Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Spółka będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie przedmiotowej nieruchomości

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 01.09.2009r. (data wpływu 04.09.2009r.), uzupełnione pismem z dnia 16.09.2009r. (data wpływu 18.09.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Sprzedawcę dokumentującej nabycie nieruchomości składającej się z gruntu wraz posadowionym na tym gruncie budynkiem o przeznaczeniu handlowo - usługowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.09.2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Sprzedawcę dokumentującej nabycie nieruchomości składającej się z gruntu wraz posadowionym na tym gruncie budynkiem o przeznaczeniu handlowo - usługowym. Przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne (brak dokumentu potwierdzającego prawo Pana x oraz Pana x do udzielania pełnomocnictw w imieniu Spółki oraz brak wskazania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) Wnioskodawcy. W związku z tym tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 09.09.2009r. Nr IPPP3/443-750/09-2/MM wezwał Wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania do uzupełnienia wniosku w powyższym zakresie. Wniosek został uzupełniony w terminie prawidłowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest nowo powstałym podmiotem gospodarczym, który zamierza prowadzić działalność obejmującą między innymi, zarządzanie nieruchomościami. W ramach prowadzonej działalności, Spółka zamierza nabyć od innej Spółki (dalej Sprzedawca), podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, nieruchomość (dalej nieruchomość główna) składającą się z gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem o przeznaczeniu handlowo-usługowym. Budynek wchodzący w skład przedmiotowej nieruchomości, został przez jej obecnego właściciela wybudowany i przyjęty do używania w październiku 2008 r. zaś podatek naliczony związany z jego budową został przez sprzedawcę w całości odliczony. Od czasu przyjęcia do używania budynku nie były w nim dokonywane jakiekolwiek ulepszenia.

Wchodzący w skład nabywanej nieruchomości budynek stanowi obecnie przedmiot umowy najmu zawartej pomiędzy Sprzedawcą a podmiotem trzecim. Jako nabywca budynku, Spółka z mocy prawa przejmie prawa i obowiązki wynajmującego, zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.; Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.).

Dodatkowo, w ramach planowanej transakcji, Spółka wstąpi w prawa dzierżawcy położonych wokół nieruchomości głównej nieruchomości niezabudowanych (nieruchomości pomocnicze), mających na celu poprawę warunków użytkowania nieruchomości głównej. Z tytułu przejęcia praw do powyższych umów, Spółka nie nabędzie żadnych dodatkowych uprawnień ani nie przejmie jakichkolwiek długów czy zobowiązań obecnego dzierżawcy (sprzedawcy).

Dostawa powyższej nieruchomości zostanie przez Sprzedawcę potraktowana jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT oraz udokumentowana fakturą VAT z wykazanym podatkiem według stawki 22%.

W związku z faktem, iż Spółka jest osobą prawną w organizacji, z przyczyn formalnych (brak wpisu do KRS oraz brak numeru REGON) nie dokonała ona dotychczas rejestracji dla celów VAT. Niemniej jednak transakcja będąca przedmiotem niniejszej interpretacji zostanie przeprowadzona już po uzyskaniu przez Spółkę statusu podatnika VAT czynnego.

Nabywana nieruchomość będzie przez Spółkę wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce, z tytułu nabycia powyższej nieruchomości, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez Sprzedawcę.

W ocenie Spółki, ponieważ nabywana nieruchomość będzie przez nią wykorzystywana na cele działalności gospodarczej, Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego w związku z nabyciem powyższej nieruchomości.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie, art. 88 cytowanej ustawy określa przypadki, w których prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje. I tak, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Podatnik nie może zatem skorzystać z odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, iż został on wykazany na fakturze (zgodnie z art. 108 ustawy o VAT) w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu. Tym samym, dla odbiorcy takiej faktury wykazany w niej podatek nie stanowi podatku do odliczenia, nawet jeśli zostanie zapłacony.

Tak więc, prawo Spółki do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, uzależnione będzie od prawidłowości zastosowania przez Sprzedawcę stawki 22% w odniesieniu do przedmiotowej dostawy.

Odnosząc się do powyższej kwestii, wskazać należy, iż zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zbycie gruntu wchodzącego w skład przedmiotowej nieruchomości będzie zatem podlegać opodatkowaniu VAT na takich samych zasadach jak sprzedaż znajdującego się na tym gruncie budynku. Stąd, dokonując oceny jaka stawka podatku będzie właściwa dla analizowanej transakcji ustalić należy w pierwszej kolejności, czy wchodzący w skład tej nieruchomości budynek będzie podlegał opodatkowaniu VAT, czy też będzie zwolniony od podatku.

Stosownie natomiast do postanowień art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa budynków, budowli i ich części podlega, co do zasady, zwolnieniu z opodatkowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy:jest ona dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, lubpomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.Ponadto, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, może również korzystać ze zwolnienia od podatku, pod warunkiem, iż:w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonujący dostawy tych obiektów nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.A zatem, dla rozstrzygnięcia czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na rzecz Spółki będzie podlegała opodatkowaniu, podstawowe znaczenie ma ustalenie, czy dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Jak zaś stanowi art. 2 pkt 14 ustawy o VAT jako pierwsze zasiedlenie rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:wybudowaniu, lubulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.Dokonując analizy powyższych przepisów, stwierdzić należy, iż dla wystąpienia pierwszego zasiedlenia nie jest konieczne dokonanie sprzedaży danej nieruchomości po jej wybudowaniu (lub ulepszeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 14 lit. b). Jak bowiem wskazują przywołane powyżej regulacje, niezbędnym jest, aby wydanie nieruchomości nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. A więc, w ocenie Spółki, pierwsze zasiedlenie może, co do zasady, nastąpić również w wykonaniu umowy najmu, dzierżawy czy leasingu.

Biorąc zatem pod uwagę fakt, iż przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana przez Sprzedawcę do świadczenia usług najmu, jej pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT miało już miejsce. W konsekwencji, nabycie tej nieruchomości przez Spółkę nie będzie dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia.

Jednocześnie, jak wskazano powyżej, umowa najmu pomiędzy obecnym właścicielem nieruchomości a podmiotem trzecim (najemcą) zawarta została w październiku 2008r. W konsekwencji, jeżeli dostawa przedmiotowej nieruchomości dokonana zostanie przed upływem dwóch lat od tego terminu, wystąpi przesłanka określona w art. art. 43 ust 1 pkt 10 lit. b ustawy o VAT skutkująca koniecznością opodatkowania transakcji. W takim przypadku, norma art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania, a zatem Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Sprzedawcę.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, zwolnienie z VAT znajduje również zastosowanie do dostawy budynków, budowli lub ich części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, jeżeli w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zwolnienia tego nie stosuje się jednak, gdy:wydatki na ulepszenie, w stosunku do których dokonujący ich dostawy miał prawo do odliczenia VAT, wyniosły co najmniej 30% wartości początkowej tych obiektów, orazbudynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez okres krótszy niż 5 lat.Jak jednakże wskazano w stanie faktycznym niniejszego wniosku, wydatki na ulepszenie obiektu nie zostały poniesione zaś podatek naliczony związany z budową nabywanego przez Spółkę budynku został przez sprzedawcę w całości odliczony. W rezultacie, również na mocy powyższych regulacji, sprzedaż nieruchomości na rzecz Spółki będzie podlegała opodatkowaniu według stawki 22%.

W konsekwencji, w analizowanym stanie faktycznym nie wystąpią przesłanki określone w art. 88 ust. 3a, wyłączające prawo do odliczenia. Spółka będzie zatem uprawniona do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie przedmiotowej nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, iż w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: nieruchomości, odliczenie podatku, pierwsze zasiedlenie, podatek naliczony, zwolnienia przedmiotowe
Data aktualizacji: 02/01/2013 06:00:01

Jak należy rozliczać należny podatek od towarów i usług od refaktur za usługi ochrony?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o., z dnia 12.07.2005 r. o udzielenie pisemnej...

Opodatkowanie i dokumentowanie wypłacanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy dokumentowania transakcji za pomocą rachunku - zgodnie z przepisami Ordynacji poda...

Na podstawie art.14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia...

Czy możliwe jest ustalanie dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych przy prowadzeniu...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu, dokonując na podstawie art. 14 a 1 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze.zm.) interpretacji art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o...

Urząd Skarbowy Żory 44-240 ul. Wodzisławska 1

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Żory gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 10101012123115422221000000 VAT 57101012123115422222000000 PIT 07101012123115422223000000 budżetowe pozostałe 98101012123115422227000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uznawanie faktur wystawianych przez nabywcę towarów za dokumenty podlegające zaewidencjonowaniu dla celów opodatkowania tym podatkiemW zakresie momentu ewidencjonowania faktur w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez biuro rachunkoweRozliczenia umowy konsorcjumW jaki sposób należy udokumentować otrzymany bonus od klienta holenderskiego?W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.