Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Spółka ma prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących usługi wykonywane przez kontrahenta

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2010 r. (data wpływu 03.03.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących świadczenie usług na rzecz Spółki w ramach Programu Jakościowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.03.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących świadczenie usług na rzecz Spółki w ramach Programu Jakościowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S Sp. z o.o. (zwana dalej Spółka) sprzedaje samochody i motocykle odbiorcom (zwanym dalej Dealerami). Spółka zamierza wdrożyć Program Jakościowy, skierowany do Dealerów, w ramach którego oceniane byłyby różne aspekty działalności Dealera, funkcjonowanie magazynu, jakość obsługi klienta, ilość dostępnych samochodów testowych oraz wystawowych i sposób ich eksponowania, ilość posiadanego asortymentu Spółki, wyodrębnienie przez Dealera miejsca na przyjmowanie dostaw np. części zamiennych w nocy, ubiór pracowników Dealera, utrzymywanie czystości i porządku w salonach sprzedaży, wiedza motoryzacyjna poszczególnych sprzedawców, jakość obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej Pojazdów, udział Dealera w działaniach marketingowych, itd.

Można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, iż Program wskazuje szereg czynności, jakie miałby wykonywać Dealer które będą podlegały ocenie (w trakcje niezapowiedzianych kontroli, w tym także w ramach programu Tajemniczy Klient, będącego częścią Programu Jakości). Ocena będzie wyrażana w punktach. Następnie dziesięciu Dealerów, którzy zdobędą największą ilość punktów, otrzyma wynagrodzenie (od najwyższego, w wysokości 50.000 PLN netto do najniższego w wysokości 10.000 PLN netto). Na te kwoty Dealerzy wystawią faktury z doliczonym VAT, jak za świadczenie usług. Szczegółowy opis czynności, jakie miałby wykonywać Dealer, które będą przedmiotem oceny, a także sposób przyznawania punktów, zawierają dokumenty opisujące Program. Ponadto na podstawie umów dystrybucyjnych łączących poszczególnych Dealerów ze Spółką każdy Dealer jest zobowiązany do prowadzenia salonów i serwisu zgodnie ze wskazówkami i standardami narzucanymi i wymaganymi przez Spółkę, które są zbieżne z wymogami Programu. Realizacja powyższych obowiązków przez dealerów na podstawie wskazanych umów nie wiąże się z wypłatą wynagrodzenia przez Spółkę. Jest bowiem standardem, że dystrybutorzy markowych towarów muszą zachować określone standardy sprzedaży i dystrybucji, tak by co najmniej nie niszczyć, nie psuć wizerunku danej marki. Natomiast celem Programu jest zachęcenie Dealerów do wykonywania tych czynności z jeszcze lepszą starannością i nagrodzenie najlepszych z nich.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka będzie miała prawo odliczyć VAT z faktur wystawionych z tego tytułu przez Dealerów.

1.

W ocenie Spółki będzie ona uprawniona do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Dealerów za wykonanie czynności opisanych w stanie faktycznym. Kwotę płaconą Dealerom należy bowiem traktować jak wynagrodzenie za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

2.

Spółka pragnie podkreślić, iż powyższe wynagrodzenie nie jest premią pieniężną, gdyż jej otrzymanie przez Dealra nie zależy od zrealizowanego obrotu, a wiąże się z koniecznością wykonywania czynności wskazanych w Programie Jakości. Wnioskodawca zaznacza, że znajduje to potwierdzenie w otrzymanej przez Spółkę interpretacji Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. nr lPPP3/443-683/09-3/MM. Stwierdzono tam m. in., że uzyskanie premii nie wiąże się z odpowiednim eksponowaniem towarów, nabywaniem towarów wyłącznie od Spółki, czy też z obowiązkiem posiadania pełnego asortymentu Spółki przez kontrahenta. (.) Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że otrzymywane przez kontrahentów premie pieniężne nie są w żaden sposób związane z uzyskaniem przez Wnioskodawcę świadczenia wzajemnego, gdyż za takie świadczenie nie można uznać dokonywania przez kontrahentów zakupów o określonym wolumenie w ciągu ustalonych okresów rozliczeniowych (miesięcy, kwartałów), zamawiania towarów o określonej wartości w określonym przedziale czasu, braku zaległości płatniczych, czy też przedstawiania odpowiednich (zgodnych z wymogami Spółki) raportów.

3.

Z powyższej interpretacji wynika wprost, że jeżeli Spółka płaciłaby Dealerom za coś, co byłoby świadczeniem wzajemnym, to ta kwota byłaby traktowana jako wynagrodzenie za świadczenie usług przez Dealerów, którzy powinni wystawiać faktury VAT, zaś Spółka powinna mieć prawo do odliczenia tego podatku. W tym miejscu Spółka pragnie podkreślić, iż celem wdrożenia Programu Jakości opisanego w stanie faktycznym nie jest zastąpienie premii pieniężnych — tylko po to, aby Spółka mogła odliczać VAT z faktur w związku ze wskazaną wyżej interpretacją indywidualną Ministra Finansów. Dealerzy w dalszym ciągu będą otrzymywali premie pieniężne.

4.

Przede wszystkim należy zauważyć że świadczenie wzajemne (tj. przez X na rzecz Y) to nie tylko czynność wykonana przez X dla Y (np. naprawa samochodu Y przez X) ale również inna czynność wykonana przez X na żądanie Y w zamian za wynagrodzenie otrzymane za jej wykonanie od Y. Innymi słowy jeżeli X wykonuje określone czynności w celu otrzymania wynagrodzenia od Y to należy uznać, że X otrzyma od Y wynagrodzenie za świadczenie usługi.

5.

Nie ulega wątpliwości, że w opisanym stanie faktycznym Dealer będzie otrzymywał wynagrodzenie za świadczenie, które powinno być potraktowane jako usługa w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Aby bowiem otrzymać tą kwotę, Dealer będzie musiał wykonać szereg czynności, wskazanych w Programie Jakości, w szczególności, choć nie wyłącznie, utrzymywać określone stany magazynowe (asortyment towarów) w wymagany przez Spółkę sposób przechowywać towary w magazynie, dysponować wydzielonym miejscem w magazynie do przyjmowania dostaw nocnych, w odpowiedni sposób eksponować witrynę salonu i produkty w tej witrynie, salon oraz część serwisowa będą musiały posiadać odpowiednie oznaczenia wewnętrzne (np. poszczególnych działów) i zewnętrzne dla klientów, dealer będzie zobowiązany do wdrażania i realizacji standardów obsługi w serwisie wg harmonogramów żądanych na platformie szkoleniowej S, oferować klientom nabywającym Pojazdy program S, współuczestniczyć w organizacji promocyjnych akcji serwisowych i marketingowych Spółki, rozpatrywać reklamacje klientów bez konieczności ingerencji czy udziału Spółki, oferować pojazdy zastępcze oraz testowe, itd.

Nie ulega więc wątpliwości, iż Dealer będzie wykonywał określone czynności na rzecz Spółki w tym sensie że Dealer będzie musiał wykonać konkretne zadania wskazane przez Spółkę, żeby otrzymać wynagrodzenie. Co więcej, również we wskazanej wyżej interpretacji indywidualnej jaką otrzymała Spółka, przyczyną nie uznania premii pieniężnych, jakie otrzymają Dealerzy od Spółki, za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług był fakt, iż nie będzie się to wiązało z wykonywaniem jakichkolwiek czynności, np. eksponowaniem towarów zgodnie z żądaniem Spółki obowiązkiem posiadania określonej ilości asortymentu Spółki, itd., lecz będzie uzależnione wyłącznie od zrealizowanego obrotu. Otóż w analizowanym przypadku obrót zrealizowany przez Dealera w ogóle nie będzie brany pod uwagę. Liczyć się będzie wyłącznie sposób wykonania przez Dealera czynności wskazanych przez Spółkę w Programie Jakości.

6.

W związku z powyższym, mając na uwadze opisane wyżej okoliczności oraz przywołaną na wstępie interpretację indywidualną Ministra Finansów otrzymaną przez Spółkę, należy uznać, że wynagrodzenie jakie otrzymają poszczególni Dealerzy powinno być zakwalifikowane jako wynagrodzenie za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym Spółka powinna mieć prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur, jakie wystawią Dealerzy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi - zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu - suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 3 do 7.

Z powyższego wynika, ze ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy wynika, iż nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w świetle postanowień art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Uwzględniając powołane wyżej przepisy art. 5 i art. 8 cyt. ustawy, wskazać należy, iż każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu, czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy. Usługa to transakcja gospodarcza, co oznacza, iż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść dla świadczącego usługę.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka będzie przyznawać, na podstawie zawartych umów o współpracy swoim kontrahentom wynagrodzenie, w zamian za zrealizowanie określonych usług na podstawie Programu Jakościowego. Będzie to szereg działań marketingowych i promocyjnych, mających wpływ na intensyfikację sprzedaży (m.in. funkcjonowanie magazynu, jakość obsługi klienta, ilość dostępnych samochodów testowych oraz wystawowych i sposób ich eksponowania, ilość posiadanego asortymentu Spółki, wyodrębnienie przez Dealera miejsca na przyjmowanie dostaw np. części zamiennych w nocy, ubiór pracowników Dealera, utrzymywanie czystości i porządku w salonach sprzedaży, wiedza motoryzacyjna poszczególnych sprzedawców, jakość obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej Pojazdów, udział Dealera w działaniach marketingowych, itd.). Obrót zrealizowany przez kontrahenta nie będzie brany pod uwagę przy przyznawaniu ww. wynagrodzenia.

W tym przypadku wskazać należy, że o ile wynikające z zawartej ze Spółką umowy w ramach Programu Jakościowego, czynności będą rzeczywiście wykonywane przez odbiorcę, i mają one wpływ na wypłatę wynagrodzenia, to powoduje, że pomiędzy stronami będzie istniała relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą z tego tytułu określone świadczenie, które to usługi podlegają opodatkowaniu wg właściwej stawki podatku.

Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

A zatem świadczący usługę, o ile jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem w zakresie tego podatku, jest zobowiązany do udokumentowania przedmiotowej usługi fakturą VAT.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść wskazanych przepisów, stwierdzić należy, że otrzymane wynagrodzenie pieniężne związane jest z określonymi zachowaniami kontrahenta i podlega (u otrzymującego to świadczenie) opodatkowaniu, a zatem Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez kontrahenta, w zakresie w jakim związane są one ze sprzedażą opodatkowaną, jeśli nie wystąpią inne ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: bonus, faktura, prawo do odliczenia, premia, premia pieniężna, usługi
Data aktualizacji: 24/12/2012 21:00:01

Brak obowiązku pobierania podatku u źródła przez płatnika

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasady odliczania podatku z faktur zakupu paliwa wykorzystanego do napędu samochodów cięża...

Podatnik wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód ciężarowy Opel Combo 1.4. Zdaniem podatnika samochód spełnia kryteria określone w art. 86 ust. 4 pkt ustawy o podatku VAT i przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur...

Pytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT zaliczek oraz wystawiania i ujmowania w ewidencja...

Na podstawie: ż art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu...

Zastosowanie właściwej stawki podatku od towarów i usług, przy opodatkowaniu usług komunik...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia...

Prawo do odliczenia po 1 grudnia 2008r. podatku naliczonego od faktur zapłaconych z dotacj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów 35-234 ul. Siemieńskiego 18Odsprzedaż towarów i usług przez Lidera projektu na rzecz współpartnerów projektuDotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wystawieniem faktur stwierdzających wykonanie usług transportowych i spedycyjnychDot. zasad wystawiania faktur korygujących VATCzy fakturę VAT otrzymaną za zakup nagród można zaksięgować w kosztach w dacie zakupu nagród?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.