Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Rozliczenie kosztów delegacji własnego pracownika w sytuacji podpisania przez Wnioskodawcę umowy na wykonanie określonej usługi badawczej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2008r. (data wpływu 5 września 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2008r. (data wpływu 21 listopada 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów delegacji własnego pracownika w sytuacji podpisania przez Wnioskodawcę umowy na wykonanie określonej usługi badawczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów delegacji własnego pracownika w sytuacji podpisania przez Wnioskodawcę umowy na wykonanie określonej usługi badawczej.Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 listopada 2008r. (data wpływu 21 listopada 2008r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 10 listopada 2008r. nr IBPP2/443-817/08/LŻ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk podstawowych - biologicznych. Wnioskodawca jest państwową jednostką organizacyjną działającą na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 1997r. Nr 75, poz. 469 ze zm.) zaliczaną do sektora finansów publicznych.Pracownik Instytutu jako osoba fizyczna, jest wykonawcą w projekcie badawczym realizowanym przez inny podmiot prawny - Uniwersytet. Umowa o realizację projektu jest umową trójstronną pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetem i pracownikiem Uniwersytetu jako kierownikiem projektu badawczego - grantu. Zadania pracownika Instytutu jako osoby fizycznej, na rzecz projektu badawczego realizowanego przez Uniwersytet obejmują m.in. badania terenowe i udział w konferencji. Pomiędzy Instytutem a Uniwersytetem nie podpisano żadnej umowy ani zlecenia na wykonanie przez Instytut określonej usługi badawczej związanej z realizowanym przez Uniwersytet grantem, jednakże umowa taka może zostać podpisana.Uniwersytet uważa, że w przypadku podpisania umowy, Instytut delegując własnego pracownika do realizacji zadań objętych umową może obciążyć Uniwersytet poniesionymi kosztami w formie noty księgowej.

W dodatkowym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotem umowy pomiędzy Uniwersytetem a Instytutem byłoby wykonanie określonej usługi badawczej. Instytut zrealizowałby umowę przeprowadzając badania terenowe oraz prezentując ich wyniki na konferencji naukowej. Umowa będzie przewidywała przekazanie wyników przeprowadzonych badań naukowych. Wnioskodawca nadmienił, że są to prace podstawowe - teoretyczne i doświadczalne a efekt ma charakter poznawczy bez konkretnego ich wykorzystania lub zastosowania. Wnioskodawca uważa, że usługa powinna zostać zakwalifikowana wg PKWiU 73.10.1 Usługi badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - opodatkowanych podstawową stawką VAT. Na wartość usługi będzie składał się wyłącznie koszt delegacji własnego pracownika. Wynagrodzenie na rzecz Instytutu za świadczenie usługi Uniwersytet będzie uiszczał bezpośrednio Instytutowi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji podpisania umowy pomiędzy Instytutem a Uniwersytetem na wykonanie określonej usługi badawczej obejmującej wykonanie badań terenowych i udział w konferencji, Instytut dokonując rozliczenia kosztów delegacji własnego pracownika realizującego umowę ma prawo wystawić Uniwersytetowi notę księgową czy powinien wystawić fakturę VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, rozumie się co do zasady każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ww. ustawy (art. 8 ust. 1 ww. ustawy, w tym czynności wymienione w pkt 1-3; tego przepisu). Świadczenie usług, zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ww. ustawy to każde zachowanie się na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która jest odbiorcą (nabywcą, konsumentem).

W opisanej sytuacji efekty przeprowadzonych badań terenowych oraz udziału w konferencji naukowej (prawdopodobnie prezentującego wyniki dotychczasowych badań uzyskanych w ramach realizowanego projektu badawczego - grantu) zostaną wykorzystane przez Uniwersytet.Instytut uważa, że w przypadku podpisania umowy pomiędzy instytutem a uniwersytetem na wykonanie określonej pracy badawczej służącej realizacji projektu badawczego - grantu realizowanego przez uniwersytet, koszty poniesione przez instytut w związku z wykonaniem umowy powinny zostać zafakturowane fakturą VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zatem przez pojęcie świadczenia, zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie, o którym mowa powyżej zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem). Zatem w pojęciu świadczenia na rzecz, mieszczą się świadczenia na rzecz podmiotów i osób trzecich. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C. - R. J. T. orzekł, iż świadczenie usług realizowane jest za wynagrodzeniem w rozumieniu artykułu 2(1) Szóstej Dyrektywy i stąd podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że zaistnienie czynności opodatkowanej ma miejsce wyłącznie wówczas, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymywanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami i jednocześnie strony umowy określiły wynagrodzenie należne z tytułu danego świadczenia. Jeśli zatem z zawartych umów na wykonanie usług badawczych wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W sytuacji natomiast gdy usługa badawcza jest realizowana na zlecenie na rzecz zamawiającego, który będzie odbiorcą usługi, dysponentem czy zarządzającym prawami do wykorzystania efektów prac badawczych, wówczas czynność taką należy uznać za świadczenie usług, podlegającą opodatkowaniu. O rozstrzygnięciu, czy określona usługa badawcza podlega opodatkowaniu czy też nie decydują zatem warunki umowy.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż pracownik Instytutu jako osoba fizyczna jest wykonawcą w projekcie badawczym realizowanym przez inny podmiot prawny - Uniwersytet. Przedmiotem umowy pomiędzy Uniwersytetem a Instytutem byłoby wykonanie określonej usługi badawczej sklasyfikowanej do PKWiU 73.10.1. Zadania na rzecz projektu badawczego realizowanego przez Uniwersytet obejmują m.in. badania terenowe i udział w konferencji. Umowa będzie przewidywała przekazanie wyników przeprowadzonych badań naukowych. Na wartość usługi będzie składał się wyłącznie koszt delegacji własnego pracownika. Wynagrodzenie na rzecz Instytutu za świadczenie usługi Uniwersytet będzie uiszczał bezpośrednio Instytutowi.

Zobowiązanie Uniwersytetu dotyczy świadczenia mającego charakter usługi badawczej. Pomiędzy jednostką mającą zwrócić koszty delegacji (tj. Uniwersytet), a Instytutem istnieje świadczenie wzajemne, gdyż istnieje podmiot będący bezpośrednim beneficjentem tego zobowiązania czyli Uniwersytet w postaci uzyskania wyników przeprowadzonych badań. Natomiast opodatkowaniu podlegają tylko te czynności, które przyczyniają się bezpośrednio do uzyskania korzyści przez wypłacającego.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie występuje usługodawca (Instytut), który wykonuje usługi na rzecz innego podmiotu (Uniwersytetu). Tym samym wykonywane czynności w ramach usługi badawczej stanowią usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym, iż przedmiotowa usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, to ustalone za jej świadczenie wynagrodzenie w postaci zwrotu kosztów delegacji należy udokumentować fakturą VAT. Jak bowiem wynika z art. 106 ust. 1 ustawy i art. 2 pkt 22 ustawy, faktura stwierdza w szczególności m.in. dokonanie sprzedaży, czyli dokumentuje odpłatną dostawę towarów (w tym dostawę wewnątrzwspólnotową, a także realizowaną w ramach eksportu) oraz odpłatne świadczenie usług. Uwzględniając powyższe, przedmiotowa czynność nie może być udokumentowana poprzez wystawienie noty księgowej.Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, koszt, opodatkowanie, świadczenie usług, usługi naukowo-badawcze, zwrot kosztów
Data aktualizacji: 07/01/2013 09:00:01

Czy Parafii przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Włocławek księgowa na etacie czy firma zewnętrzna?

Co bardziej się opłaca? Zatrudniona księgowa Włocławek na etacie czy może bardziej wynajęte biuro rachunkowe z kujawsko-pomorskiego? Która z tych opcji działa bardziej na korzyść firmy i jest opłacalna, nie tylko ekonomicznie, ale także pod...

Jak obniżyć opłatę za księgowość Bełchatów?

Wielu przedsiębiorców stara się wszelkimi siłami obniżyć koszty prowadzenia działalności, bo dzięki temu firma osiąga wyższy dochód. Są różne sposoby na to - outsourcing części usług, zmniejszenie ilości personelu, oszczędzanie na części wydatków...

Czy refakturowanie powinno być opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 3-4 ustawy o VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z...

Czy VAT naliczony zawarty w fakturach pokrytych dotacją podlega odliczeniu od VAT należnego?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Terminu obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatu zaginionej faktury VAT za usługi telekomunikacyjneJaka jest możliwość rozliczenia poniesionych kosztów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok?Dokumentowanie upustówSposób dokumentowania usług turystycznychW jaki sposób należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 w celu zwrotu w sumie nadpłaconego podatku VAT z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.