, iż w ustawie o VAT brak jest szczególnych regulacji dotyczących wzajemnych rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami którzy zawarli umowę o wspólnym przedsięwzięciu i działają w ramach konsorcjum oraz że przepisy o VAT definiując pojęcie podatnika nie przewidują uznania za jednego podatnika większej liczby przedsiębiorców pozostających w bliskich związkach, np. o charakterze ekonomicznym. Ponadto, Minister Finansów jednoznacznie stwierdził, iż przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT, w tym także lider konsorcjum. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum powinni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły (.) w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich czynności.; Interpretacja wydana na podstawie upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 maja 2008 r. (sygn. IP-PP2-443-330/08-2/PW).Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy podstawę opodatkowania podatkiem VAT dla Lidera z tytułu świadczenia na rzecz Klienta stanowi kwota wynagrodzenia należnego Konsorcjum z tytułu realizacji zamówienia wykazana na wystawionej przez niego fakturze VAT na rzecz Klienta. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Lider Konsorcjum, jako podmiot reprezentujący Konsorcjum przed Klientem we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem oraz rozliczeniem kontraktu będzie upoważniony do wystawienia faktury VAT na Klienta dokumentującej całość wynagrodzenia należnego Konsorcjum za zrealizowanie zamówienia (w tym również tą część wynagrodzenia, która zgodnie z umową Konsorcjum przypada na Konsorcjanta) oraz przyjmowania płatności za wykonane zamówienia.

W świetle powyższego, Lider otrzymywać będzie od Klienta całą kwotę należną Konsorcjum z tytułu realizacji zamówienia. W konsekwencji, podstawą opodatkowania podatkiem VAT u Lidera będzie kwota wynagrodzenia należnego Konsorcjum z tytułu realizacji zamówienia wykazana na wystawionej przez niego fakturze VAT na rzecz Klienta. Innymi słowy, Lider zobowiązany będzie do wykazania w składanej przez siebie deklaracji VAT podatek należny od całej kwoty wynagrodzenia należnego Konsorcjum z tytułu realizacji zamówienia. Powyższe stanowisko potwierdzone zostało m.in. w następujących pismach Ministra Finansów: Interpretacja wydana na podstawie upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 14 kwietnia 2009 r. (sygn. IBPP1/443-96/09/AS).

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy, stronom umowy Konsorcjum będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach VAT wystawianych przez drugiego członka Konsorcjum dokumentujących wzajemne świadczenia w ramach Konsorcjum. Prawo do odliczenia będzie przysługiwać niezależnie od przyjętego przez strony modelu rozliczeń dla potrzeb podatku CIT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Z kolei, na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W świetle przywołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach otrzymanych przez podatnika przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik VAT, a nabywane towary i usługi wykorzystywane są do wykonywanych przez niego czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z nabyciem towarów i usług, wyłącznie wówczas, gdy nabywane towary / usługi wykorzystywane są do czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W przedstawionym stanie faktycznym, wzajemne świadczenia członków Konsorcjum są, co do zasady, w całości wykorzystywane do wykonywania przez nich czynności opodatkowanych, tj. do realizacji opodatkowanych podatkiem VAT czynności na rzecz Klienta - ostatecznego odbiorcy. Wszelkie wzajemne świadczenia, jak również realizacja kontraktu będą każdorazowo dokumentowana fakturami VAT. W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy, stronom umowy Konsorcjum będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach VAT dokumentujących wzajemne świadczenia w ramach Konsorcjum wystawianych przez drugiego członka Konsorcjum. Prawo do odliczenia będzie przysługiwać Liderowi i Konsorcjantowi niezależnie od przyjętego przez strony modelu rozliczeń dla potrzeb podatku CIT.

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało m.in. w następujących pismach Ministra Finansów:Interpretacja wydana na podstawie upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 15 kwietnia 2009 (sygn. IBPP1/443-96/09/AS); Interpretacja wydana na podstawie upoważnienia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 17 kwietnia 2009 (sygn. IBPP1/443-87/09/AZb); Interpretacja wydana na podstawie upoważnienia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 24 lutego 2009 r. (sygn. IPPP2/443-1861/08-4/PW).W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie wydana odrębna interpretacja.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, konsorcjum, odliczenie podatku
Data aktualizacji: 11/01/2013 15:00:01

Biuro rachunkowe z Nowego Sącza: dlaczego nie warto prowadzić samemu rachunkowości

W dzisiejszych czasach pieniądze odgrywają bardzo ważną rolę i czasami dla niektórych osób stają się wartością nadrzędną. Jednak w wielu przypadkach do oszczędzania zmuszają warunki, bardzo często tak się dzieje w sektorze mikro i małych firm...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne wypłacane za obrót

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) postanawia wydać pisemną...

VAT w zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących do faktu wystawionych w 2007...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pierwszy Urząd Skarbowy Lublin 20-027 ul. Sądowa 5

Zasięg terytorialny miasta Świdnik, część miasta na prawach powiatu Lublin pod nazwami: Błonie, Bursaki, Centrum, Czwartek część zachodnia do ul. Lubartowskiej, Górki, Karłowicza, Konstantynów, Lipniak, Lipińskiego, Lubelska Spółdzielnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Księgowa z Łodzi ostrzega - kreatywna księgowość to przestępstwo!Faktura VAT z tytułu najmu, w skład której wchodzą opłaty za mediaCzy faktury VAT powinny być wystawiane na Urząd Gminy czy na gminę?Kiedy należy odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego?Interpretacja przepisów prawa podatkowego podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.