Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Spółka pyta, czy prawidłowe jest odliczanie podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach zakupu materiałów przetargowych i wymagań ofertowych ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2005 r., który wpłynął w dniu 24.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odliczenia podatku naliczonego jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

 W dniu 24.02.2005r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

 Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi budowlano - montażowe opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 22 %. W celu pozyskania zleceń Spółka wielokrotnie w ciągu miesiąca bierze udział w przetargach organizowanych przez inwestorów i co za tym idzie dokonuje zakupu materiałów przetargowych i wymagań ofertowych. Powyższe zakupy są dokumentowane fakturami VAT i opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 22 %.

Spółka pyta, czy prawidłowe jest odliczanie podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach zakupu materiałów przetargowych i wymagań ofertowych .

Spółka stoi na stanowisku, iż odliczanie podatku naliczonego z ww. faktur jest zasadne, gdyż materiały przetargowe i wymagania ofertowe są kosztem uzyskania przychodów, dotyczą sprzedaży opodatkowanej i nie są wymienione w art. 88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdzie ujęto przypadki, w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Sprzedaż wymagań ofertowych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535). Sporządzenie oraz udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje na warunkach ściśle określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) i nie może być traktowane jako sprzedaż w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarów, co oznacza, iż nie można wystawiać faktury VAT.

Cena, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, to faktyczny koszt pokrywający wykonanie obowiązku wynikającego z tej ustawy przez podmiot zamawiający usługę lub kupujący towar i zobowiązany do stosowania jej postanowień. Przepis ten wyraźnie stanowi, iż cena jakiej wolno żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Do potwierdzenia czynności nie podlegających VAT, czyli czynności wyłączonych spod działania ustawy o podatku od towarów i usług mogą służyć rachunki, o których mowa w rozdziale 12 (art. od 87 do 90) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

Stosownie do przepisu § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm. ), w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku lub faktura nie dokumentuje żadnej faktycznej transakcji, faktury te nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

Wobec powyższego Spółce nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących sprzedaż wymagań ofertowych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Słowa kluczowe: istotne warunki zamówienia, obniżenie podatku należnego, przetarg, specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ
Data aktualizacji: 23/01/2014 16:59:16

Premia pieniężna nie jest związana z konkretną dostawą i nie może być traktowana jak rabat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy refakturowaniu świadczenia usług o charakterze pow...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o udzielenie pisemnej interpretacji...

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przypadku, gdy Spółka ma obowiązek wystawienia faktury, podatek należny wykazany w t...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przed wykonaniem usługi oraz przed fizycznym otrzymaniem zaliczki można wystawić faktu...

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03.02.2005r. (data wpływu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik pyta, czy może dokonać odliczenia podatku VAT na podstawie kopii faktur VAT dotyczących naprawy samochodu osobowegoW zakresie świadczenia usług factoringowychKosztorys PDF onlineCzy w opisanej sytuacji wydatek potwierdzony fakturą VAT można odliczyć w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej?Czy wydatki na remont kotła podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.