Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Rozliczenie podatku VAT dotyczącego sprzedaży leków

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2009 r. (data wpływu 04.02.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku VAT dotyczącego sprzedaży leków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 lutego 2009 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku VAT dotyczącego sprzedaży leków.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest producentem, dystrybutorem i importerem produktów leczniczych, które są przedmiotem sprzedaży na polskim rynku. Spółka jest zarejestrowanym w Polsce czynnym podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Jednym z jej stałych Kontrahentów jest spółka posiadająca siedzibę na Węgrzech (dalej: Kontrahent). Kontrahent ten jest zarejestrowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w kraju swojej siedziby (tj. na Węgrzech), natomiast nie jest on zarejestrowany w Polsce na potrzeby podatku VAT. Aktualnie Spółka wraz z Kontrahentem zamierzają podjąć współpracę dotyczącą produkcji i sprzedaży na rynku polskim nowych produktów. Spółka i Kontrahent planują, że transakcja przebiegać będzie według następującego schematu:Kontrahent zleca Spółce produkcję określonego produktu leczniczego (dalej: Lek). Spółka realizując zlecenie od Kontrahenta nabywa wszelkie niezbędne do produkcji składniki. Z nabytych przez Spółkę składników, Spółka produkuje gotowy do sprzedaży Lek.Zgodnie z prawem farmaceutycznym produkty lecznicze mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium RP przez tzw. podmioty odpowiedzialne, które uzyskały odpowiednie pozwolenie. W stosunku do produkowanych przez Spółkę Leków podmiotem odpowiedzialnym, który uzyskał stosowne pozwolenie jest jej Kontrahent. W związku z tym to Kontrahent ma obowiązek wprowadzenia Leków do obrotu na polskim rynku farmaceutycznym.Realizując przedstawione wyżej wymagania prawa farmaceutycznego, Spółka jako właściciel wytworzonych przez siebie Leków, jest zobowiązana do sprzedaży wytworzonych przez siebie Leków do Kontrahenta, gdyż tylko on może wprowadzić Leki do obrotu. Spółka zatem jako wytwórca produktów leczniczych dokonuje na rzecz Kontrahenta dostawy towarów, których przedmiotem są Leki. Spółka wystawia na rzecz Kontrahenta faktury VAT dokumentujące dostawy towarów na terytorium kraju, zawierające polski podatek od towarów i usług (dalej: podatek VAT) według właściwej stawki (tj. 7%).Spółka posiada interpretację Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi potwierdzającą, iż Spółka prawidłowo uznaje, iż produkcja Leków na zlecenie Kontrahenta z materiałów zakupionych przez Spółkę należy uznać za dostawę towarów, tj. Leków, a nie za świadczenie usługi produkcyjnej.Kontrahent zamierza w przyszłości wystąpić o zwrot w/w podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur wystawianych przez Spółkę w ramach procedury przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Kontrahent nie dokonuje wywozu z Polski zakupionych od Spółki Leków, lecz jako tzw. podmiot odpowiedzialny posiadający odpowiednie pozwolenie wprowadza Leki od obrotu na polskim rynku. Wprowadzenie do obrotu Leków dokonywane jest poprzez ich sprzedaż do Spółki (która posiada odpowiednie uprawnienia hurtowni leków) lub innego polskiego przedsiębiorcy (innej hurtowni leków). W sytuacji dokonywania przez Kontrahenta powrotnej dostawy Leków do Spółki, Leki te nie opuszczają zakładu Spółki, lecz znajdują się w wyznaczonych magazynach Spółki. Dostawa Leków dokonywana przez Kontrahenta na rzecz Spółki ma miejsce na terytorium Polski, a zatem podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT. W związku z faktem, że Kontrahent nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności wystawia on na rzecz Spółki fakturę VAT bez podatku VAT, natomiast Spółka w trybie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT rozlicza, jako nabywca, należny podatek VAT wystawiając stosowną fakturę wewnętrzną (w której wykazuje podatek VAT według właściwej stawki 7%) oraz wykazuje tę transakcję w deklaracji VAT-7 jako dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Spółka dokonuje dalszej sprzedaży zakupionych od Kontrahenta Leków. Zaznaczyć należy, również, iż z informacji uzyskanych od Kontrahenta wynika, że posiada on w Polsce przedstawicielstwo, o którym mowa w art. 93 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.). Przedstawicielstwo to jednak działa zgodnie z art. 94 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czyli zakres działania przedstawicielstwa obejmuje wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego tj. Kontrahenta. W szczególności przedstawicielstwo nie bierze udziału w realizacji transakcji pomiędzy Spółką a Kontrahentem. Z informacji uzyskanych od Kontrahenta wynika ponadto, że planuje on w bliskiej przyszłości likwidację posiadanego w Polsce przedstawicielstwa.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo rozlicza podatek VAT w przedstawionej powyżej transakcji.

Spółka stoi na stanowisku, że w przedstawionym stanie faktycznym Spółka prawidłowo rozlicza podatek VAT w przedstawionej powyżej transakcji. Spółka przedstawiła następujące uzasadnienie:

Dostawa Leków z Spółki do Kontrahenta.

Spółka produkuje Leki na zlecenie Kontrahenta. W tym celu Spółka nabywa na swoją rzecz wszystkie składniki niezbędne do produkcji Leków. W związku z powyższym Spółka jest właścicielem wszystkich składników, z których zostają wyprodukowane Leki. A zatem wyprodukowane przez Spółkę Leki również stanowią własność Spółki. Z umowy z Kontrahentem wynika, że po wyprodukowaniu Leków Spółka jest zobowiązana do przeniesienia ich własności na rzecz Kontrahenta, gdyż tylko Kontrahent jako podmiot odpowiedzialny może wprowadzić Leki do obrotu na polskim rynku farmaceutycznym. W związku z powyższym Spółka rozpoznaje dostawę towarów na rzecz Kontrahenta, którą opodatkowuje właściwą 7% stawką podatku VAT i dokumentuje fakturą VAT. Wskazać należy, że Kontrahent, jako podmiot posiadający siedzibę na terytorium innego niż Polska kraju UE, ma prawo do zwrotu w/w podatku VAT wynikającego z faktur wystawianych przez Spółkę w ramach procedury przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

Dostawa Leków od Kontrahenta na rzecz Spółki (podatek VAT rozlicza nabywca, tj. Spółka).

Ze stanu faktycznego wynika, że nabyte przez Kontrahenta w Polsce towary nie opuszczają terytorium kraju, lecz są przez Kontrahenta sprzedawane do Spółki. W związku z tym transakcja nabycia przez Spółkę od Kontrahenta towarów (produktów leczniczych) ma miejsce na terytorium Polski, a zatem stanowi czynność opodatkowaną polskim podatkiem VAT, gdyż zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (.) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 135-138 (przepisy art. 135-138 dotyczą procedury uproszczonej w przypadku wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych i nie mają zastosowania w przedmiotowej Sprawie).

Wskazać należy, że cytowany powyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT stanowi lex specialis w stosunku do art. 15 ustawy o VAT. Przepis ten czyni nabywcę podatnikiem z tytułu dostawy towarów, a nie ich dostawcę. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w swoim piśmie z dnia 27 czerwca 2008 r. (sygn. IP-PP2-443-712/08/AS) stwierdza, że art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 15, a zatem zgodnie z zasadami wykładni prawa podatkowego uchyla zasadę ogólną ustalającą zakres podmiotowy ustawy o VAT. Z literalnego brzmienia analizowanego przepisu wynika, że podatnikiem w szczególnym przypadku - jakim jest dostawa towarów od podmiotu nieposiadającego siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju - staje się nabywca. Jednocześnie ustawodawca dopuszcza sytuację, w której podmiot realizujący dostawę może wystąpić w charakterze podatnika, lecz niewątpliwie jest to rozwiązanie fakultatywne, a nie obligatoryjne. W pierwszej kolejności podatnikiem dokonującym rozliczenia dostawy jest bowiem nabywca, a dostawca może wybrać alternatywę, jaką stanowi rozliczenie dostawy na ogólnych zasadach. Na takie rozumienie przepisu wskazuje również fakt, że dla określonych transakcji (dostaw gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym oraz świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o VAT) mechanizm samonaliczenia podatku VAT przez nabywcę i usługobiorcę jest obligatoryjny, nawet w sytuacji, gdy dostawca i usługodawca dokonał rozliczenia podatku

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5, ust. 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy o VAT, aby Spółka jako nabywca towarów była zobowiązana do rozliczenia podatku VAT, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:nabywcą jest podatnik o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju, albo osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju, dostawca jest podatnikiem nieposiadającym siedziby, miejsca stałego prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, dostawca towarów nie rozliczył podatku należnego, nabycie nie jest dokonywane w ramach transakcji trójstronnej (zgodnie z art. 135-138 ustawy o VAT), dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium krajuWyjaśnić, zatem należy, iż:Spółka jako nabywca jest podatnikiem VAT czynnym, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, a także posiada siedzibę na terytorium RP, Kontrahent, jako dostawca, posiada siedzibę w innym niż Polska kraju UE. Kontrahent nie posiada w Polsce również stałego miejsca prowadzenia działalności. W szczególności należy zaznaczyć, że przedstawicielstwo posiadane przez Kontrahenta - jak wynika z przekazanych przez niego informacji - prowadzi zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jedynie działania reklamowe i promocyjne, a zatem nie stanowi stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Kontrahenta w Polsce. Definicji stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie zawiera polska ustawa o VAT, lecz została ona zdefiniowana na potrzeby tego podatku przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS). Zgodnie z orzecznictwem ETS podmiot ma stałe miejsce prowadzenia działalności w innym kraju, jeżeli posiada w tym kraju zarówno odpowiednie zaplecze techniczne, oraz personel umożliwiający realizację działalności gospodarczej, jak i odpowiednią strukturę organizacyjną w stopniu wystarczającym do umożliwienia sporządzania umów bądź podejmowania decyzji w zakresie zarządzania i w ten sposób umożliwienia niezależnego prowadzenia działalności (m.in. orzeczenia 168/84, C-190-95).Powyższe znajduje potwierdzenie w pismach organów podatkowych. Przykładowo w piśmie z dnia 28 listopada 2005 r. Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu (sygn. 1473/WV/443/315/218/2005/EŻ) wskazuje, że Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług posługując się ogólnym pojęciem stałe miejsce prowadzenia działalności nie definiuje tego pojęcia. Tożsame pojęcie stałe miejsce prowadzenia działalności zostało użyte w art. 9 ust. 2(e) VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC), stanowiącej podstawę polskiego systemu podatku od towarów i usług, co pozwala posłużyć się orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym analizy tego pojęcia. Z orzecznictwa ETS (168/84, C-231/94, C-190/95) wynika, że stałe miejsce prowadzenia działalności oznacza miejsce, które charakteryzuje się pewnym minimum stałości wynikającej ze stałej obecności zarówno osób (personelu firmy) jak i zaplecza technicznego, aby można było prowadzić działalność gospodarczą na niezależnych zasadach. Na podobnym stanowisku stoi również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w cytowanym już wyżej piśmie z dnia 27 czerwca 2008 r., który wskazał m.in., iż Przepisy ustawy o VAT nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem stałe miejsce prowadzenia działalności: Pojęcie to było przedmiotem analizy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS). W orzeczeniach wydanych m.in. w sprawach 168/84 (Gunter Berkholz) oraz C-231/94 (Faaborg-Gelting Linien A/S) ETS wskazał, że jedną z przesłanek stałego miejsca prowadzenia działalności jest stałe posiadanie przez podmiot w danym kraju zarówno personelu, jak i niezbędnego zaplecza technicznego. Z informacji posiadanych przez Spółkę wynika, iż przedstawicielstwo Kontrahenta zajmuje się jedynie jego promocją w kraju, a tym samym stanowi jego wewnętrzny dział promocji w Polsce Przedstawicielstwo Kontrahenta i nie bierze natomiast udziału w realizacji transakcji pomiędzy Spółką a Kontrahentem, a tym samym nie może zostać uznane za stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Kontrahenta w Polsce w rozumieniu przepisów o VAT. Powyższe potwierdza również fakt, że Kontrahent planuje w bliskiej przyszłości likwidację swojego przedstawicielstwa w Polsce. Kontrahent nie rozliczył podatku należnego z tytułu dokonania dostawy na rzecz Spółki, gdyż wystawił fakturę VAT bez podatku VAT.Transakcja pomiędzy P. a Kontrahentem nie jest dokonywana w ramach transakcji trójstronnej, Transakcja pomiędzy P. a Kontrahentem nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowejMając na uwadze powyższe należy wskazać, że w opisanym stanie faktycznym spełnione zostały warunki niezbędne dla zastosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Oznacza to, że podatnikiem z tytułu dostawy produktów leczniczych dokonywanej pomiędzy Kontrahentem a Spółkę, jest podatnik nabywający te towary, czyli Spółka. W takiej sytuacji na Spółce ciąży obowiązek rozliczenia podatku VAT od tej czynności, co wiąże się z wystawieniem stosownej faktury wewnętrznej (w której wykazuje podatek VAT według właściwej stawki) oraz wykazaniem omawianej transakcji w deklaracji VAT-7 jako dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez odpłatną dostawę towarów, zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 w/w ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 w/w ustawy czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Przepis pkt 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług stanowi, że zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta (względnie usługodawcy) tego produktu. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym produkcja Leków na zlecenie Kontrahenta z materiałów zakupionych przez Spółkę nie jest świadczeniem usługi produkcyjnej, lecz dostawą towarów - na potwierdzenie czego Spółka posiada interpretację Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Spółka zamierza dokonywać na rzecz Kontrahenta dostawy leków, które w całości lub części będą jej natychmiast przez Kontrahenta odprzedawane. Leki w takiej sytuacji nie będą nawet opuszczały magazynów Spółki. Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 w/w ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W pozycji 79 załącznika nr 3 do w/w ustawy wymieniono produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach Prawa farmaceutycznego. Tym samym stawka podatku VAT w wysokości 7 % będzie miała zastosowanie w przypadku dostawy przedmiotowych Leków, dokonywanej przez Spółkę na rzecz Kontrahenta, pod warunkiem, iż przed dokonaniem w/w dostawy Leki zostaną wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach Prawa farmaceutycznego.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego Kontrahent dokonuje wprowadzenia Leków do obrotu poprzez ich dostawę na rzecz podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia (hurtowni leków) - w tym również Spółki, przy czym Leki sprzedawane Spółce nie opuszczają nawet magazynów Spółki. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy miejscem dostawy towarów w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy - w tym przypadku terytorium RP. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 135-138. Zgodnie z opisem stanu faktycznego, zgodnie z którym Kontrahent faktycznie nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP, w przedmiotowej sprawie zaistnieją wszystkie pozytywne przesłanki niezbędne do zastosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy przy jednoczesnym braku przesłanek negatywnych. Zatem Kontrahent powinien udokumentować dostawę Leków na rzecz Spółki fakturą VAT nie zawierającą stawki ani kwoty podatku VAT, zaś Spółka, zgodnie z przepisem art. 106 ust. 7 w/w ustawy, powinna wystawić fakturę wewnętrzną. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem art. 41 ust. 2 i treścią poz. nr 79 załącznika nr 3 do w/w ustawy przy dostawie Leków dokonywanej przez Kontrahenta na rzecz Spółki zastosowanie będzie miała stawka podatku VAT w wysokości 7% (pod warunkiem wpisania Leków do w/w Rejestru przed dokonaniem dostawy) i taką stawkę VAT Spółka powinna wykazać na fakturze wewnętrznej. Również dalsza odprzedaż przedmiotowych Leków dokonywana przez Spółkę na rzecz dalszych podmiotów będzie opodatkowana według preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7%.

W niniejszej interpretacji tutejszy organ podatkowy nie odniósł się do poruszanej przez Spółkę w opisie stanu faktycznego oraz w stanowisku własnym kwestii prawa Kontrahenta do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego w ramach procedury przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Przepis art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) stanowi iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Prawo Kontrahenta do ubiegania się o zwrot w/w podatku naliczonego nie jest indywidualną sprawą Spółki. Zatem jeżeli Kontrahent jest zainteresowany otrzymaniem interpretacji indywidualnej w przedmiotowym zakresie to powinien złożyć odpowiedni wniosek. Ponadto zadane przez Spółkę pytanie dotyczyło wyłącznie prawidłowości rozliczania podatku VAT przez Spółkę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 w/w ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w/w ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 w/w ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: dostawa, faktura wewnętrzna, leki, rozliczanie podatku od towarów i usług, stawka
Data aktualizacji: 19/10/2013 21:00:01

Czy można wystawić fakturę korygującą na różnicę ceny, wynikającą z przeliczeń kursu walut...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2006 r. w sprawie udzielenia...

Obniżenie podatku należnego o kwotę korekty podatku wynikającą z wystawionych wewnętrznych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy kserokopia faktury zakupu towaru handlowego może być dokumentem księgowym?

Stan faktyczny: Podatnik jest właścicielem Zakładu Usługowo-Handlowego X zajmującego się między innymi sprzedażą części spawalniczych importowanych z Chin. Import towarów odbywa się na podstawie faktur wystawionych przez firmę chińską oraz...

Stawka na usługi sklasyfikowane w PKWiU 01.41.11 oraz sposób udokumentowania ww. usług. Pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ujęcie w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT-7 faktury korygującej podwyższającej cenę sp...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czego najbardziej się boją w księgowości polscy przedsiębiorcy?Czy Spółka ma prawo do odliczania podatku VAT z faktur wystawianych przez Redaktora za kolejne okresy od stycznia 2008 r.?Moment obniżenia podatny opodatkowania i podatku należnego na podstawie faktur korygującychBiuro rachunkowe ToruńCzy prawidłowo określamy moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedaży, gdy w umowie najmu został określony termin płatności ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.