Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Spółka zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez siebie usług faktoringu

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 14.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 17.10.2005 roku) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zm.)

uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług faktoringu. W związku ze świadczonymi usługami Spółka pobiera następujące opłaty:prowizja pobierana od nominalnej wartości wierzytelności, odsetki za finansowanie okresu od dnia wykupu wierzytelności do dnia zapłaty długu przez dłużnika kontrahenta, prowizje: windykacyjna, przygotowawcza, inna, prowizje z tytułu udzielenia gwarancji, opłaty administracyjne, opłaty za przyznanie i utrzymanie limitów kredytowych, inne opłaty.Spółka zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez siebie usług faktoringu. Jednocześnie Spółka wyraża opinię, iż w przypadku świadczenia przez Spółkę usług faktoringu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki w wysokości 22% podlegały będą wszystkie opłaty i odsetki otrzymywane przez Spółkę od kontrahenta w związku z zawartą usługa faktoringu.

Przed udzieleniem odpowiedzi na postawione zagadnienie należy stwierdzić, iż w przypadku usługi faktoringu faktor wykupuje wierzytelności handlowe powstałe pomiędzy dostawcą towarów lub usługi (faktorantem - zbywcą wierzytelności) a odbiorcą towaru lub usługi. Odbiorca towaru lub usługi staje się dłużnikiem faktora i jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania wynikające z przyjęcia dostawy towaru lub usługi.

Faktor spełnia wobec faktoranta trzy funkcje:

1) funkcję kredytową - faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania faktoranta przez nabycie przez faktora jego wierzytelności,

2) przejęcie ryzyka - faktoring z regresem (faktor może żądać od faktoranta zwrotu udzielonej zaliczki, jeżeli dłużnik nie ureguluje zobowiązania) albo bez regresu (faktor przejmuje na siebie całe ryzyko niewypłacalności dłużnika);

3) funkcję usługową - np. rozliczanie transakcji, inkasowanie należności. Ponadto faktor może przejąć na siebie obowiązek prowadzenia ewidencji należności zleceniodawcy, a także dochodzenia należności od niewypłacalnych dłużników.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Wśród usług zwolnionych pozycja nr 3 załącznika nr 4 do ustawy wymienia usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w sekcji J ex (65-67) według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednakże powyższego zwolnienia nie stosuje się m.in. w przypadku świadczenia usług pośrednictwa finansowego związanych ze ściąganiem długów oraz faktoringiem. Dodatkowo należy zauważyć, iż w orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się pogląd, iż "podział jednorodnej, kompleksowej usługi na dwa odrębne rodzaje jest podziałem sztucznym i nie może stanowić podstawy do podziału kwoty należnej za tę usługę na dwie części, z czego każda jest objęta inną stawką VAT" (wyrok z dnia 21.05.2002r., sygn. akt III RN 66/01).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku świadczenia opisanych we wniosku z dnia 17.10.2005 roku usług faktoringu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem jednej stawki w wysokości 22% podlegała będzie całość wynagrodzenia otrzymanego od kontrahenta w związku ze świadczoną usługą faktoringu, na które składają się zarówno kwoty pobranych prowizji jak również kwoty odsetek i opisanych we wniosku opłat, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
Słowa kluczowe: pośrednictwo finansowe, stawki podatku, umowa faktoringu
Data aktualizacji: 15/10/2013 12:00:01

Możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu w związku z real...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług pośrednictwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

VAT - w zakresie opodatkowania, udokumentowania sprzedaży lokalu użytkowego oraz prawa do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można dokumentować ww. usługę fakturą VAT zawierająca 7% stawkę podatku VAT?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawidłowości praktyki r...

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 06 listopada 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 09 listopada 2006 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Terminy rozliczenia faktur w deklaracji VAT-7Czy w wyniku zwrotu wypłaconej zaliczki w walucie obcej, powstałe dodatnie różnice kursowe są przychodem podatkowym?Czy udzielone bonifikaty obniżają obrót w świetle art. 29 ust. 4 ustawy o VAT?Czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury? Kiedy wykazać w deklaracji VAT dokonaną sprzedaż?Czy faktura pro-forma uprawnia do odliczenia podatku VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.