Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Spółka pyta o zasady ewidencjonowania faktur wewnętrznych wystawionych w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportu

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko Spółki X przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad ewidencjonowania faktur wewnętrznych wystawionych w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportu, jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 16 listopada 2005 r., do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie wpłynął wniosek Spółki X o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Spółka pyta czy należy ewidencjonować w rejestrze sprzedaży fakturę wewnętrzną wystawioną w związku z wewnotrzwspólnotowym nabyciem środka transportu, stojąc przy tym na stanowisku, iż fakturę taką należy ująć, zarówno w rejestrze sprzedaży, jak i w rejestrze zakupów, a wcześniej zapłacony podatek VAT od dokonanego nabycia środka transportu należy ująć w pozycji 37 deklaracji VAT, zmniejszając podatek należny o kwotę podatku związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem. Naczelnik tut. Urzędu, dokonując na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa oceny stanowiska Spółki zawartego w zapytaniu, w sprawie której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym, stwierdza, iż jest ono prawidłowe.Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru jest zobowiązany wykazać w ewidencji zakupu, i dalej odpowiednio w poz. 32 i 33 deklaracji podatkowej VAT-7 za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Stosownie do przepisu art. 20 ust. 5 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6 regulującego przypadek, gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje wówczas z chwilą wystawienia faktury. W myśl przepisu art. 103 ust. 3 w przypadku, wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Kwotę zapłaconego podatku przed dniem złożenia deklaracji VAT-7 (termin zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu wynosi 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - art. 103 ust. 3 i 4) podatnik wykazuje w pozycji 39 deklaracji VAT-7. Kwotę podatku naliczonego, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT, stanowi m. in. kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarówJak już napisano w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, podatnik wykazuje obliczony przez siebie podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu w poz. 33. Również ta sama kwota, jeżeli została zapłacona, wykazywana jest w poz. 39, jako podatek zapłacony przed dniem złożenia deklaracji, co powoduje, że podatnik w istocie pomniejsza za dany miesiąc kwotę podatku należnego o podatek naliczony uiszczony z tytułu nabycia środka transportu. Wykazuje się go również w poz. 45 - jeśli jest to nabycie środka trwałego lub w poz. 47 - jeśli towaru handlowego. Reasumując stwierdzić należy, iż wystawiona z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu faktura wewnętrzna winna być ujęta w prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług ewidencji, zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego. Stosownie bowiem do przepisu art. 109 ust. 3 podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.Zgodnie z treścią art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: ewidencja podatku od towarów i usług, faktura VAT, faktura wewnętrzna, środek transportowy
Data aktualizacji: 03/01/2013 15:00:01

Czy Spółka powinna dokonać dopłaty podatku akcyzowego zgodnie z otrzymanymi fakturami kory...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w sytuacji opisanej w poz. 54 Wniosku Wnioskodawca może wypłacić Spółce S. w całości p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób rozliczenia na fakturze VAT RR opłat przekazywanych na Fundusz Promocji Mięsa przez...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać wartość usług podwykonawczych na podsta...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta sprzedaży i podatku należnego w przypadku podwyższenia ceny po wystawieniu faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka powinna opodatkowywać w Polsce przychody z tytułu prowizji wynikające z faktur wystawionych przez Spółkę Akcyjną?Urząd Skarbowy Leżajsk 37-300 ul. plac Targowy 3Czy wartość sprzedaży z refaktur na bilety lotnicze wystawione osobą fizycznym wpływa na wysokość obrotu obligujących podatnika do stosowania kasy?Kiedy należy opodatkować przychody z tytułu kursów językowych?Odliczenie i korekta podatku naliczonego w odniesieniu do nieruchomości nabywanych w celu odsprzedaży w ramach pierwszego zasiedlenia
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.