Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Różny widok faktury elektronicznej u wystawcy i odbiorcy nie stanowi naruszenia, o ile nie jest wynikiem zmiany oryginalnego formatu faktury

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 11 marca 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie wymiany danych w formie elektronicznej oraz różnego wyglądu czytelnej wersji e faktury - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 11 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie wymiany danych w formie elektronicznej oraz różnego wyglądu czytelnej wersji e faktury.W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Spółka zamierza wdrożyć system umożliwiający wystawianie, przesyłanie i przechowywanie faktury poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z brzmieniem § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.

Spółka będzie korzystać w zakresie EDI z wydzielonej sieci usługodawcy informatycznego. W celu optymalizacji komunikacji w systemie EDI, zadaniem tego podmiotu będzie umożliwienie bezpiecznego przesyłania danych między kontrahentami oraz umożliwienie ściągania w formacie XML, poprzez dostęp do odpowiedniej strony www. Dodatkowo system usługodawcy będzie archiwizował wszystkie e-faktury w oryginalnym formacie i zgodnie z przepisami rozporządzenia zapewniona będzie czytelna wersja prezentacyjna e-faktury.

Powyższe oznacza, że faktury wystawione przez dostawcę będą archiwizowane w systemie usługodawcy w formacie IDOC, z równoczesnym udostępnieniem czytelnej formy faktury. Dodatkowo faktury będą archiwizowane i przesyłane w formacie dogodnym dla Spółki z możliwością udostępniania w czytelnej formie umożliwiającej ich oglądanie.

Innymi słowy system usługodawcy będzie archiwizował dla celów podatkowych komunikaty EDI (e-faktury) w formacie wystawcy faktury, zaś w przypadku odbiorcy e-faktur dodatkowo w formacie, na który komunikat EDI został przekonwertowany przez dostawcę usług informatycznych w celu umożliwienia ich odbioru.

Spółka wskazuje, iż opisany system wymiany i archiwizowania e-faktur gwarantuje autentyczność ich pochodzenia, integralność danych, jak również czytelność przez cały okres ich przechowywania oraz natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną organom kontroli skarbowej do tych faktur, w szczególności zapewnia możliwość udokumentowanego poboru i wykorzystania tych faktur przez te organy, w tym ich wydruk.

Dodaje ponadto, że prezentacja czytelna nie ingeruje w format oryginalny faktury jakkolwiek wygląd wersji czytelnej może być różny u wystawcy i odbiorcy e-faktury.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy różny wygląd wersji czytelnej e - faktury, nie ingerujący w jej format u wystawcy i odbiorcy, nie narusza wymogu integralności treści faktury, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur, a zatem jest dopuszczalny.Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z istotą rozwiązań informatycznych leżących u podstaw elektronicznej wymiany danych EDI, faktura elektroniczna jest formułowana i przesyłana w systemach informatycznych jako dokument zawierający szereg ciągów znaków nieczytelnych lub trudno czytelnych dla człowieka. Dopiero odwzorowanie powyższych ciągów znaków na podstawie algorytmów i oprogramowania, na ekran monitora lub w formie wydruku na papierze sprawia, że faktura elektroniczna staje się czytelna dla osoby ją oglądającej.

W ocenie Wnioskodawcy można uznać, że integralność faktury, o której mowa w § 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów jest zachowana w przypadku, gdy wydruk faktury elektronicznej u wystawcy na ekran monitora lub na papier nie jest identyczny z wydrukiem u nabywcy.

Spółka uznaje, że istotą elektronicznego przesyłania faktur jest zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem i modyfikacją ciągu nieczytelnych znaków, czyli formatu. Natomiast graficzna forma winna przede wszystkim zawierać wszystkie elementy wymagane dla faktury VAT, lecz nie muszą być one prezentowane (widziane) dokładnie w takiej samej formie u wystawcy i odbiorcy.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133 poz. 1119), faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, w tej formie odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków.

Stosownie do treści § 4 ust 2 cytowanego rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane, poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

Natomiast w myśl § 6 ust. 5 wymienionego rozporządzenia, faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania.

Dokonując analizy powyższych regulacji prawa podatkowego stwierdzić należy, iż faktury w formie elektronicznej powinny być przechowywane w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres przechowywania.

W przedstawionym przez Podatnika zdarzeniu przyszłym, kontrahent Spółki zamierza wystawiać i archiwizować faktury w systemie usługodawcy w oryginalnym formacie, z równoczesnym udostępnieniem czytelnej ich formy. Jednocześnie, Wnioskodawca zaznacza, iż dla odbiorcy będą one dodatkowo archiwizowane, przesyłane oraz udostępniane w czytelnej formie umożliwiającej oglądanie, co oznacza, iż system usługodawcy przekonwertuje komunikat EDI, w celu wizualizacji danych zawartych na fakturze, natomiast prezentacja czytelna nie ingeruje w format oryginalny faktury, jakkolwiek wygląd wersji czytelnej może być różny u wystawcy i u odbiorcy.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż faktury przesyłane faktury w formie elektronicznej będą przechowywane przez wystawcę oraz odbiorcę, w formacie w którym zostały przesłane. Podkreślić przy tym należy, iż samo przekonwertowanie komunikatu EDI z formatu nieczytelnego na format czytelny, nie ingeruje w format faktury w rozumieniu przepisu § 6 ust. 5 rozporządzenia, lecz umożliwia jedynie jej wizualizację i wydruk w formie czytelnej.

Reasumując stwierdzić należy, iż różny widok na ekranie faktury elektronicznej u wystawcy i odbiorcy nie stanowi naruszenia przepisu § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur, o ile nie jest to wynikiem zmiany oryginalnego formatu w trakcie przesyłania, jak również danych zawartych w tym formacie.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, faktura elektroniczna
Data aktualizacji: 27/12/2012 09:00:01

W Polsce każdy bierze

Wśród polskich przedsiębiorców widać już wyraźnie przyzwyczajenie do brania faktur na wszystko, na co to tylko możliwe – bo można sobie z kosztów odjąć. Ma to uzasadnienie, ale nie zawsze. Czasem taka próba nagięcia rzeczywistości do tego, co...

Odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niep...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Mozliwość wystawienia noty korygującej do własnej faktury zwierającej błędy dotyczące sprz...

Jak wynika ze stanu faktycznego. podatnik wystawiając fakturę za usługę transportową popełnił błąd dotyczący nazwy wystawcy oraz numeru NIP - pozostałe dane są prawidłowe.Zdaniem podatnika w przedmiotowej sytuacji można wystawić notę korygującą...

Czy zastosował właściwą stawkę podatku VAT przy wystawianiu faktury za szkolenie?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia...

Z jaką datą należy księgować fakturę korygującą, która na podstawie odrębnych przepisów wy...

Na podstawie art. 216 1, w związku z art. 14a 1 i art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z Pana pismem z dnia 29.03.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Kazimierza Wielka 28-500 ul. Kościuszki 16Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na dwa podmioty gospodarcze dokumentujących wspólną inwestycjęW jakim miesiącu i po jakim kursie należy ująć fakturę wewnętrzną korygującą, dotyczącą importu usług?Opodatkowanie i udokumentowanie premiiFaktura VAT RR online
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.